[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Một số câu hỏi trắc nghiệm TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢN CÓ ĐÁP ÁN- dùng cho ôn thi thăng hạng giáo viên, thi chứng chỉ tin học cơ bản -Module 4
Ghi chú: 
1. Đáp án được tô màu đỏ
2. Thi thi lấy chứng chỉ, bài thi gồm 2 phần: Phần 1 trắc nghiệm trên máy, chấm trực tiếp. Phần 2 là thực hành gồm 3 bài soạn thảo văn bản, excel, ppt  khá đơn giản. Bạn yên tâm thi nếu chắc chắn về phần lý thuyết làm bài trắc nghiệm (Đúng 50% là đạt)
Bồi dưỡng giáo viên, Chứng chỉ, Giáo viên, Tham khảo, Thăng hạng, Thăng hạng giáo viên, Tin học, Trắc nghiệm, 

Trắc nghiệm thi chứng chỉ tin học cơ bản - Module 4: Sử dụng Sử dụng Sử dụng bảng tính cơ bản (Phần 2)

Câu 41: Làm cách nào để di chuyển Sheet2 ra trước Sheet1

A.  Format > Sheet > Move, chọn đúng đến vị trímong muốn

B.  Chọn Sheet2 và kéo đến vị trímong muốn

C.  Chọn Tools > Sheet > Move, vàchọn đúng đến vị trímong muốn

D.  Double tab Sheet2 và kéo đến vị trímong muốn

Câu 42: Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:

A.  Dấu: $

B.  Dấu: =

C.  Dấu: ?


D. Dấu: :

Câu 43: Trong MS Excel 2010, để ghép 2 xâu kýtự "VU LOC" và"AN"

thành xâu kýtự mới là"VU LOC AN", ta sử dụng công thức:

A. ="VU LOC" + "AN"

B. ="VU LOC"&" "&"AN"

C. ="VU LOC" AND "AN"

D. Không ghép được

Câu 44: Trong Excel biểu thức =24*2+5*2+(20-10)/2 sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?

A.  271

B.  63

C.  138

D.  Không thể thực hiện được biểu thức trên

Câu 45: Trong Excel sau khi nhập công thức sau:

="123"-"23" ta cókết quả?

A.  #VALUE!

B.  100

C.  123

D.  23

Câu 46: Trong bảng tính Excel, ôA5 chứa “TRAN” và ô B5 chứa “ANH”. Để ổ D5 cho kết quả là “TRAN ANH” (có 1 khoảng trắng ở giữa), ta thực hiện công thức như sau:

A.=A5+““+B5

B.  =A5-B5

C.  =A5+B5

D.  =A5&" "& B5

Câu 47: Khi không tham chiếu được Excel báo lỗi:

A.  #NUM

B.  #REF

C.  #NA

D.  #VALUE

Câu 48: Trong bảng tính Excel, nếu trong một ôtính cócác kíhiệu #####,

điều đó có nghĩa là gì?

B. Hàng chứa ô đó có độ cao quáthấp nê không hiển thị hết chữ số


B.  Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số

C.  Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi

D.  Chương trình bảng tính bị nhiễm virus

Câu 49: Trong Microsoft Excel, tại ôA2 cógiátrị làsố không (0); Tại ôB2 gõvào công thức =5/A2 nhận được kết quả nào?

A.  #VALUE!

B.  #DIV/0!

C.  0

D.  #NAME?

Câu 50: Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ôthìsẽ hiển thị trong ôcác kítự:

A.  &

B.  #

C.  $

D.  *

Câu 51: Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

A.  #VALUE!

B.  #NAME?

C.  #N/A!

D.  #DIV/0!

Câu 52: Trong Microsoft Excel, hàm SUM dùng để làm gì?

A.  Tìm giátrị lớn nhất trong cá giátrị được chọn

B.  Tính tổng cá giátrị số trong vùng được chọn

C.  Tìm giátrị nhỏ nhất trong cá giátrị được chọn

D.  Tính giátrị trung bình trong các vùng được chọn

Câu 53: Trong Microsoft Excel, hàm nào để tìm số nhỏ nhất trong các giá trị được chọn?

A.  MINUTE

B.  MIN

C.  MINUM

D.  MINIMUM

Câu 54: Trong Microsoft Excel, hàm nào để tìm giátrị trung bình của các giátrị được chọn?

A. EVERAGE


B.  AVERAGE

C.  ERVERAGE

D.  AVERGE

Câu 55: Trong bảng tính MS Excel, hàm nào sau đây cho phép đếm các giá trị thỏa mãn một điều kiện cho trước:

A.  SUMIF

B.  COUNTIF

C.  COUNT

D.  SUM

Câu 56: Muốn tính trung bình của hàng hay cột, ta sử dụng hàm nào sau đây:

A.  Medium()

B.  Average()

C.  TOTAL(SUM)/SUM()

D.  SUM(TOTAL)/TOTAL()

Câu 57: Trong Excel hàm dùng để chuyển chuỗi số sang số làhàm nào trong các hàm sau?

A.  Mid(chuỗi, m, n)

B.  Value(số)

C.  Right(chuỗi, n)

D.  Left(chuỗi, n)

Câu 58: Khi sử dung hàm SUM ta cóthể:

A.  Sử dụng tối đa là 1 tham số

B.  Sử dụng tối đa là 255 tham số

C.  Sử dụng tối đa là 2 tham số

D.  Không sử dụng tham số nào

Câu 59: Trong Microsoft Excel, công thức =MAX(30,10,65,5) nhận được kết quả làbao nhiêu?

A.  110

B.  65

C.  120

D.  135

Câu 60: Trong Microsoft Excel, công thức =EVERAGE(5,7,9) cho kết quả thế nào?

A. #NAME?
B.  7

C.  9

D.  5

Câu 61: Trong Microsoft Excel, công thức =COUNT(19,11,4) sẽ trả về kết quả làbao nhiêu?

A.  19

B.  34

C.  0

D.  3

Câu 62: Trong bảng tính Excel, công thức =COUNTA(19,"S","n01","n02") sẽ trả về kết quả làbao nhiêu?

A.  19

B.  3

C.  0

D.  4

Câu 63: Công thức Round(7475.47,-2) trả về kết quả bao nhiêu?

A.  7480

B.  7475.47

C.  7475

D.  7500

Câu 64: Trong bảng tính MS Excel, tại ôA2 cógiátrị số 10, tại ôB2 gõ công thức =PRODUCT(A2,5) cho kết quả:

A.  15

B.  2

C.  #VALUE!

D.  50

Câu 65: Trong bảng tính MS Excel 2010, tại ôA2 gõvào công thức =MAX(3,14,-25,5) cho kết quả:

A.  -25

B.  5

C.  3

D.  14

Câu 66: Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức =Mod(26,7) cho kết quả:

A. 6


B.  4

C.  3

D.  5

Câu 67: Trong Microsoft Excel, công thức = AVERAGE(4,5,MIN(8,6,7)) cho kết quả nào?

A.  4

B.  8

C.  0

D.  5

Câu 68: Trong Microsoft Excel, tại ôA2 códữ liệu "1Hanoi2". Sử dụng Fill hand để điền dữ liệu đến các ôB2, C2, D2, E2; tại ôE2 nhận được kết quả nào?

A.  1Hanoi5

B.  1Hanoi4

C.  #VALUE!

D.  1Hanoi6

Câu 69: Trong bảng tính MS Excel, công thức =Mid(“m1234”,2,3) cho kết quả:

A. Số 123

B. Số 12

C. Số 23

D.  Chuỗi “123”

Câu 70: Kết quả của công thức =COUNT(“a”,”b”,2,3) + COUNTA(“a”,”b”,0,1) là?

A.  7

B.  8

C.  5

D.  6

Câu 71: Muốn tính tổng của vùng E2:E8 với điều kiện là"Máy tính" trong vùng dữ liệu A2:A8, ta cócông thức:

A. =SUMIF(A2:A8,"Máy tính")

B. =SUMIF(A2:A8,E2:E8,"Máy tính")

C. =SUMIF("Máy tính",A2:A8,E2:E8)

D. =SUMIF(A2:A8,"Máy tính",E2:E8)

Câu 72: Biết vùng dữ liệu từ B2:B10 chứa Tên chức vụ, muốn xem cóbao


nhiêu Nhân viên trong vùng dữ liệu ta thực hiện công thức:

A. =Countif(B2:B10,Nhân viên)

B. =Countif(B2:B10,'Nhân viên')

C. =Countif(B2:B10,"'Nhân viên'")

D. =Countif(B2:B10,"Nhân viên")

Câu 73: Cúpháp hàm Sumif là?

A.  =SUMIF(criteria,range,[sum_range])

B.  =SUMIF(criteria,[sum_range],range)

C.  Không đáp án nào đúng

D.  =SUMIF(range,criteria,[sum_range])

Câu 74: Trong Excel biểu thức =SUM(9,1,MAX(3,5,7)) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?

A.  13

B.  15

C.  19

D.  17

Câu 75: Trong Excel biểu thức =MID("A123B",3,2) sẽ trả về kết quả làbao nhiêu?

A.  A1

B.  3B

C.  A123B

D.  23

Câu 76: Kết quả của công thức SUM(13,7,-10)+AVERAGE(12,0,3) là?

A.  20

B.  10

C.  16

D.  15

Câu 77: Trong bảng tính Excel, tại ôA2 cósẵn dãy kýtự “TINHOC” ; Tại ôB2 gõvào công thức =VALUE(A2) thìnhận được kết quả:

A.  Tinhoc

B.  6

C.  TINHOC

D.  #VALUE!

Câu 78: Cúpháp hàm IF là?

A. IF(BT logic, Giátrị sai, Giátrị đúng)


B. IF(BT logic, Giátrị đúng)

C. IF(Giátrị đúng, BT logic, Giá trị sai)

D. IF(BT logic, Giátrị đúng, Giá trị sai)

Câu 79: Nhóm hàm logic gồm có:

A. Date, And, Or Hlookup

B. Not, And, Or, Vlookup

C. Date, If, And, Or

D. IF, Not, And, Or

Câu 80: Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thìsử dụng kíhiệu nào?

A.  >< 

B.  #

C.  &

D.  <> 
Có thể bạn quan tâmGiáo viên, Chứng chỉ, Tin học, Trắc nghiệm, Tham khảo, Bồi dưỡng giáo viên, Thăng hạng, Thăng hạng giáo viên
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top