[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

(Sangkiengiaovien.com)Trắc nghiệm Sinh học có đáp án: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ ( Tự phối )
Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây về quần thể là không đúng?
     A. Quần thể có thành phần kiểu gen đặc trưng và ổn định.
     B. Quần thể là tổ chức cơ bản của loài.
     C. Quần thể là một tập hợp ngẫu nhiên và nhất thời các cá thể.
     D. Quần thể là đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên.

Câu 2: Tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên
     A. vốn gen của quần thể.                                             
B. kiểu gen của quần thể.
     C. kiểu hình của quần thể.                                           
D. thành phần kiểu gen của quần thể
Câu 3: Với 2 alen A và a, thế hệ đầu tiên có 100% cá thể có kiểu gen Aa, ở thế hệ tự thụ phấn thứ n, tỉ lệ các kiểu gen sẽ là:

Câu 4: Tần số tương đối của một alen được tính bằng:
A. tỉ lệ % các kiểu gen của alen đó trong quần thể.                      
B. tỉ lệ % số giao tử của alen đó trong quần thể.
C. tỉ lệ % số tế bào lưỡng bội mang alen đó trong quần thể.       
D.tỉ lệ % các kiểu hình của alen đó trong quần thể.
Câu 5: Tần số thể dị hợp ngày càng giảm, đồng hợp ngày càng tăng biểu hiện rõ nhất ở:
     A. quần thể giao phối có lựa chọn.                             
B. quần thể tự phối và ngẫu phối.
     C. quần thể tự phối.                                                     
D. quần thể ngẫu phối.
Câu 6: Nếu xét một gen có 3 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường thì số loại kiểu gen tối đa trong một quần thể ngẫu phối là:           
A. 4.                                      
 B. 6.                                      
C. 8.                                       
D. 10.
Câu 7: Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng
A. tăng tỉ lệ thể dị hợp, giảm tỉ lệ thể đồng hợp.              
B. duy trì tỉ lệ số cá thể ở trạng thái dị hợp tử.
C. phân hoá đa dạng và phong phú về kiểu gen.
D. phân hóa thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.
Câu 8: Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu : 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = 1. Sau 2  thế hệ tự phối thì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ là:
     A. 0,35 AA + 0,30 Aa + 0,35 aa = 1.                         
B. 0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa = 1.                          
     C. 0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = 1.                          
D. 0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = 1.
Câu 9: Các quần thể sau, quần thể nào là quần thể tự phối ?
A. Quần thể giao phối tự do.                                            
B. Quần thể giao phấn.          
C. Quần thể tự thụ phấn & giao phối cận huyết.              
D. Quần thể ngày càng tăng thể dị hợp.
Câu 10: Tần số của một loại kiểu gen nào đó trong quần thể được tính bằng tỉ lệ giữa:
     A. số lượng alen đó trên tổng số alen của quần thể.
     B. số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số alen của quần thể.
     C. số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể của quần thể.
     D. số lượng alen đó trên tổng số cá thể của quần thể.
Câu 11: Một quần thể có TPKG: 0,6AA + 0,4Aa = 1. Tỉ lệ cá thể có kiểu gen aa của quần thể ở thế hệ sau khi tự phối là
     A. 0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa                                              
B. 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa
     C. 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa                                        
D. 0,6AA: 0,4Aa
Câu 12: Điều nào sau đây về quần thể tự phối là không đúng?
     A. Quần thể bị phân dần thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau.
     B. Sự chọn lọc không mang lại hiệu quả đối với con cháu của một cá thể thuần chủng tự thụ phấn.
     C. Số cá thể đồng hợp tăng, số cá thể dị hợp giảm.                     
D. Quần thể biểu hiện tính đa hình.


Câu 13: Nếu xét một gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường thì tạo ra trong quần thể bao nhiêu kiểu gen ?           
A. 2.                                      
B. 3.                                       
C. 4.                                       
D. 6.
Câu 14: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA: 0,30Aa: 0,25aa. Cho biết trong quá trình chọn lọc người ta đã đào thải các cá thể có kiểu hình lặn. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các loại kiểu gen thu được ở F1 là:
     A. 0,525AA: 0,150Aa: 0,325aa.                                 
B. 0,36AA: 0,24Aa: 0,40aa.
     C. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa.                                       
D. 0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa.
Câu 15: Xét một quần thể có 2 alen (A, a). Quần thể khởi đầu có số cá thể tương ứng với từng loại kiểu gen là: 600AA: 200Aa: 200aa. Tần số tương đối của các alen trong quần thể này là:
A. A = 0,70 ; a = 0,30                                                      
B. A = 0,30 ; a = 0,70           
C. A = 0,75 ; a = 0,25                                                      
D. A = 0,25 ; a = 0,75
ng lên, tần số alen a giảm đi.
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
Nên tham khảo
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 1-Cơ sở vật chất cơ chế di truyền biến dị)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 2 - các quy luật di truyền)
Sinh học, Sinh học 12, Lớp 12, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Test online, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, 

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top