[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

(Sangkiengiaovien.com) Trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ

Dành cho ôn tập sinh học 12, ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học
Câu 1.Một loài thực vật, ở thế hệ P có tỉ lệ Aa là 100%, khi bị tự thụ phấn bắt buộc thì ở thế hệ F2 tỉ lệ Aa sẽ là

   A. 25%.                                  
   B. 50%.
   C. 75%.                                  
   D. 12,5%.
Câu 2. Một loài thực vật, ở thế hệ P có tỉ lệ Aa là 100%, khi bị tự thụ phấn bắt buộc thì ở thế hệ F3 tỉ lệ Aa sẽ là
  A. 25%.                           
  B. 50%.
  C. 75%.                           
  D. 12,5%.
Câu 3.Vốn gen của quần thể
tổng số các kiểu gen của quần thể.
toàn bộ các alen của tất cả các gen trong quần thể.
tần số kiểu gen của quần thể.
tần số các alen của quần thể.
Câu 4.Tần số tương đối của  alen là tỉ lệ phần trăm
số giao tử mang alen đó trong quần thể.
alen đó trong các kiểu gen của quần thể.
số các thể chứa các alen đó trong tổng số các cá thể của quần thể.
các kiểu gen chứa alen đó trong tổng số các kiểu gen của quần thể.
Câu 5.Tần số tương đối của một kiểu gen là tỉ số
giao tử mang kiểu gen đó trên các kiểu gen  trong quần thể.
các alen của kiểu gen đó trong các kiểu gen của quần thể.
các thể chứa kiểu gen đó trong tổng số các cá thể của quần thể.
giao tử mang alen của kiểu gen đó trên tổng só các giao tử trong quần thể.
Câu 6.Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối biến đổi qua các thế hệ theo hướng
giảm dần kiểu gen đồng hợp tử trội, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn.
giảm dần tỉ lệ dị hợp tử, tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử.
tăng dần tỉ lệ dị hợp tử, giảm dần tỉ lệ đồng hợp tử.
giảm dần kiểu gen đồng hợp tử lặn, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội.
Câu 7.Trong các phát biểu sau, phát biểu phù hợp với định luật Hacđi- Van béc là
Trong một hệ sinh thái đỉnh cực, dòng năng lượng không thay đổi.
Trong một quần  thể ngẫu phối, tần số các alen được duy trì ổn định từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Các cá thể có chiều cao hơn phân bố bên dưới các vĩ độ cao hơn.
Trong quần thể, tần số đột biến bù trừ với áp lực chọn lọc.
Câu 8. Điều không đúng về ý nghĩa của định luật Hacđi- Vanbec là
A. Các quần thể trong tự nhiên luôn đạt trạng thái cân bằng.
B. Giải thích vì sao trong tự nhiên có nhiều quần thể đã duy trì ổn định qua thời gian dài.
C. Từ tỉ lệ các loại kiểu hình trong quần thể có thể suy ra tỉ lệ các loại kiểu gen và tần số tương đối của các alen.
D. Từ tần số tương đối của các alen có thể dự đoán tỉ lệ các loại kiểu gen và kiểu hình.
Câu 9.Trong một quần thể thực vật cây cao trội hoàn toàn so với cây thấp. Quần thể luôn đạt trạng thái cân bằng Hacđi- Vanbec là quần thể có
A.  toàn cây cao.
B. 1/2 số cây cao, 1/2 số cây  thấp.
C.  1/4 số cây cao, còn lại cây thấp.
D. toàn cây thấp.
Câu 10. Một quần thể có tần số tương đối A/a= 0.8/0.2 có tỉ lệ phân bố kiểu gen trong quần thể là
A. 0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa.
B. 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa.
C. 0,64 AA + 0,04 Aa + 0,32 aa.
D. 0,04 AA + 0,64 Aa + 0,32 aa.
Câu 11. Một quần thể có tần số tương đối A/a= 0.6/0.4 có tỉ lệ phân bố kiểu gen trong quần thể là
A. 0, 42AA + 0,36 Aa + 0,16 aa.
B. 0,36 AA + 0,42 Aa + 0,16 aa.
C. 0,16 AA + 0,42 Aa + 0,36aa.
D. 0,36 AA + 0,16 Aa + 0,42aa.
Câu 12.Tần số tương đối các alen của một quần thể có tỉ lệ phân bố kiểu gen  0,81 AA + 0,18 Aa + 0,01 aa là
A. 0,9A; 0,1a.
B. 0,7A; 0,3a.
C. 0,4A; 0,6a.
D. 0,3 A; 0,7a.
Câu 13.Một quần thể động vật tại thời điểm thống kê có cấu trúc di truyền 0,7 AA: 0,1 Aa: 0,2 aa tần số các alen trong quần thể lúc đó là:
0,65A; ,035a.
0,75A; ,025a.
0,25A; ,075a.
0,55A; ,045a.
Câu 14.Một quần thể động vật tại thời điểm thống kê đã đạt trạng thái cân bằng Hacđi- Vanbéc cấu trúc di truyền trong quần thể lúc đó là
0,7 AA: 0,1 Aa: 0,2aa.
0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16 aa.
      C. 0,39 AA: 0,52 Aa: 0,09 aa.
      D. 0,25 AA: 0,1 Aa: 0,65 aa.
Câu 15.Một quần thể động vật tại thời điểm thống kê có 75 AA: 28 Aa: 182 aa, các cá thể giao phối tự do cấu trúc di truyền của quần thể khi đó là
A. 0,7 AA: 0,1 Aa: 0,2aa.
0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16 aa.
      C. 0,09 AA: 0,42 Aa: 0,49 aa.
      D. 0,25 AA: 0,1 Aa: 0,65 aa.
Câu 16.Một quần thể động vật tại thời điểm thống kê có tỉ lệ các kiểu gen là 55% AA: 45% aa, tần số tương đối của các alen quần thể khi đó là
A. 0,7 A : 0,3a.
B, 0,55 A: 0,45 a.
      C. 0,65 A: 0,35 a.
      D. 0,25 AA: 0,1 Aa: 0,65 aa.
Câu 17.Trong quần thể Hácđi- vanbéc, có 2 alen A và a trong đó có 4% kiểu gen aa. Tần số tương đối của alen A và alen a trong quàn thể đó là
0,6A : 0,4 a.
0,8A : 0,2 a.
0,84A : 0,16 a.
0,64A : 0,36 a.
Câu 18. Một quần thể ngẫu phối đạt tới tần số tương đối của alen A là 70%. Tỉ lệ % thể đồng hợp lặn là bao nhiêu?
A. 0.3%                  
B. 9%                                
C. 30%                              
D.3%
Câu 19. Quần thể có 100% Aa, cấu trúc di truyền của quần thể sau 4 thế hệ tự thụ
A. AA= aa= 46.875%; Aa= 6.25%           
B. AA= aa= 37.5%; Aa= 25%
C. AA= aa= 43.75%; Aa= 12.5% 
D. AA= aa= 25%
Câu 20. Một số QT có cấu trúc di truyền sau
1.    0.42AA: 0.48Aa: 0.1aa
2.    0.25AA: 0.5Aa: 0.25aa
3.    0.34AA: 0.42Aa: 0.24aa
4.    0.01AA: 0.18Aa: 0.81aa


QT nào đạt trạng thái cân bằng:
A. 1, 2      
B. 2, 3                     
C. 2, 4                     
D.3, 4
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
Nên tham khảo
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 1-Cơ sở vật chất cơ chế di truyền biến dị)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 2 - các quy luật di truyền)


Sinh học, Sinh học 12, Lớp 12, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Test online, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, 

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top