Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Nghệ An


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo với Luận cương chính trị tháng 10-1930 do Trần Phú  soạn thảo?

PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945

- Chuyên đề PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1935 Nội dung
Cương lĩnh chính trị
Luận cương chính trị
Tính chất
C¸ch m¹ng t­ s¶n d©n quyÒn vµ c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa
C¸ch m¹ng t­ s¶n d©n quyÒn vµ c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa
Nhiệm vụ
Chèng ®Õ quèc, chèng phong kiÕn
§¸nh ®æ phong kiÕn, ®¸nh ®æ ®Õ quèc
Mục tiêu
- Làm cho Việt nam độc lập, thành lập chính phủ và quân đội công – nông.
- Tịch thu sản nghiệp của đế quốc và tư sản phản CM chia cho dân nghèo.
- Làm cho Đ D độc lập, thành lập chính phủ và quân đội công nông, tiến hành cách mạng ruộng đất triệt để.
Lùc l­îng c¸ch m¹ng
C«ng nh©n, n«ng d©n liªn minh víi trÝ thøc,t­ s¶n, tiÓu t­ s¶n, trung n«ng
C«ng nh©n vµ n«ng d©n lµ hai lùc l­îng chÝnh
Lãnh đạo
Đảng cộng sản Việt Nam
Đảng cộng sản Đông Dương
Quan hệ quốc tế
Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của CM vô sản thế giới.
Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của CM vô sản thế giới.
Ưu điểm
 - Là cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đầu tiên của Đảng, vạch rõ những vấn đề chiến lược, sách lược của cách mạng VN
- Độc lập, tự do là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh, thể hiện sự sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp.
- Xác định những vấn đề chiến lược và sách lược của cách mạng Đông Dương, góp phần quan trọng vào kho tàng lí luận CMVN
- Trang bị cho những người CS Đ D vũ khí cách mạng sắc bén để đấu tranh với các tư tưởng phi vô sản.
Hạn chế

- Chưa thấy được mâu thuẫn chủ yếu của một xã hội thuộc địa nên không đưa vấn đề GPDT lên hàng đầu.
- Đánh giá không đúng khả năng tham gia CM của giai cấp TTS, TS dân tộc và trung tiểu địa chủ.

CÂU HỎI THUỘC PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945- Chuyên đề PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1935

Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12
Liên quan

>> Đề thi thử THPTQG  Lịch sử 12 có đáp án
Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12


Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top