[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Một số câu hỏi trắc nghiệm TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢN CÓ ĐÁP ÁN- dùng cho ôn thi thăng hạng giáo viên, thi chứng chỉ tin học cơ bản -Module 4
Ghi chú: 
1. Đáp án được tô màu đỏ
2. Thi thi lấy chứng chỉ, bài thi gồm 2 phần: Phần 1 trắc nghiệm trên máy, chấm trực tiếp. Phần 2 là thực hành gồm 3 bài soạn thảo văn bản, excel, ppt  khá đơn giản. Bạn yên tâm thi nếu chắc chắn về phần lý thuyết làm bài trắc nghiệm (Đúng 50% là đạt)
Bồi dưỡng giáo viên, Chứng chỉ, Giáo viên, Tham khảo, Thăng hạng, Thăng hạng giáo viên, Tin học, Trắc nghiệm, 

Trắc nghiệm thi chứng chỉ tin học cơ bản - Module 4: Sử dụng Sử dụng Sử dụng bảng tính cơ bản (Phần 3)


Câu 81: Trong MS Excel 2010, công thức sau trả về giátrị nào: = IF(5 >= 5, "Không được tuyển dụng")

A. Công thức sai vìtrong Excel không cóphé toán =>

B.  True

C.  Công thức sai vìthiếu đối số trong hàm IF

D.  Không được tuyển dụng

Câu 82: Biểu thức sau cho kết quả làbao nhiêu nếu trong ô B2 là 10 vàdữ

liệu trong D2 làD: = IF(OR(B2>=8,D2="A"),1000,300)

A.  300

B.  1300

C.  FALSE

D.  1000

Câu 83: Trong bảng tính Excel, tại ôA2 gõvào công thức =IF(3>5,100,IF(5<6,200,300)) thìkết quả nhận được tại ôA2 là:

A.  true

B.  false

C.  100

D.  200

Câu 84: Nếu thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, thísinh đó được xếp loại Đạt, ngược lại nếu dưới 5 điểm, thìxếp loại Không đạt. Công thức nào dưới đây


thể hiện đúng điều này (Giả sử ô G6 đang chứa điểm thi)

A. =IF(G6>=5,"Đạt") ELSE ("Không đạt")

B. =IF(G6=<5,"Đạt", "Không đạt")

C.  REF!

D.  =IF(G6<5,"Không đạt","Đạt")

Câu 85: Biểu thức sau cho kết quả làbao nhiêu nếu DTB = 9 vàHK loại C

trong đó DTB: Điểm trung bình. HK: Hạnh kiểm =If(AND(DTB>=8, HK= "A"),300,1000)

A.  300

B.  TRUE

C.  FALSE

D.  1000

Câu 86: Biểu thức sau cho kết quả làbao nhiêu nếu DTB = 6? =If(DTB>=5, Dau, Truot)

A.  Dau

B.  Truot

C.  #VALUE!

D.  #Name?

Câu 87: Biểu thức sau cho kết quả làbao nhiêu nếu DTB = 9? =If(DTB>=5, "TB",If(DTB>=6.5, "Kha",If(DTB>= 8, "Gioi", "Yeu")))

A.  Gioi

B.  Kha

C.  Yeu

D.  TB

Câu 88: Hàm Month có nghĩa là?

A.  Lấy ra ngày

B.  Lấy ra năm

C.  Cả ba phương án đều sai

D.  Lấy ra tháng

Câu 89: Trong Excel hàm TODAY() trả về:

A.  Số ngày trong tháng của biến ngày tháng date

B.  Số năm của biến ngày tháng date

C.  Số tháng trong năm của biến ngày tháng date

D.  Ngày tháng hiện tại của hệ thống

Câu 90: Trong Excel, giả sử ôA1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết


quả hàm =MONTH(A1) làbao nhiêu?

A.  15

B.  #VALUE!

C.  1970

D.  10

Câu 91: Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008; Khi đó tại ôA2 gõvào công thức =Today()-1 thìnhận được kết quả là:

A.  8/17/2008

71

B.  0

C.  #VALUE!

D.  #NAME!

Câu 92: Giả sử ôE6 cógiátrị là28/11/2011, tại ôG6 gõcông thức =YEAR(now())-YEAR(E6), kết quả là? (Lưu ý về năm hiện tại khi thi, kết quả này năm hiện tại là 2030)

A. 19

B.  2

C.  3

D.  4

Câu 93: Hãy cho biết hàm dòtìm làhàm nào?

A.  Vlookup

B.  Product

C.  Sumif

D.  Counta

Câu 94: Range_lookup trong hàm HLOOKUP cógiátrị mặc định bằng?

A.  Range_lookup cógiátrị là0 hoặc 1

B.  Range_lookup cógiátrị là0

C.  Range_lookup cógiátrị là1

D.  Tất cả sai

Câu 95: Cấu trúc của hàm HLOOKUP?

A.  =vlookup(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])

B.  =vlookup(lookup_value, row_index_num, table_array, [range_lookup])

C.  =vlookup(table_array, lookup_value, row_index_num, [range_lookup])

D.  =vlookup([range_lookup], lookup_value, table_array, row_index_num )

Câu 96: Để dữ liệu ngày tháng năm được hiển thị dưới dạng Nov-23-2004, trong thẻ number, hộp Type, nhập vào chuỗi kýtự:


A.   mmm-dd-yyyy

B.   mm-dd-yy

C.   mmm-dd-yy

D.  mm-dd-yyyy

Câu 97: Tinh lương tại ôK6 = mức lương cơ bản * hệ số lương , làm tròn đơn vị nghìn

A.  =ROUND(J6*$K$11;-3)

B.  =J6*$k11

C.  =MOD(J6*K$11;3)

D.  =ROUND(J6*K11;0)

Câu 98: Trong MS excel 2010, biểu tượng % trên thanh công cụ dùng để:

A.  Hiển thị tỷ lệ phần trăm

B.  Nhân cho 100

C.  Chia cho 100

D.  Cả 3 ý trên đều sai

Câu 99: Để văn bản trong ô được chọn cókiều chữ nghiêng vàgạch chân ta chọn tổ hợp phím nào sau:

A. Ctrl+U, Ctrl+I

B. Ctrl+B, Ctrl+I

C. Ctrl+F, Ctrl+I

D. Ctrl+H, Ctrl+I

Câu 100: Hãy cho biết tổ hợp phím tắt để định dạng chữ đậm trong Microsoft Excel?

A. Ctrl + B

B. Ctrl + C

C. Ctrl + U

D. Ctrl + X

Câu 101: Để định dạng được màu khác nhau đối với nội dung ô, nền của ô ta chọn công cụ nào sau đây:

A. Conditional Formatting

B. Format as Table

C. Cell Style

D. Format Cell

Câu 102: Để sao chép định dạng từ một ô/ dãy ôtới một ôkhác/dãy ôkhác


ta thực hiện:

A. Home\Clipboard\Format Paint

B. Insert\Clipboard\Format Paint

C. Page Layout\Clipboard\Format Paint

D. Data\Clipboard\Format Paint

Câu 103: Giả sử tại ôD2 cócông thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ôG6 sẽ cócông thức là?

A.  E6*F6/100

B.  E7*F7/100

C.  B6*C6/100

D.  E2*C2/100

Câu 104: Để văn bản được cuộn trên một ôta thực hiện?

A. Home\Alignment\Wrap Text

B. Insert\Alignment\Wrap Text

C. Page Layout\ Alignment\Wrap Text

D. Data\Alignment\Wrap Text

Câu 105: Để quay được hướng văn bản trong ô, ta chọn ô sau đó thực hiện:

A. Home\Alignment\ Orientation\chọn hướng

B. Page Layout\Alignment\ Orientation\chọn hướng

C. Insert\Alignment\ Orientation\chọn hướng

D. View\Alignment\ Orientation\chọn hướng

Câu 106: Để gộp (trộn) nhiều ôthành 1 ôta thực hiện?

A. Home\Format Cells:Alignment\Merge Cells

B. Home\Format Cells:Number\Merge Cells

C. Home\Format Cells:Font\Merge Cells

D. Home\Format Cells:Border\Merge Cells

Câu 107: Trong Microsoft Excel, công cụ nào cho phép thay đổi màu sắc cho vùng được chọn?

A. Công cụ Fill Color trên thanh định dạng

B. Công cụ Font Color trên thanh định dạng

C. Công cụ Line Color trên thanh định dạng

D. Công cụ Format Color trên thanh định dạng

Câu 108: Để kẻ khung viền cho bảng ta thực hiện?

A. Home\Format\Format Cells\Border
B. Home\Format\Format Cells\Alignment 
C. Home\Format\Format Cells\Number D. Home\Format\Format Cells\Fill

Câu 109: Trong Microsoft Excel, biểu đồ loại nào thích hợp cho việc hiển thị giátrị dưới dạng % (percentage)?

A.  Pie

B.  Line

C.  Column

D.  Percentage

Câu 110: Trong bảng tính MS Excel, để chèn biểu đồ dạng hình cột ta thực hiện:

A.  Insert\Charts\Column

B.  Insert\Charts\Line

C.  Insert\Charts\Pie

D.  Insert\Charts\Bar

Câu 111: Trong Microsoft Excel, khi vẽ biểu đồ bằng công cụ Chart Wizard, thẻ Data Range cho phép làm gì?

A.  Thay đổi vùng dữ liệu vẽ biểu đồ

B.  Gán nhã cho vùng dữ liệu

C.  Xóa dữ liệu

D. Thêm 1 vùng dữ liệu

Câu 112: Trong Microsoft Excel, cách nào để mở hộp thoại thiết lập các thông số in bảng tính?

A. Ctrl + P

B. Atl + P

C. Ctrl + Print Screen

D. Print Screen

Câu 113: Để thiết lập được lề trang in ta thực hiện:

A.  Page Layout\Margins\Custom Margins\...

B.  Insert\Margins\Custom Margins\...

C.  Data\Margins\Custom Margins\...

D.  Home\Margins\Custom Margins\...

Câu 114: Muốn định dạng trang in theo hướng chiều ngang trang giấy ta chọn:

A. Page Layout\ Orientation\landscape

B. Page Layout\ Orientation\Portrait

C. Page Layout\Landscape

D. Tất cả đều sai

Câu 115: Để nhập nội dung vào Header vàFooter của Microsoft Excel, thực hiện:

A. Insert -> Header & Footer

B. Page Layout -> Textbox

C. Insert -> WordArt

D. Page Layout -> Orientation -> Landscape

Câu 116: Khi công thức bị sai, ta cóthể gỡ rối đoạn công thức đó bằng phím nào ?

A.  F9

B.  F10

C.  F11

D.  F12

Câu 117: Trong MS Excel 2010, để thiết lập được in tiêu đề dòng tự động trên mọi trang ta thực hiện:

A. Page Layout\Print Titles

B. Home\Print Titles

C. Insert\Print Titles

D. View\Print Titles

Câu 118: Trước khi in, để xem trước trang bảng tính ta nhấn:

A.  Ctrl+P

B.  Shift+P

C.  Alt+P

D.  ESC+P

Câu 119: Để lưu một file Excel dưới định dạng khác, ta chọn?

A. Save As Type

B. Type Of File

C.  Type

D.  File Of Type

Câu 120: Cách đặt mật khẩu cho file Excel 2010?

A. File\Save\Tools\General Options

B. File\Save\Tools\Web Option

C.  File\Save\Tools\Properties

D.  Không có đáp án đúng
Có thể bạn quan tâmGiáo viên, Chứng chỉ, Tin học, Trắc nghiệm, Tham khảo, Bồi dưỡng giáo viên, Thăng hạng, Thăng hạng giáo viên
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top