[Kiếm tiền online] Đăng ký sàn Mexc-Phí giao dịch thấp ...-> Bấm vào đây ...

👉Theo dõi Fanpage để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí. Bấm vào đây
👉Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây
👉Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

 I. Cấu tạo nguyên tử

1. Cấu tạo chung nguyên tử gồm: Hạt nhân + lớp vỏ electron. Trong đó:

1.1. Hạt nhân: nằm ở tâm nguyên tử, gồm các hạt proton (P) và nơtron (N)

1.2. Vỏ nguyên tử gồm các electron (e) chuyển động xung quanh hạt nhân.

Tóm lại: Nguyên tử được cấu tạo từ 3 loại hạt cơ bản là: electron, proton và nơtron. e, P, N

2. Hạt nhân nguyên tử

2.1. Điện tích hạt nhân

+ Ký hiệu Z (Mang điện +):

+ Giá trị điện tích hạt nhân: Hạt nhân gồm các hạt proton và các hạt nơtron trong đó p mang điện +; N không mang điện do vậy:

Hạt nhân có Z proton thì có điện tích Z+ và số đơn vị điện tích hạt nhân bằng Z.

Số đơn vị điện tích hạt nhân Z = số proton = số electron.

Z = P = E

+ Số khối A của hạt nhân: là tổng số proton Z và số nơtron N.

A = Z + N

2.2. Khối lượng nguyên tử bằng tổng số khối lượng proton, notron và electron, vì khối lượng electron rất nhỏ nên có thể coi khối lượng nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân.

 

- Số hiệu nguyên tử Z cho biết:

+ Số proton trong hạt nhân nguyên tử.

+ Số electron trong nguyên tử

+ Nếu biết số khối A và số hiệu nguyên tử Z của nguyên tố, ta tính được số nơtron trong hạt nhân nguyên tử của nguyên tố đó.

N = A – Z

 

 

Ví dụ 1.  Hạt nhân nguyên tử Al có 13proton và 14 nơtron. Vậy số khối của Al ?  

A = 13 + 14 = 27
Ví dụ 2.  Nguyên tử Clo có số khối là 35 và có 17e. Cho biết số N của Clo?

 A = Z + N N = A – Z = 35 – 17 = 18

 

II. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố thành bảng tuần hoàn

1.1. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần số hiệu nguyên tử (tức là theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử).

1.2. Các nguyên tố mà nguyên tử có cùng số lớp electron trong lớp vỏ đươc xếp trong cùng một hàng ngang tạo thành một chu kì.

1.3. Các nguyên tố mà nguyên tử có cấu trúc electron thành lớp và phân lớp tương tự nhau được xếp vào cùng một cột dọc tạo thành một nhóm.

Ngày nay người ta dùng 2 loại bảng tuần hoàn : bảng dạng dài và bảng dạng ngắn.

2. Cấu trúc của bảng tuần hoàn dạng dài

a) Ô : Cũng như hệt ô ở bảng dạng ngắn.

b) Chu kì : Bảng dạng dài cũng có 7 chu kì được đánh số từ 1 đến 7 giống như ở bảng dạng ngắn. Ba chu kì đầu là 3 chu kì nhỏ, 4 chu kì sau là các chu kì lớn. Trong bảng này các chu kì đều chỉ là một hàng ngang mở đầu là một kim loại kiềm (trừ chu kì 1) và kết thúc là một khí hiếm trừ chu kì 7 chưa kết thúc, nguyên tố họ lantan (ô thứ 57) và họ actini (ô thứ 89) cũng được xếp thành 1 hàng ở phía dưới bảng.

c) Nhóm : Bảng dạng này gồm 16 nhóm gồm 2 loại là nhóm A và nhóm B, mỗi nhóm là 1 cột dọc. Các nhóm được đánh số từ IA đến VIIIA gồm các nguyên tố mà nguyên tử  có cùng số electron lớp ngoài cùng bằng số thứ tự của nhóm. Các nhóm A chính là các phân nhóm chính của bảng dạng ngắn.

Các nhóm B được đánh số từ IIIB đến II B (theo trật tự trong bảng tuần hoàn dạng dài), riêng nhóm VIIIB gồm 3 cột dọc. Gồm các nguyên tố thuộc phân nhóm phụ cùng số của bảng dạng ngắn.

 Bài tập luyện tập

Bài 1: Hai nguyên tố X, Y ở hai phân nhóm liên tiếp và thuộc cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn hóa học. Tổng số hạt electron trong 2 nguyên tử X, Y bằng 25 hạt. Xác định hai nguyên tố X, Y.

Xem lời giải

Bài 2: Hai nguyên tố X, Y ở hai phân nhóm liên tiếp và thuộc cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn hóa học. Tổng số hạt electron trong 2 nguyên tử X, Y bằng 25 hạt. Xác định hai nguyên tố X, Y.

Xem lời giải

Bài 3: Muối A có công thức XY2­, tổng số hạt cơ bản trong A là 140, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Cũng trong phân tử này thì số hạt mang điện của Y nhiều hơn của X cũng là 44 hạt. Xác định công thức phân tử của A.

Xem lời giải


Bài 4.  Có 3 nguyên tố X,Y,Z trong bảng tuần hoàn các nguyển tố hóa học. Cho biết:

- X,Y thuộc cùng chu kì và ở 2 nhóm liên tiếp

- Z,X thuộc cùng nhóm và ở 2 chu kì liên tiếp

- nguyên tử X có 2electoron ở lớp thứ 3

- tính kim loại của Z,X,Y theo thứ tự giảm dần

 Xác định tên và vị trí của các nguyên tố X, Y, Z trong Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Viết công thức phân tử của các oxit và hiđro xit của X, Y,Z

b/ Hóa tan hỗn hợp gồm Na2O, NaHCO3, BaCl2, NH4Cl có cùng số mol vào nước , khuấy đều rồi đun nóng nhẹ đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A, khí  B, kết tủa C. Hỏi dung dịch A chứa chất tan gì?

Xem lời giải


Bài 5. Cho biết tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử của nguyên tố A và B là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26 hạt. Số hạt mang điện của A nhiều hơn số hạt mang điện của B là 28 hạt. Hỏi A, B là nguyên tố gì ?

Cho biết điện tích hạt nhân của một số nguyên tố sau :

ZN = 7 ;  ZNa = 11;  ZCa = 20 ;  ZFe = 26 ;  ZCu = 29 ; ZC = 6 ; ZS = 16. 

Xem lời giải


Bài 6. Hai nguyên tố X và Y ở hai phân nhóm chính liên tiếp trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Y thuộc phân nhóm chính nhóm V. Ở trạng thái đơn chất, X và Y không phản ứng được với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X và Y là 23. Xác định nguyên tố X và Y.

Xem lời giải


Bài 7. Tổng các hạt mang điện trong hợp chất AB2 là 64.Số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử B là 8.

a. Hãy viết công thức phân tử của hợp chất trên.

b. Hợp chất trên thuộc loại hợp chất gì? Nêu tính chất hóa học của hợp chất đó.

Xem lời giải


Bài 9. Hợp chất M được 2 nguyên tạo bởi 2 nguyên tố A và B có công thức là A2B. Tổng số proton trong phân tử là 54. Số hạt mang điện trong phân tử A gấp 1,1875 lần số hạt trong nguyên tử B. Xác định công thức phân tử của B?

Xem lời giải


Bài 10. Hợp chất Z được tạo bởi hai nguyên tố M, R có công thức MaRb trong đó R chiếm 6,667% khối lượng. Trong hạt nhân nguyên tử M có n =p+4, còn trong hạt nhân của R có n' = p' , trong đó n,p, n', p' là số nơtron và proton tương ứng của M và R. Biết rằng tổng số hạt proton trong phân tử Z bằng 84 và a + b =4. Tìm công thức phân tử của Z.

Bài 11. Có 2 kim loại X và Y, tổng số hạt (p, n, e) trong cả hai nguyên tử X và Y là 122 hạt. Nguyên tử Y có số nơtron nhiều hơn trong nguyên tử X là 16 hạt và số prôton trong X chỉ bằng một nửa số prôton của Y. Số khối của X bé hơn Y là 29 dvC. Xác định X , Y.

Xem lời giải


Bài 12. Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 26, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 6 hạt. Xác định tên nguyên tố X và vị trí của X trong bảng tuần hoàn?

Xem lời giải


Bài 13. X, Y là hai phi kim. Trong nguyên tử X và Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện lần lượt là 14 và 16.

     Hợp chất XYn có đặc điểm: X chiếm 15,0486 % về khối lượng, tổng số hạt proton là 100, tổng  số hạt nơtron là 106. Hãy xác định tên các nguyên tố X, Y và công thức hóa học XYn.

Xem lời giải


Bài 14. Cho biết tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử của nguyên tố A và B là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26 hạt. Số hạt mang điện của A nhiều hơn số hạt mang điện của B là 28 hạt. Hỏi A, B là nguyên tố gì ?

Cho biết điện tích hạt nhân của một số nguyên tố sau : ZN = 7 ;  ZNa = 11;  ZCa = 20 ; 

ZFe = 26 ;  ZCu = 29 ; ZC = 6 ; ZS = 16.

Xem lời giải


Bài 15. X và Y là 2 nguyên tố đứng kế tiếp nhau thuộc một nhóm A của bảng tuần hoàn dạng dài. Biết rằng tổng số các hạt proton trong hạt nhân X và Y là 24. Hãy cho biết vị trí của X và Y trong bảng và nêu các tính chất hóa học điển hình của các đơn chất X và Y. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa.

Xem lời giải


Các bài tập khác

Câu 1 : Một nguyên tố A có Z= 17. Cho biết vị trí của A trong bảng tuần hoàn? A là kim loại hay phi kim? Vì sao?

Câu 2:  Hai nguyên tố  A, B có ZA + ZB = 32, biết A và B nằm kề nhau trong một chu kì trong bảng HTTH.
- Xác định tên của A và B và cho biết vị trí của A và B trong bảng HTTH

Câu 3: Hai nguyên tố X, Y thuộc hai nhóm  liên tiếp nhau trong một chu kì . Tổng số proton của chúng bằng 45. Xác định và viết cấu hình của X , Y.

Câu 4: Hai nguyên tố X,Y thuộc cùng một phân nhóm và ở hai chu kì liên tiếp trong bảng HTTH, có tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử hai nguyên tố là 30. Xác định vị trí của X,Y .

Câu 5:  X, Y là 2 nguyên tố cùng nhóm A ở 2 chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số hạt mang điện của X và Y là 64. Xác dịnh X, Y ?

Câu 6 : X, Y là 2 nguyên tố2 nhóm A liên tiếp nhau, 2 chu kỳ liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn. Ở trạng thái đơn chất, X và Y không phan ứng với nhau. Tổng số hạt electron của X và Y là 23. Xác định X, Y ?

Câu 6: X, Y là 2 nguyên tố cùng nhóm A ở 2 chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số hạt proton của X và Y là 24. Xác định X, Y ?

Câu 7: X là nguyên tố ở nhóm VIA, trong hợp chất khí với hidro, % về khối lượng của hidro là 5,88%. Xác định X?

Câu 8: Nguyên tố A ở  nhóm IVA, hợp chất khí với hidro là B, tỉ khối của B so với H2 là 8. Xác định A và công thức oxit cao nhất của A.

Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phí


II. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

III. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký sàn Coinsavi vừa đào coin sàn vừa giao dịch 320 loại coin

Link đăng ký Sàn REMITANO

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn OKX - Ví web3

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đây
Tìm hiểu những rủi ro khi giao dịch P2P - Bấm vào đây
👉Bấm Like để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #chung khoan; # mo tai khoan chung khoan; # mo tai khoan chung khoan online; # giao dich chung khoan; # chung khoan MBS; #MBS; #Đào coin; #đào coin bằng điện thoại;#BTC;#Bitcoin;#Tiền điện tử; # Tiền ảo

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top