[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...
Showing posts with label Hóa học. Show all posts
Showing posts with label Hóa học. Show all posts

SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

  I. Cấu tạo nguyên tử 1. Cấu tạo chung nguyên tử gồm: Hạt nhân + lớp vỏ electron. Trong đó:

Read more »
July 09, 2021

Giải bài tập Hóa học: X và Y là 2 nguyên tố đứng kế tiếp nhau thuộc một nhóm A của bảng tuần hoàn dạng dài. Biết rằng tổng số các hạt proton trong hạt nhân X và Y là 24. Hãy cho biết vị trí của X và Y trong bảng và nêu các tính chất hóa học điển hình của các đơn chất X và Y. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa. Giải bài tập Hóa học: X và Y là 2 nguyên tố đứng kế tiếp nhau thuộc một nhóm A của bảng tuần hoàn dạng dài. Biết rằng tổng số các hạt proton trong hạt nhân X và Y là 24. Hãy cho biết vị trí của X và Y trong bảng và nêu các tính chất hóa học điển hình của các đơn chất X và Y. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa.

Đề bài:    X và Y là 2 nguyên tố đứng kế tiếp nhau thuộc một nhóm A của bảng tuần hoàn dạng dài. Biết rằng tổng số các hạt proton trong hạt ...

Read more »
July 08, 2021

Giải bài tập hóa học: Cho biết tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử của nguyên tố A và B là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26 hạt. Số hạt mang điện của A nhiều hơn số hạt mang điện của B là 28 hạt. Hỏi A, B là nguyên tố gì? Giải bài tập hóa học: Cho biết tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử của nguyên tố A và B là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26 hạt. Số hạt mang điện của A nhiều hơn số hạt mang điện của B là 28 hạt. Hỏi A, B là nguyên tố gì?

  Đề bài:  Cho biết tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử của nguyên tố A và B là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn s...

Read more »
July 08, 2021

Giải bài tập hóa học: Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 26, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 6 hạt. Xác định tên nguyên tố X và vị trí của X trong bảng tuần hoàn? Giải bài tập hóa học: Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 26, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 6 hạt. Xác định tên nguyên tố X và vị trí của X trong bảng tuần hoàn?

  Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 26, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 6 hạt.  Xác định tên nguyên tố X và...

Read more »
July 08, 2021

Giải bài tập hóa học:  X, Y là hai phi kim. Trong nguyên tử X và Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện lần lượt là 14 và 16.  Hợp chất XYn có đặc điểm: X chiếm 15,0486 % về khối lượng, tổng số hạt proton là 100, tổng  số hạt nơtron là 106. Hãy xác định tên các nguyên tố X, Y và công thức hóa học XYn. Giải bài tập hóa học: X, Y là hai phi kim. Trong nguyên tử X và Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện lần lượt là 14 và 16. Hợp chất XYn có đặc điểm: X chiếm 15,0486 % về khối lượng, tổng số hạt proton là 100, tổng số hạt nơtron là 106. Hãy xác định tên các nguyên tố X, Y và công thức hóa học XYn.

  Đề bài:  X, Y là hai phi kim. Trong nguyên tử X và Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện lần lượt là 14 và 16.      Hợp ...

Read more »
July 08, 2021

Giải bài tập hóa: Có 2 kim loại X và Y, tổng số hạt (p, n, e) trong cả hai nguyên tử X và Y là 122 hạt. Nguyên tử Y có số nơtron nhiều hơn trong nguyên tử X là 16 hạt và số prôton trong X chỉ bằng một nửa số prôton của Y. Số khối của X bé hơn Y là 29 dvC. Xác định X , Y. Giải bài tập hóa: Có 2 kim loại X và Y, tổng số hạt (p, n, e) trong cả hai nguyên tử X và Y là 122 hạt. Nguyên tử Y có số nơtron nhiều hơn trong nguyên tử X là 16 hạt và số prôton trong X chỉ bằng một nửa số prôton của Y. Số khối của X bé hơn Y là 29 dvC. Xác định X , Y.

Đề bài:  Có 2 kim loại X và Y, tổng số hạt (p, n, e) trong cả hai nguyên tử X và Y là 122 hạt. Nguyên tử Y có số nơtron nhiều hơn trong nguy...

Read more »
July 07, 2021

Giải bài tập hóa học: Hợp chất M được 2 nguyên tạo bởi 2 nguyên tố A và B có công thức là A2B. Tổng số proton trong phân tử là 54. Số hạt mang điện trong phân tử A gấp 1,1875 lần số hạt trong nguyên tử B. Xác định công thức phân tử của B? Giải bài tập hóa học: Hợp chất M được 2 nguyên tạo bởi 2 nguyên tố A và B có công thức là A2B. Tổng số proton trong phân tử là 54. Số hạt mang điện trong phân tử A gấp 1,1875 lần số hạt trong nguyên tử B. Xác định công thức phân tử của B?

Đề bài:  Hợp chất M được 2 nguyên tạo bởi 2 nguyên tố A và B có công thức là A 2 B. Tổng số proton trong phân tử là 54. Số hạt mang điện tro...

Read more »
July 07, 2021

Giải bài tập hóa học: Tổng các hạt mang điện trong hợp chất AB2 là 64.Số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử B là 8. Giải bài tập hóa học: Tổng các hạt mang điện trong hợp chất AB2 là 64.Số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử B là 8.

  Đề bài:  Tổng các hạt mang điện trong hợp chất AB 2 là 64.Số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạ...

Read more »
July 06, 2021

Giải bài tập hóa học:  Hai nguyên tố X và Y ở hai phân nhóm chính liên tiếp trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Y thuộc phân nhóm chính nhóm V. Ở trạng thái đơn chất, X và Y không phản ứng được với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X và Y là 23.Xác định nguyên tố X và Y. Giải bài tập hóa học: Hai nguyên tố X và Y ở hai phân nhóm chính liên tiếp trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Y thuộc phân nhóm chính nhóm V. Ở trạng thái đơn chất, X và Y không phản ứng được với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X và Y là 23.Xác định nguyên tố X và Y.

  Đề bài:   Hai nguyên tố X và Y ở hai phân nhóm chính liên tiếp trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Y thuộc phân nhóm chính nhóm V....

Read more »
July 06, 2021

Giải bài tập hóa học: Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử của nguyên tố A và B là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26 hạt. Số hạt mang điện của A nhiều hơn số hạt mang điện của B là 28 hạt. Hỏi A, B là nguyên tố gì? Giải bài tập hóa học: Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử của nguyên tố A và B là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26 hạt. Số hạt mang điện của A nhiều hơn số hạt mang điện của B là 28 hạt. Hỏi A, B là nguyên tố gì?

 Đề bài:  Cho biết tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử của nguyên tố A và B là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số...

Read more »
July 06, 2021

Giải bài tập Hóa học: Có 3 nguyên tố X,Y,Z trong bảng tuần hoàn các nguyển tố hóa học. Xác định tên và vị trí của các nguyên tố X, Y, Z trong Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Viết công thức phân tử của các oxit và hiđro xit của X, Y,Z Giải bài tập Hóa học: Có 3 nguyên tố X,Y,Z trong bảng tuần hoàn các nguyển tố hóa học. Xác định tên và vị trí của các nguyên tố X, Y, Z trong Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Viết công thức phân tử của các oxit và hiđro xit của X, Y,Z

 Đề bài:  Có 3 nguyên tố X,Y,Z trong bảng tuần hoàn các nguyển tố hóa học. Cho biết: - X,Y thuộc cùng chu kì và ở 2 nhóm liên tiếp - Z,...

Read more »
July 06, 2021

Giải bài tập Hóa học:  Muối A có công thức XY2­, tổng số hạt cơ bản trong A là 140, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Cũng trong phân tử này thì số hạt mang điện của Y nhiều hơn của X cũng là 44 hạt. Xác định công thức phân tử của A. Giải bài tập Hóa học: Muối A có công thức XY2­, tổng số hạt cơ bản trong A là 140, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Cũng trong phân tử này thì số hạt mang điện của Y nhiều hơn của X cũng là 44 hạt. Xác định công thức phân tử của A.

  Muối A có công thức XY 2 ­, tổng số hạt cơ bản trong A là 140, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 . Cũng trong phân ...

Read more »
July 06, 2021

Bài tập Hóa học:  Hai nguyên tố X, Y ở hai phân nhóm liên tiếp và thuộc cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn hóa học. Tổng số hạt electron trong 2 nguyên tử X, Y bằng 25 hạt. Xác định hai nguyên tố X, Y. Bài tập Hóa học: Hai nguyên tố X, Y ở hai phân nhóm liên tiếp và thuộc cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn hóa học. Tổng số hạt electron trong 2 nguyên tử X, Y bằng 25 hạt. Xác định hai nguyên tố X, Y.

  H ai nguyên tố X, Y ở hai phân nhóm liên tiếp và thuộc cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn hóa học. Tổng số hạt electron trong 2 nguyên t...

Read more »
July 06, 2021

Top 10 Sách Luyện Thi Tổ Hợp Khoa Học Tự Nhiên - Chinh phục kỳ thi THPT Quốc gia Top 10 Sách Luyện Thi Tổ Hợp Khoa Học Tự Nhiên - Chinh phục kỳ thi THPT Quốc gia

Xin giới thiệu những cuốn sách luyện thi tổ hợp khoa học tự nhiên bổ ích giúp các em nâng cao kĩ năng để có thể chạm đến cánh cửa đại học....

Read more »
January 07, 2021

Hóa học 9: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA AXÍT Hóa học 9: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA AXÍT

TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA AXÍT I/Tính chất hoá học 1. Axit làm đổi màu chất chỉ thị -dd axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ

Read more »
November 02, 2020

HÓA HỌC 9:  MỘT  SỐ ÔXÍT QUAN TRỌNG HÓA HỌC 9: MỘT SỐ ÔXÍT QUAN TRỌNG

  MỘT   SỐ ÔXÍT QUAN TRỌNG  1. CAN XI   OXIT (CaO) 1. Tính chất vật lí:   - Chất rắn, màu trắng, t o nóng chảy khoảng 2585 0 C 2 Tí...

Read more »
October 29, 2020

Hóa học 9: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT, KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT Hóa học 9: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT, KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT

CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ Bài 1. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT, KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT I. Tính chất hoá học của oxit

Read more »
October 28, 2020

Giải Nobel Hóa học năm 2020 thuộc về hai nhà khoa học Emmanuelle Charpentier và Jenifer A.Doudna: nghiên cứu chỉnh sửa bộ gen Giải Nobel Hóa học năm 2020 thuộc về hai nhà khoa học Emmanuelle Charpentier và Jenifer A.Doudna: nghiên cứu chỉnh sửa bộ gen

 Trưa 7/10 theo giờ Thụy Điển (chiều cùng ngày giờ Việt Nam), Ủy ban Nobel đã trao Giải Nobel Hóa học năm 2020 cho hai nhà khoa học Emmanuel...

Read more »
October 07, 2020

Hóa học: Sắt và hợp kim của sắt (Gang - thép) Hóa học: Sắt và hợp kim của sắt (Gang - thép)

Hóa học: Sắt và hợp kim của sắt (Gang - thép) A. Sắt

Read more »
August 20, 2020

Bài trắc nghiệm Hóa học số 8 Bài trắc nghiệm Hóa học số 8

  Bài trắc nghiệm Hóa học số 8

Read more »
August 17, 2020
 
Subscribe to: Posts (Atom)


 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top