[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây


(Sangkiengiaovien.com)Trắc nghiệm Sinh học có đáp án: TẠO GIỐNG MỚI NHỜ CÔNG NGHỆ GEN Phần 3
Câu 1: Quy trình tạo ra những tế bàohoặc sinh vật có gen bị biến đổi, có thêm gen mới, từ đó tạo ra các cơ thể với những đặc điểm mới được gọi là
     A. công nghệ tế bào.         
B. công nghệ sinh học.          
C. công nghệ gen.                 
D. công nghệ vi sinh vật.

Câu 2: Khâu đầu tiên trong quy trình chuyển gen là việc tạo ra
     A. vectơ chuyển gen.        
B. biến dị tổ hợp.                   
C. gen đột biến.                     
D. ADN tái tổ hợp.
Câu 3: Enzim nối sử dụng trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp có tên là
     A. restrictaza.                  
B. ligaza.                             
C. ADN-pôlimeraza.           
D. ARN-pôlimeraza.
Câu 4: Plasmít là ADN vòng, mạch kép có trong
     A. nhân tế bào các loài sinh vật.                                  
B. nhân tế bào tế bào vi khuẩn.
     C. tế bào chất của tế bào vi khuẩn.                              
D. ti thể, lục lạp.
Câu 5: Kĩ thuật chuyển một đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào nhận bằng thể truyền được gọi là
     A. kĩ thuật chuyển gen.                                                
B. kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp.
     C. kĩ thuật tổ hợp gen.                                                 
D. kĩ thuật ghép các gen.
Câu 6: Trong công nghệ gen, kĩ thuật gắn gen cần chuyển vào thể truyền được gọi là
     A. thao tác trên gen.                                                    
B. kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp.
     C. kĩ thuật chuyển gen.                                               
D. thao tác trên plasmit.
Câu 7: Một trong những đặc điểm rất quan trọng của các chủng vi khuẩn sử dụng trong công nghệ gen là
     A. có tốc độ sinh sản nhanh.                                       
B. dùng làm vectơ thể truyền.
     C. có khả năng xâm nhập và tế bào.                           
C. phổ biến và không có hại.
Câu 8: Vectơ chuyển gen được sử dụng phổ biến là
     A. E. coli.                         
B. virút.                                 
C. plasmit.                             
D. thực khuẩn thể.
Câu 9: Công nghệ gen được ứng dụng nhằm tạo ra
     A. các phân tử ADN tái tổ hợp.                                  
B. các sản phẩm sinh học.
     C. các sinh vật chuyển gen.                                         
D. các chủng vi khuẩn E. coli có lợi.
Câu 10: Trong công nghệ gen, ADN tái tổ hợp là phân tử lai được tạo ra bằng cách nối đoạn ADN của
     A. tế bào cho vào ADN của plasmit.                          
B. tế bào cho vào ADN của tế bào nhận.
     C. plasmít vào ADN của tế bào nhận.                         
D. plasmít vào ADN của vi khuẩn E. coli.
Câu 11: Restrictaza và ligaza tham gia vào công đoạn nào sau đây của quy trình chuyển gen?
     A. Tách ADN của nhiễm sắc thể tế bào cho và tách plasmít ra khỏi tế bào vi khuẩn.
     B. Cắt, nối ADN của tế bào cho và plasmit ở những điểm xác định tạo nên ADN tái tổ hợp.
     C. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
     D. Tạo điều kiện cho gen được ghép biểu hiện.
Câu 12: Để có thể xác định dòng tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp, các nhà khoa học
     A. chọn thể truyền có gen đột biến.                            
B. chọn thể truyền có kích thước lớn.


     C. quan sát tế bào dưới kính hiển vi.                           
D. chọn thể truyền có các gen đánh dấu.
Câu 13: Nhận định nào sau đây là đúng?
     A. Vectơ chuyển gen được dùng là plasmit cũng có thể là thể thực khuẩn.
     B. Việc cắt phân tử ADN trong kĩ thuật chuyển gen nhờ enzym ligaza.
     C. Việc nối các đoạn ADN trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp do enzym restrictaza.
     D. Vectơ chuyển gen là phân tử ADN tồn tại độc lập trong tế bào nhưng không có khả năng tự nhân đôi.
Câu 14: Phương pháp biến nạp là phương pháp đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận bằng cách:
     A. dùng xung điện kích thích làm co màng sinh chất của tế bào
     B. dùng muối CaCl2 làm dãn màng sinh chất của tế bào.
     B. dùng thực khuẩn Lambda làm thể xâm nhập.
     D. dùng hormon kích thích làm dãn màng sinh chất của tế bào
Câu 15: Trong kĩ thuật chuyển gen, phân tử ADN tái tổ hợp được tạo như thế nào?
     A. ADN plasmit sau khi được nối thêm vào một đoạn ADN của tế bào cho.
     B. ADN của tế bào cho sau khi được nối vào một đoạn ADN của tế bào nhận.
     C. ADN của tế bào nhận sau khi được nối vào một đoạn ADN của tế bào cho.
     D. ADN plasmit sau khi được nối thêm vào một đoạn ADN của tế bào nhận.
Câu 16: Khâu nào sau đây đóng vai trò trung tâm trong công nghệ gen?
     A. Tách chiết thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi tế bào.
     B. Tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen.                            
C. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
     D. Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.
Câu 17: Các bước tiến hành trong kĩ thuật chuyển gen theo trình tự là:
A. tạo ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận → phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.
B. tách gen và thể truyền → cắt và nối ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
C. tạo ADN tái tổ hợp → phân lập dòng ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
D. phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp→ tạo ADN tái tổ hợp→ chuyển ADN tái tổ hợp vào TB nhận.
Câu 18: Điều nào sau đây là không đúng với plasmit?
     A. Chứa phân tử ADN dạng vòng.                             
B. Là một loại virút kí sinh trên tế bào vi khuẩn.
     C. Là phân tử ADN nhỏ nằm trong tế bào chất của vi khuẩn.
     D. ADN plasmit tự nhân đôi độc lập với ADN nhiễm sắc thể.
Câu 19: ADN nhiễm sắc thể và ADN plasmit có chung đặc điểm nào sau đây?
     A. Nằm trong nhân tế bào.                                          
B. Có cấu trúc xoắn vòng.
     C. Có khả năng tự nhân đôi.                                       
D. Có số lượng nuclêôtit như nhau.
Câu 20: Đặc điểm quan trọng nhất của plasmit mà người ta chọn nó làm vật thể truyền gen là:
     A. chứa gen mang thông tin di truyền quy định một số tính trạng nào đó.
     B. chỉ tồn tại trong tế bào chất của vi khuẩn.
     C. ADN plasmit tự nhân đôi độc lập với ADN của nhiễm sắc thể.
     D. ADN có số lượng cặp nuclêôtit ít: từ 8000-200000 cặp
Câu 21: Trong kĩ thuật cấy gen dùng plasmit, tế bào nhận thường dùng phổ biến là (M) nhờ vào đặc điểm (N) của chúng. (M) và (N) lần lượt là:
     A. (M): E. coli, (N): cấu tạo đơn giản.                   
B. (M): E. coli, (N): sinh sản rất nhanh.
     C. (M): virút, (N): cấu tạo đơn giản.                       
D. (M): virút, (N): sinh sản rất nhanh.
Câu 22: Kỹ thuật chuyển gen là kỹ thuật tác động lên vật chất di truyền ở cấp độ
     A. phân tử.                     
B. tế bào.                             
C. quần thể.                         
D. cơ thể.
Câu 23: Kỹ thuật cấy gen là kỹ thuật tác động trên đối tượng nào sau đây?
     A. ADN.                        
B. ARN.                              
C. Protêin.                           
D. Nhiễm sắc thể.
Câu 24: Để đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận có thể dùng chất nào sau đây?
     A. Muối CaCl2.              
B. Xung điện.                      
C. Muối CaCl2 hoặc xung điện.                                  
D. Cônxixin.
Câu 25: Thành tựu nào sau đây không phải là do công nghệ gen?
     A. Tạo ra cây bông mang gen kháng được thuốc trừ sâu.
     B. Tạo ra cừu Đôly.
     C. Tạo giống cà chua có gen sản sinh etilen bị bất hoạt, làm quả chậm chín.
     D. Tạo vi khuẩn E.coli sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường ở người.
Câu 26: Ý nghĩa của công nghệ gen trong tạo giống là gì?
     A. Giúp tạo giống vi sinh vật sản xuất các sản phẩm sinh học trên quy mô công nghiệp.
     B. Giúp tạo giống cây trồng sản xuất chất bột đường, protêin trị liệu, kháng thể trong thời gian ngắn.
     C. Giúp tạo ra các giống vật nuôi có năng suất, chất lượng sản phẩm cao.
     D. Giúp tạo giống mới sản xuất các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của con người.
Câu 27: Thành tựu nào dưới đây không được tạo ra từ ứng dụng công nghệ gen?
     A. Vi khuẩn E. coli sản xuất hormon somatostatin.                          
B. Lúa chuyển gen tổng hợp β caroten.
     C. Ngô DT6 có năng suất cao, hàm lượng protêin cao.
     D. Cừu chuyển gen tổng hợp protêin huyết thanh của người.
Câu 28: Đối tượng vi sinh vật được sử dụng phổ biến tạo ra các sản phẩm sinh học trong công nghệ gen là:
     A. vi rút.                         
B. vi khuẩn.                         
C. thực khuẩn.                     
D. nấm.
Câu 29: Các sản phẩm sinh học do các giống bò và cừu chuyển gen sản xuất được lấy từ
     A. sữa.                            
B. máu.                                
C. thịt.                                 
D. tuỷ xương.
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
Nên tham khảo
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 1-Cơ sở vật chất cơ chế di truyền biến dị)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 2 - Các quy luật di truyền)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 3 - ứng dụng di truyền trong chọn giống)
Lớp 12, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, Sinh học, SInh học 12, Test online, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Chọn giống
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top