[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây


(Sangkiengiaovien.com)Trắc nghiệm Sinh học có đáp án: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ ( Giao phôi )
Câu 1: Điều nào không đúng khi nói về các điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdi-Vanbec?
     A. Quần thể có kích thước lớn.                                   
B. Có hiện tượng di nhập gen.
     C. Không có chọn lọc tự nhiên.                                  
D. Các cá thể giao phối tự do.

Câu 2: Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự                 
     A. mất ổn định tần số tương đối của các alen trong quần thể ngẫu phối.
     B. mất ổn định tần số các thể đồng hợp trong quần thể ngẫu phối.
     C. ổn định về tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể ngẫu phối.
     D. mất cân bằng thành phần kiểu gen trong quần thể ngẫu phối.
Câu 3: Điểm nào sau đây không thuộc định luật Hacđi-Vanbec?
     A. Phản ánh trạng thái cân bằng di truyền trong quần thể, giải thích vì sao trong thiên nhiên có những quần thể đã duy trì ổn định qua thời gian dài.
     B. Từ tần số tương đối của các alen đã biết có thể dự đoán được tỉ lệ các loại kiểu gen và kiểu hình trong quần thể.
     C. Phản ánh trạng thái động của quần thể, thể hiện tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
     D. Từ tỉ lệ các loại kiểu hình có thể suy ra tỉ lệ các loại kiểu gen và tần số tương đối của các alen.
Câu 4: Xét một quần thể ngẫu phối gồm 2 alen A, a. trên nhiễm sắc thể thường. Gọi p, q lần lượt là tần số của alen A, a (p, q 0 ; p + q = 1). Theo Hacđi-Vanbec thành phần kiểu gen của quần thể đạt trạng thái cân bằng có dạng:
     A. p2AA + 2pqAa + q2aa = 1                                      
B. p2Aa + 2pqAA + q2aa = 1
     C. q2AA + 2pqAa + q2aa = 1                                      
D. p2aa + 2pqAa + q2AA = 1
Câu 5: Một trong những điều kiện quan trọng nhất để quần thể từ chưa cân bằng chuyển thành quần thể cân bằng về thành phần kiểu gen là gì?
     A. Cho quần thể sinh sản hữu tính.                             
B. Cho quần thể tự phối.
     C. Cho quần thể sinh sản sinh dưỡng.                        
D. Cho quần thể giao phối tự do.
Câu 6: Ý nghĩa thực tiễn của định luật Hacđi – Vanbec là gì khi biết quần thể ở trạng thái cân bằng?
     A. Giải thích vì sao trong tự nhiên có nhiều quần thể đã duy trì ổn định qua thời gian dài.
     B. Từ tỉ lệ kiểu hình lặn có thể suy ra tần số alen lặn, alen trội và tần số của các loại kiểu gen.
     C. Từ tần số của các alen có thể dự đoán tần số các loại kiểu gen và kiểu hình trong quần thể.
     D. B và C đúng.
Câu 7: Xét 1 gen gồm 2 alen trên nhiễm sắc thể thường, tần số tương đối của các alen ở các cá thể đực và cái không giống nhau và chưa đạt trạng thái cân bằng. Sau mấy thế hệ ngẫu phối thì quần thể sẽ cân bằng?
     A. 1 thế hệ                        
B. 2 thế hệ                             
C. 3 thế hệ                             
D. 4 thế hệ
Câu 8: Định luật Hacđi – Vanbec không cần có điều kiện nào sau đây để nghiệm đúng?
     A. Có sự cách li sinh sản giữa các cá thể trong quần thể.
     B. Các cá thể trong quần thể giao phối với nhau ngẫu nhiên..
     C. Không có đột biến và cũng như không có chọn lọc tự nhiên.
     D. Khả năng thích nghi của các kiểu gen không chênh lệch nhiều.
Câu 9: Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen là dAA + hAa + raa = 1 sẽ cân bằng di truyền khi
     A. tần số alen A = a          
B. d = h = r                            
C. d.r = h                               
D. d.r = (h/2)2.
Câu 10: Cấu trúc di truyền của quần thể được xác định theo công thức:
A. p2 AA + 2pq Aa + q2 aa = 1                                       
B. p AA + 2pq Aa + q aa = 1
C. q2 AA + 2pq Aa + p2 aa = 1                                        
D. p2 AA + pq Aa + q2 aa = 1
Câu 11: Một quần thể ngẫu phối, ở thế hệ P có cấu trúc di truyền 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. Quần thể có sự cân bằng di truyền ở thế hệ nào ?
A. F3.                                    
B. F2.                                    
C. F1.                                    
D. P.
Câu 12: Một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là:             
A. 0,3 ; 0,7                 
B. 0,8 ; 0,2                                         
C. 0,7 ; 0,3                             
D. 0,2 ; 0,8
Câu 13: Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,4Aa: 0,6aa. Nếu biết alen A là trội không hoàn toàn so với alen a thì tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội của quần thể nói trên khi đạt trạng thái cân bằng là
     A. 40%                             
B. 36%                                  
C. 4%                                    
D. 16%
Câu 14: Một quần thể có 30 cá thể AA; 20 cá thể Aa; 50 cá thể aa. Cấu trúc di truyền của quần thể sau một lần ngẫu phối là:
A. 0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16 aa                                          
B. 0,16 AA: 0,36 Aa: 0,48 aa
C. 0,16 AA: 0,48 Aa: 0,36 aa                                          
D. 0,48 AA: 0,16 Aa: 0,36 aa
Câu 15: Một quần thể thực vật ban đầu có thành phần kiểu gen là  7 AA: 2 Aa: 1 aa. Khi quần thể xảy ra quá trình giao phấn ngẫu nhiên (không có quá trình đột biến, biến động di truyền, không chịu tác động của chon lọc tự nhiên), thì thành phần kiểu gen của quần thể ở F3 sẽ là:
     A. 0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa                                              
B. 0,8AA: 0,2Aa: 0,1aa.
     C. 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa                                          
D. 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa
Câu 16: Ở người gen IA quy định máu A, gen IB quy định máu B, IOIO quy định máu O, IAIB quy định máu AB. Trong quần thể người sẽ có bao nhiêu kiểu hình & kiểu gen qui định nhóm máu ?
     A. 4 kiểu hình & 6 kiểu gen                                        
B. 4 kiểu hình & 4 kiểu gen
     C. 6 kiểu hình & 4 kiểu gen                                        
D. 6 kiểu hình & 6 kiểu gen.


Câu 17: Một quần thể ở trạng thái cân bằng Hacđi-Vanbec có 2 alen D, d ; trong đó số cá thể dd chiếm tỉ lệ 16%. Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể là bao nhiêu?
A. D = 0,16 ; d = 0,84           
B. D = 0,4 ; d = 0,6               
C. D = 0,84 ; d = 0,16           
D. D = 0,6 ; d = 0,4
Câu 18: Một quần thể cân bằng có 2 alen: B trội không hoàn toàn quy định hoa đỏ, b quy định hoa trắng, hoa hồng là tính trạng trung gian, trong đó hoa trắng chiếm tỉ lệ 49%. Tỉ lệ kiểu hình hoa hồng trong quần thể là:
A. 70%                                  
B. 91%                                  
C. 42%                                  
D. 21%
Câu 19: Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen 0,8Aa: 0,2aa. Qua chọn lọc, người ta đào thải các cá thể có kiểu hình lặn. Thành phần kiểu gen của quần thể ở thế hệ sau là
A. 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa  
B. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa
C. 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa  
D. 0,25AA: 0,50Aa: 0,25aa
Câu 20: Quần thể nào sau đây có thành phần kiểu gen đạt trạng thái cân bằng?
A. 25%AA: 50%Aa:25%aa  
B. 16%AA: 20%Aa: 64%aa
C. 36%AA: 28%Aa: 36%aa  
D. 25%AA: 11%Aa: 64%aa
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
Nên tham khảo
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 1-Cơ sở vật chất cơ chế di truyền biến dị)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 2 - các quy luật di truyền)
Sinh học, Sinh học 12, Lớp 12, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Test online, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, 

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top