[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây

Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Kiếm tiền với tiền điện tử - Bitcoin từ tay không - Bấm vào đây


Hỏi đáp lịch sử PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 1954 (Dành cho ôn thi HSG, ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử)

PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 1954


PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM  TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
Câu 1: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất? (Xem tại đây)
Câu 2: Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam đã dẫn đến những chuyển biến như thế nào về kinh tế và xã hội Việt Nam?(Xem tại đây)
Câu 3: Hoạt động của Phan Bội Châu , Phan Châu Trinh và một số người Việt Nam sống ở nước ngoài.(1919 – 1925)?(Xem tại đây)
Câu 4: Hoạt động của tiểu tư sản , tư sản và công nhân Việt Nam từ 1919 – 1925?(Xem tại đây)
Câu 5: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ( từ 1911 – 1930)?(Xem tại đây)
Câu 6. Tình hình phân hóa xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất.Thái độ chính trị và khả năng cách mạng của từng tầng lớp, giai cấp.(Xem tại đây)
Câu 7Nguyễn Ái Quốc và vai trò của Người đối với việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập chính Đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam.(Xem tại đây)

PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN NĂM 1930

Câu 1: Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng?(Xem tại đây)
Câu 2: Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929 và ý nghĩa?(Xem tại đây)
Câu 3: Hội nghị thành lập ĐCSVN: Hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa?(Xem tại đây)
Câu 4: Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Nhận xét về cương lĩnh?(Xem tại đây)
Câu 5:  Ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam?(Xem tại đây)
Câu 6: Những nét chính về quá trình hình thành ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.Ý nghĩa lịch sử của sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản.(Xem tại đây)

PHẦN VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1935

Câu 1: Phong trào cách mạng 1930-1931: Nguyên nhân, diễn biến và kết quả?(Xem tại đây)
Câu 2:  Xô Viết Nghệ-Tĩnh đã ra đời và hoạt động như thế nào?(Xem tại đây)
Câu3:  Nội dung cơ bản của Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng cộng sản Đông Dương. Trong nội dung Luận cương đó có một số nhược điểm gì ?(Xem tại đây)
Câu 4: Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm  của phong trào cách mạng 1930 – 1931?(Xem tại đây)
Câu 5: Nội dung và ý nghĩa của Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3-1935)?(Xem tại đây)
Câu 6. So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do NAQ soạn thảo với Luận cương chính trị tháng 10-1930 do TP soạn thảo?(Xem tại đây)
Câu 7. Hội nghị thống nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam. Ý nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Nội dung của bản Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt. (Xem tại đây)
Câu 8. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ-Tĩnh. (Xem tại đây)
Câu 9. Xô Viết Nghệ Tỉnh là hình thức sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta.Chính quyền của dân do dân vì dân. (Xem tại đây)

PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939
Câu 1:  Hoàn cảnh lịch sử, những chủ trương lớn, những phong trào tiêu biểu trong thời kì 1936 – 1939 ?(Xem tại đây)
Câu 2: Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939?(Xem tại đây)
Câu 3:  Lập bảng so sánh với phong trào cách mạng 1930 – 1931 với phong trào dân chủ 1936 - 1939 về các mặt: Kẻ thù, nhiệm vụ, hình thức đấu tranh, lực lượng tham gia?(Xem tại đây)
Câu 4. Cuộc vân động dân chủ 1936-1939. (Xem tại đây)

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA    THÁNG TÁM ( 1939 – 1945 ). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  RA ĐỜI

Câu 1. Tình hình nước ta trong những năm 1939 – 1945 có  biến chuyển như thế nào?(Xem tại đây)
Câu 2. Hội nghị Ban chấp hành TWĐCSĐD tháng 11/1939.(Xem tại đây)
Câu 3. Hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của Hội nghị TW Đảng lần 8 ( 5/ 1941 )?(Xem tại đây)
Câu 4.Trình bày và  nhận xét chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng được đề ra tại hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ( 1 – 1930), Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng cộng sản Việt Nam ( 10 – 1930) và Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ( 5 – 1941).(Xem tại đây)
Câu 5. Trình bày nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương?(Xem tại đây)
Câu 6. Nêu hoàn cảnh lịch sử, diễn biến của khởi nghĩa từng phần ( từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945) và tác dụng của cao trào kháng N cứu nước đối với tổng khởi nghĩa?(Xem tại đây)
Câu 7. Phân tích thời cơ trong cách mạng tháng Tám năm 1945. Tại sao nói thời cơ trong cách mạng tháng tám là “thời cơ ngàn năm có một”?(Xem tại đây)
Câu 8. Trình bày diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám  năm 1945?(Xem tại đây)
Câu 9. Trình bày sự thành lập nước VNDCCH và nội dung cơ bản của TNĐL?(Xem tại đây)
Câu 10. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học của Cách mạng tháng Tám 1945?(Xem tại đây)
Câu 11. Chủ trương, hoạt động của mặt trận Việt Minh. Vai trò của mặt trận VM đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945?(Xem tại đây)
Câu 12. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ VI (11/1939) (Xem tại đây)
Câu 13. Sự thành lập và đóng góp của mặt trận Việt Minh đối với cách mạng tháng tám 1945. (Xem tại đây)
Câu 14.  Nội dung bản chỉ thị “Nhật - pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Diễn biến và ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước. (Xem tại đây)
Câu 15. Cách mạng tháng tám 1945: Thời cơ, diễn biến, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng tám 1945(Xem tại đây)


 NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA TỪ SAU NGÀY 2 – 9 – 1945  ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19 – 12 – 1946
Câu 1. Hãy cho biết những thuận lợi và khó khăn của nước ta sau cách mạng tháng Tám /1945?(Xem tại đây)
Câu 2. Bước đầu xây dựng chính quyền mới và cuộc đấu tranh chống giặc đói, giặc dốt, giải quyết khó khăn về tài chính. Cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản bảo vệ chính quyền cách mạng.(Xem tại đây)
Câu 3. Nét chính về tình hình nước ta năm đầu tiên sau cách mạng tháng tám.(Xem tại đây
Câu 4. Những chủ trương và biên pháp của Đảng nhằm giải quyết những khó khăn để bảo vệ thành quả cách mạng tháng Tám.(Xem tại đây

NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN  QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 1946 – 1950 )
Câu1. Tại sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống TDP xâm lược bùng nổ?(Xem tại đây)
Câu 2. Đường lối kháng chiến chống P được thể hiện ở những văn kiện nào? Nêu nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến?(Xem tại đây)
Câu 3. Trình bày âm mưu, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947?(Xem tại đây)
Câu 4. Chiến dịch Biên Giới thu – đông 1950 diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử mới nào? Nêu diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch?(Xem tại đây)
Câu 5.  Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chồng thực dân Pháp xâm lược(Xem tại đây)
Câu 6. Chiến dich Việt Bắc Thu - Đông 1947(Xem tại đây)
Câu  7.  Chiến dịch Biên Giới Thu-đông 1950(Xem tại đây)

BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 1951 – 1953 )
Câu 1. Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của Đại hội đại biểu lần II của Đảng (2/1951)?(Xem tại đây)

CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP   KẾT THÚC ( 1953 – 1954 )
Câu 1. Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời và nội dung của kế hoạch Nava?(Xem tại đây)
Câu 2. Hãy trình bày chủ trương, kế hoạch của ta và diễn biến của cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954?(Xem tại đây)
Câu 3. Trình bày âm mưu và hành động của P, M ở ĐBP. Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch lịch sử ĐBP 1954?(Xem tại đây)
Câu 4. Hãy trình bày nội dung, ý nghĩa của Hiệp định Giơnevơ  1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đ D? Nội dung nào trong Hiệp định thể hiện thắng lợi lớn nhất của ta ?(Xem tại đây)
Câu 5. Hãy nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)?(Xem tại đây)
Câu 6.  Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 -1954.(Xem tại đây)
Câu 7. Chiến dịch lịch sử Điên Biên Phủ 1954.(Xem tại đây
Câu 8. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp.(Xem tại đây

Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12
Liên quan

Danh mục, Hỏi đáp Lịch sử 12, Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, 
Hỏi đáp lịch sử - có đáp án, dành cho ôn thi HSG môn lịch sử, ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử (Phần 2)
Xem phần 1 tại đây

Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phíII. Airdrop-Claim coin - Tặng coin trước khi lên sàn bán


III. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

IV. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký Sàn REMITANO vừa đào coin sàn vừa giao dịch bitcoin

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tửViệt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng MBB - Ngân hàng cổ phần quân đội giao dịch trên app Smartphone


Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đâyMua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #Thi vào 10 năm 2022, Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, Điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn vào 10 năm 2022, Điểm chuẩn vào 10 năm học 2021-2022, Tuyển sinh lớp 10 năm 2022

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn lớp 10 (SKGV)-Airdrop, Claim, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top