[Kiếm tiền online] Hướng dẫn kiếm tiền online bền vững và chắc chắn, tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây


The ____ (1) of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015 is a major milestone in the regional economic integration agenda in ASEAN, offering opportunities in the form of a huge market of US$2.6 trillion and over 622 million people. In 2014, AEC was ____ (2) the third largest economy in Asia and the seventh largest in the world.

The AEC Blueprint 2025, adopted by the ASEAN Leaders at the 27th ASEAN Summit on 22 November 2015 in Kuala Lumpur, Malaysia, ____ (3) broad directions through strategic measures for the AEC from 2016 to 2025. Along with the ASEAN Community ____ (4) 2025, and the ASEAN Political Security Community (APSC) Blueprint 2025 and the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint 2025, the AEC Blueprint 2025 forms part of ASEAN 2025: Forging Ahead Together. It succeeded the AEC Blueprint (2008-2015), which ____ (5) in 2007.

English grade 11: 
UNIT 5. BEING PART OF ASEAN - KEY
(Tiếng Anh 11 và bài tập có đáp án- Bài 5)
UNIT 5. BEING PART OF ASEAN - KEY
PART I. LANGUAGE FOCUS
1. Vocabulary
charter (n): hiến chương
association (n): hiệp hội
state (n): quốc gia
block (n): khối
economy (n): nền kinh tế
economic (adj): thuộc về kinh tế
maintain (v): giữ gìn, duy trì
stability (n): sự ổn định
scholarship (n): học bổng
athlete (n): vận động viên
offer (v): cấp
principle (n): nguyên tắc
interference (n): sự can thiệp
external (adj): từ bên ngoài
internal (adj): thuộc nội bộ
quizz (v): đố
constitution (n): hiến pháp
solidarity (n): tình đoàn kết
dominate (v): vượt trội, chiếm ưu thế
award (v): trao
democracy (n): chế độ dân chủ
committed (adj): tận tâm
passion (n): sự say mê
motto (n): khẩu hiệu, phương châm
rank (v): xếp (hạng, thứ)
agreement (n): thỏa thuận, hiệp định
legal (adj): thuộc pháp lý
involve somebody in: mời ai tham gia vào ...
affair (n): vấn đề
sponsor (v): tài trợ
championship (n): giải vô địch
currency (n): tiền tệ
host (v/n): đăng cai/chủ nhà
council (n): hội đồng
empty-handed (adj): trắng tay, không đạt được gì
income (n): thu nhập
heritage (n): di sản
elongated (adj): kéo dài
exporter (n): nước xuất khẩu
Crude Oil: dầu thôi
marine (adj): thuộc về biển
ancestor worship (n): thờ cúng tổ tiên
ethnic group (n): dân tộc
custom (n): phong tục
charm (n): sức hấp dẫn
magic (adj): kỳ diệu
brochure (n): sách giới thiệu/quảng cáo
populous (adj): đông dân
school board (n): ban giám hiệu
monument (n): di tích
academic (adj): thuộc học tập
annually (adv): hàng năm
2. Grammar
2.1. Gerunds (Danh động từ)
2.1.1. Form: V-ing
Danh động từ có hình thức là động từ thêm đuôi -ing, danh động từ có thể theo sau:
*verb: avoid, be, consider, dislike, enjoy, finish, forgive, imagine, involve, practice, propose, suggest, mind, permit, risk, recommend. regret
e.g.      He proposed meeting in a restaurant.
(Anh chàng đã đề xuất gặp nhau ở một nhà hàng.)
Tom regrets hurting Jerry's feeling.
(Tom tiếc vì đã xúc phạm Jerry.)
* verb + preposition: agree with, apologize for, base on, carry on, concentrate on, depend on, dream of, focus on, insist on, rely on, succeed in, look forward to, object to
e.g.      She apologized for coming late.
(Cô nàng đã xin lỗi vì đến muộn.)
They concentrate on conducting their research.
(Họ tập trung vào việc tiến hành nghiên cứu.)
*phrase: can't help, can't stand, feel like, no use
e.g.      I can't help meeting him.
(Tôi không thể không gặp anh ấy)
Jane can't stand laughing when her boyfriend sings.
(Jane không thể nhịn cười khi bạn trai cô ấy hát.)
- Note: để tạo thành thể phủ định ta thêm nọt vào trước V-ing
e.g.      She enjoys not eating out.
(Chị ấy không thích ăn ở ngoài.)
2.1.2. Use:
Danh động từ có hình thức là động từ thêm đuôi -ing, đóng vai trò như danh từ (làm chủ ngữ (S), bổ tố cho chủ ngữ (SC) hoặc tân ngữ (0)
e.g.      Working as a tour guide is very interesting.
(Làm hướng dẫn viên du lịch thật thú vị.)
His hobby is playing computer games.
                        (Sở thích của cậu bé là chơi game.)
I started learning English 10 years ago.
(Mình đã bắt đầu học Tiếng Anh 10 năm trước.)
2.2. State verbs (Động từ chỉ trạng thái)
Động từ chỉ trạng thái diễn tả trạng thái (nhận thức, cảm xúc, cảm nhận, sở hữu). Động từ chỉ trạng thái thường không chia ở các thì tiếp diễn.
* Nhóm động từ chỉ nhận thức: believe, think, know, remember, doubt, guess, regret, realize, understand, perceive
e.g.      The girl realizes that it's unreal.
(Cô bé nhận ra rằng nó không có thật)
I guess he will not give up.
(Mình đoán bạn ấy sẽ không bỏ cuộc.)
* Nhóm động từ chỉ cảm xúc: desire, feel, like, love, hope, prefer, seem, want, wish
e.g.      He desires to work as a teacher.
(Chú ấy khao khát làm giáo viên.)
We hope to see you the soonest.
(Bọn mình mong gặp lại bạn sớm.)
* Nhóm động từ chỉ cảm nhận: hear, see, smell, sound, taste
e.g.      This milk tastes sour.
(Sữa này có vị chua.)
Your room smells awful.
(Phòng con có mùi kinh khủng.)
* Nhóm động từ chỉ sở hữu: have, own, belong to
e.g.      I have a brother and a sister.
(Mình có một em trai và một em gái.)
That villa belongs to an old man.
(Căn biệt thự đó thuộc về một ông già.)
* Nhóm các động từ khác: be, concern, depend, include, matter
e.g.      What matters most is your will.
(Điều quan trọng nhất là ý chí của em)
This book includes 10 units.
(Cuốn sách này gồm 10 bài)
- Note: Phân biệt động từ chỉ trạng thái với động từ thường:
e.g.      He feels tired.
(Cu cậu cảm thấy mệt.)
The doctor is feeling his forehead to see if he has a fever.
(Bác sĩ đang sờ trán thằng bé xem nó có bị sốt không.)
I think he is a successful man.
(Tôi cho rằng bác ấy là một người thành công.)
I am thinking of my dad.
(Tôi đang nghĩ về bố tôi.)
3. Pronunciation
Intonation (Ngữ điệu)
Ngữ điệu là sự lên (up), xuống (down) giọng của người nói. Đây là vài nguyên tắc đơn giản của người bản ngữ. * Ta xuống giọng ở cuối câu trong câu kể hoặc câu hỏi với từ để hỏi (Wh-).
e.g.      History is my favorite subject.
Where do you want to travel?
* Ta lên giọng ở cuối câu trong câu hỏi Yes/No.
e.g.      Does he own a restaurant?
Do you like reading?
* Ta lên giọng ở cuối câu khi thể hiện sự ngạc nhiên.
e.g.      They broke up?
(Chúng nó chia tay rồi á?)
PART II. PRACTICE
2. Give the English word and Vietnamese meaning to each of the following transcription.
1. ____charter______ /ˈtʃɑːtə (r)/ (n): _____hiến chương______
2. ____stability_____ /stəˈbɪləti/ (n): ______sự ổn định_______
3. ____interference_____ /ˌɪntəˈfɪərəns/ (n): _____sự can thiệp_____
4. ____constitution______ /ˌkɒnstɪˈtjuːʃn/ (n): _____hiến pháp______
5. ____solidarity_____ /ˌsɒlɪˈdærəti/ (n): ______tính đoàn kết_____
6. ____democracy_____ /dɪˈmɒkrəsi/ (n): ______chế độ dân chủ______
7. _____motto______ /ˈmɒtəʊ/ (n): _____khẩu hiệu, phương châm______
8. _____heritage_____ /ˈherɪtɪdʒ/ (n): ______di sản_____
9. _____populous______ /ˈpɒpjələs/ (adj): _____đông dân____
10. _____monument_____ /ˈmɒnjumənt/ (n): _____di tích_____
3. Give the correct form of the verbs in brackets.
1. We've practiced _____handling______  (handle) animals.
2. I was thinking about _____doing____ (do) another course as we would be off in some weeks.
3. She went on ________talking______ (talk) even though the film had started.
4. If students enjoy _____being_____ (be) in class, they are more likely to learn.
5. ____Understanding____ (understand) how customers make decision has been a neglected area of research so far.
6. Organizations invest huge amount of money in _____developing____ (develop) packaging that they believe is effective.
7. ____Getting____ (get) customers to change brands is a challenge for manufacturers.
8. Jim ended up _______buying________ (buy) a new TV after his old one broke.
9. Bill avoided _____doing______ (do) his math assignment because the World Series was on.
10. It might be worth _______phoning____ (phone) the station to check the time of the train.
4. Complete the following sentences.
1. I remember ___feeling really scared/ shouting loudly/ crying___ when I watched that horror film.
2. _____Drinking too much coffee/ Working late at night______ gives him a headache.
3. ____Not doing his homework/ Being lazy______ caused him to fail the test.
4. In spite of ______missing the train____, we arrived on time.
5. Look at your car! How dirty it is! It definitely needs ___cleaning/ washing/ to be cleaned/ to be washed___.
5. Find and correct mistakes in following sentences.
1. The manager suggested have our meeting away from the office.
    The manager suggested having our meeting away from the office.
2. Holly decided that fly above the clouds was the most incredible experience she'd ever had.
    Holly decided that flying above the clouds was the most incredible experience she'd ever had.
3. She avoided him by walk on the opposite side of the road.    
    She avoided him by walking on the opposite side of the road.
4. We arrived in Madrid after drove all night.   
    We arrived in Madrid after driving all night.
    We arrived in Madrid after we drove all night.
    We arrived in Madrid after having driven all night.
5. I am used to wait for buses.   
    I am used to waiting for buses.
    I used to wait for buses.
PART III. TEST YOURSELF
1. Gap - filling: Choose the suitable words from the box to complete the sentences.
heritage                       external                       dominated                   hosting                         stability
maintained                  charter                         rank                             quizzed                        principles

1. It is important to have a ____charter____ of rights for people with disabilities.
2. The two countries have always ______maintained_____ close relations.
3. The _____stability______ of the dollar on the world's money markets is regularly noticed.
4. Stick to your _____principles_____ and tell him you won't do it.
5. A combination of internal and _____external____ factors caused the company to close down.
6. We were ______quizzed_______ on our views about education.
7. Arsenal ______dominated_____ the first half of the match.
8. Voters regularly _______rank______ education as being more important than defense.
9. Birmingham is ______hosting_____ a three-day conference on drugs.
10. The building is part of our national _______heritage______.
2. Match each word/phrase on the left with its description on the right.
1. state
a. an amount of money given to somebody by an organization to help pay for their education
2. economy

b. a country considered as an organized political community controlled by one government
3. maintain

c. to make something continue at the same level, standard, etc
4. scholarship

d. the relationship between production, trade and the supply of money in a particular country or region
5. committed

e. willing to work hard and give your time and energy to something
Your answer:
1. ____b____              2. ____d____              3. ____c____              4. ____a____              5. ____e____
3. Word formation: Give the correct form of the words in brackets.


1. Do you belong to any professional or trade ______association(s)_____? (associate)
2. The country is now enjoying a period of relative ____stability_____ and prosperity. (stable)
3. She won a _______scholarship_______ to study at Stanford. (scholar)
4. They resent foreign _____interference_____ in the internal affairs of their country. (interfere)
5. A two-thirds majority is needed to amend the club's ______constitution____ (constitute)
6. Demonstrations were held as a gesture of _____solidarity___ with the hunger strikers. (solid)
7. His book describes the ___growth___ of nationalism in Germany before the Second World War. (grow)
8. An _____agreement____ was finally reached between management and employees. (agree)
9. That country is now a net _____exporter____ of fuel (= it exports more than it imports). (export)
10. It is said that the cottage is tiny, but it's very _____charming___. (charm)
4. Choose the best answer
1. She refuses to allow her family to help her as a matter of principle.
The underlined word has the closest meaning to:
A. principal                             B. rule                                     C. princess                   D. article
2. Andy: "Can you tell me what the population of Thailand is?"
    Lucy: “____”
A. I think it's about sixty years.                                   B. I guess it's sixty million people.
C. Thailand is famous for population.             D. Some experts say it's nearly sixty miles.
3. He went to drama school on a ____.
A. scholarship                         B. scholar                    C. solar                        D. polar
4. The information has come from reliable sources external ____ the government.
A. into                                     B. over                                    C. to                            D. above
5. "I remember that I posted my application form last month." has the closest meaning to:
A. I remember post my application form last month.
B. I remember posting my application form last month.
C. I remember to post my application form last month.
D. I remember posted my application form last month.
6. “I need to mend the ceiling of my house." has the closest meaning to:
A. The ceiling of my house needs to mend.
B. The ceiling of my house needs to mending,
C. The ceiling of my house needs to be mend.
D. The ceiling of my house needs mending.
7. They are offering a ____ for the return of their cat.
A. reward                    B. forward                               C. forwards                             D. awards
8. Many people are not aware of their rights to vote under the ____.
A. tissues                     B. contribution                        C. constitution                         D. issue
9. The English have a ____ for gardens.
A. passion                   B. dream                                  C. prefer                                  D. working
10. The school's ____ is: "Duty, Honour, Country".
A. motto                      B. motor                                  C. say                                      D. said
11. The tasks ____ in order of difficulty.
A. have already ranked                                               B. already have ranked
C. already have been ranked                                       D. have already been ranked
12. She couldn't help ____ in love with him.
A. to fall                      B. fall                                      C. fallen                                   D. falling
13. Two pedestrians ____ nervous when the car skidded.
A. were appearing                   B. appeared                 C. were appeared                    D. appearing
14. He ____ that there is no magic formula for passing exams-only hard work.
A. had believed                       B. believing                 C. believes                               D. is believing
15. Choose the word with a stress pattern different from the others.
A. understand                          B. enlighten                 C. interact                                D. disappear
16. Will you ____ me for a charity walk I'm doing?
A. concentrate             B. sponsor                   C. dedicated                D. impaired
17. Choose the answer which needs correcting.
Swim in the ocean has been Sharon's passion since she was five years old.
    A                                             B                     C                             D
18. Choose the answer which needs correcting,
I do not even mind clean them when I have free time.
                A                 B              C                D
19. Choose the word with a stress pattern different from the others.
A. remember               B. encourage               C. interfere                  D. economy
20. Choose the answer which needs correcting.
I considered leave immediately, but instead I explained the situation to the waiter.
                        A                           B                       C                            D
5. Rearrange the words/phrases to make meaningful sentences.
1. I/ satisfied / the / my / was / with / think / speech. / teacher
    I think the teacher was satisfied with my speech.
   I think my teacher was satisfied with the speech.
2. co-worker / to / used / My / driving / on / English / left. / the / is
    My English co-worker is used to driving on the left.
3. smelling / you/? / the / Why / soup / are
    Why are you smelling the soup?
4. good /I/about/ outcome. / feel / the / race's
    I feel good about the race’s outcome.
5. know! / have / else / shoes / than / You / anyone / I / more
    You have more shoes than anyone else I know!
6. Read the passage and choose the best answer
ASEAN Economic Community
The ____ (1) of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015 is a major milestone in the regional economic integration agenda in ASEAN, offering opportunities in the form of a huge market of US$2.6 trillion and over 622 million people. In 2014, AEC was ____ (2) the third largest economy in Asia and the seventh largest in the world.
The AEC Blueprint 2025, adopted by the ASEAN Leaders at the 27th ASEAN Summit on 22 November 2015 in Kuala Lumpur, Malaysia, ____ (3) broad directions through strategic measures for the AEC from 2016 to 2025. Along with the ASEAN Community ____ (4) 2025, and the ASEAN Political Security Community (APSC) Blueprint 2025 and the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint 2025, the AEC Blueprint 2025 forms part of ASEAN 2025: Forging Ahead Together. It succeeded the AEC Blueprint (2008-2015), which ____ (5) in 2007.
The AEC Blueprint 2025 consists of five interrelated and mutually reinforcing characteristics, namely: (i) A Highly Integrated and Cohesive Economy; (ii) A ____ (6), Innovative, and Dynamic ASEAN; (iii) Enhanced Connectivity and Sectoral Cooperation; (iv) A Resilient, Inclusive, People-Oriented, and People Centred ASEAN; and (v) A Global ASEAN. These characteristics support the vision for the AEC as envisaged ____ (7) the ASEAN Community Vision 2025.
The AEC Blueprint 2025 ____ (8) out the strategic measures under each of the five characteristics of AEC 2025. To operationalise the Blueprint's ____ (9), these strategic measures will be further elaborated in and implemented through the work plans of various sectoral bodies in ASEAN. The sectoral work plans will be reviewed and updated ____ (10) to ensure their relevance and effectiveness. Partnership arrangements with the private sector, industry associations and the wider community at the regional and national levels will also be actively sought and fostered to ensure an inclusive and participatory approach to the integration process. Institutions will be strengthened and enhanced approaches to monitoring and public outreach will likewise be developed to support the effective implementation of the Blueprint.
1. A. establish              B. establishes               C. established              D. establishment
2. A. collections          B. collectively             C. collects                    D. collect
3. A. provide               B. providing                C. provides                  D. provisions
4. A. Visually              B. visible                     C. visibly                     D. Vision
5. A. was adopted       B. adopted                   C. is adopted               D. adopts
6. A. Competitive        B. Competition            C. Competitor              D. Compete
7. A. about                  B. toward                    C. in                            D. out
8. A. sets                     B. provides                  C. focuses                    D. interacts
9. A. implemented       B. implement               C. implements             D. implementation
10. A. rare                   B. rarely                      C. period                     D. periodically
Liên quan
==>> Tất tần tật kiến thức Tiếng Anh lớp 11 và bài tập Tiếng Anh 11 có đáp án
==> Bài tập Unit 5 - Tiếng Anh 11 có đáp án 1
==> Bài tập Unit 5 - Tiếng Anh 11 có đáp án 8
==> Bài tập Unit 5 - Tiếng Anh 11 có đáp án 9
==> Bài tập Unit 5 - Tiếng Anh 11 có đáp án 10
==> Bài tập Unit 5 - Tiếng Anh 11 có đáp án 11
==> Bài tập Unit 5 - Tiếng Anh 11 có đáp án 12English, English 11, Học tiếng Anh, Kiến thức, Kiến thức THPT, Lớp 11, Tiếng Anh, Tiếng anh 11, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top