[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Một số câu hỏi trắc nghiệm TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢN CÓ ĐÁP ÁN- dùng cho ôn thi thăng hạng giáo viên, thi chứng chỉ tin học cơ bản -Module 5
Ghi chú: 
1. Đáp án được tô màu đỏ
2. Thi thi lấy chứng chỉ, bài thi gồm 2 phần: Phần 1 trắc nghiệm trên máy, chấm trực tiếp. Phần 2 là thực hành gồm 3 bài soạn thảo văn bản, excel, ppt  khá đơn giản. Bạn yên tâm thi nếu chắc chắn về phần lý thuyết làm bài trắc nghiệm (Đúng 50% là đạt)
Bồi dưỡng giáo viên, Chứng chỉ, Giáo viên, Tham khảo, Thăng hạng, Thăng hạng giáo viên, Tin học, Trắc nghiệm, 

Trắc nghiệm thi chứng chỉ tin học cơ bản - Module 5: Sử dụng Sử dụng trình chiếu cơ bản (Phần 3)


Câu 81: Trong Powerpoint 2010, cách nào để thay đổi màu nền của biểu đồ?

A. Design/Shape Fill

B. Home/Theme Colors

C. Format/Shape Styles

D. Format/Shape Fill

Câu 82: Muốn chèn sơ đồ tổ chức vào Slide ,ta thực hiện thế nào?

A.  Tab Insert\SmartArt\ Picture, chọn một dạng sơ đồ tổ chức phùhợp

B.  Tab Insert\Picture, sau đó chọn sơ đồ cần chèn

C.  Tab Insert\Chart, chọn một dạng sơ đồ tổ chức phùhợp

D.  Tab Insert\SmartArt\ Hierarchy, chọn một dạng sơ đồ tổ chức phùhợp

Câu 83: Trong PowerPoint 2010, để đổi chiều các hộp dữ liệu trong biểu đồ phân cấp, ta sử dụng tùy chọn nào sau đây ?

A. Left to Right

B. Top to Bottom

C. Bottom to Top

D. Right to Left

Câu 84: Trong Powerpoint 2010, cách nào để chèn file ảnh cósẵn trong máy tính vào Slide?

A. Insert/ Word Art

B. Insert/ SmartArt

C. Insert/Chart



D. Insert/ Picture

Câu 85: Trong Powerpoint 2010, cách nào để chèn hình vẽ vào Slide?

A. Insert/ Equation

B. Insert/ Audio

C. Insert/ Video

D.  Insert/Shapes

Câu 86: Trong Powerpoint 2010, lệnh Insert/Shapes dùng để thực hiện công việc gì?

A.  Chèn công thức toán học vào Slide

B.  Chèn video vào Slide

C.  Chèn cá file âm thanh vào Slide

D.  Chèn hình vẽ vào Slide

Câu 87: Trong Powerpoint 2010, nút lệnh ScreenShot cóchức năng? 
A. Chèn video vào Slide

B.  Chèn hình ảnh từ vị tríbất kỳ trong máy vào Slide

C.  Chèn âm thanh vào Slide

D.  Chụp ảnh màn hình để chèn vào Slide

Câu 88: Trong PowerPoint 2010, lệnh nào sau đây cho phép chèn biểu tượng mặt cười Smiley Face?

A. Vào View / Smiley Face

B. Vào Insert / Smiley Face

C. Vào View / Shapes / Smiley Face

D. Vào Insert / Shapes / Smiley Face

Câu 89: Trong PowerPoint 2010, để sao chép đối tượng đồ họa từ định dạng này sang định dạng khác, ta sử dụng công cụ nào sau đây ?

A. Paste Format

B. Paste All

C. Paste Painter

D. Paste Special

Câu 90: Trong PowerPoint 2010, tùy chọn Lock Aspect Ratio cho phép

A. Thay đổi tỉ lệ xoay 90 độ so với ban đầu

B. Khôi phục lại ảnh gốc

C. Thay đổi kích thước ảnh đồng thời biến đổi tỉ lệ ảnh gốc

D.  Thay đổi kích thước ảnh nhưng giữ nguyên tỉ lệ ảnh gốc

Câu 91: Trong Trong PowerPoint 2010, để lật ngang ảnh, ta sử dụng tùy

chọn nào sau đây ?

A. Flip Horizontal

B. Flip Vertical

C. Rotate Right 90

D. Rotate Left 90

Câu 92: Trong Powerpoint 2010, cách nào để chèn Công thức toán học vào Slide?

A. Insert/ Equation

B. Insert/ Audio

C. Insert/ Video

D. Insert/Chart

Câu 93: Trong Powerpoint 2010, lệnh Insert/ Equation dùng để thực hiện công việc gì?

A.  Chèn công thức toán học vào Slide

B.  Chèn biểu đồ vào Slide

C.  Chèn hình ảnh vào Slide

D.  Chèn cá file âm thanh vào Slide

Câu 94: Trong Powerpoint 2010, cách nào để đánh số trang cho các Slide?

A. Insert/ Slide Number

B. View/ Slide Number

C. Format/ Slide Number

D. Home/ Slide Number

Câu 95: Trong PowerPoint 2010, Chèn chữ nghệ thuật WordArt? 
A. Vào Insert / WordArt

B. Vào Home / Insert WordArt

C. Vào Insert / Insert WordArt

D. Vào Slide / WordArt

Câu 96: Trong Powerpoint 2010, để tạo tiêu đề cuối trang cho slide hiện tại?

A.  Insert/ Footer and Header/ Chọn Footer/ Nhập nội dung

B.  Insert/ Footer and Header/ Chọn Date and Time/ Nhập nội dung

C.  Insert/ Footer and Header/ Chọn Slide Number/ Nhập nội dung

D.  Insert/ Footer and Header/ Chọn Slide/ Nhập nội dung
Câu 97: Trong PowerPoint 2010, để thay đổi đường viền (nét vẽ) của đối

tượng, ta sử dụng tùy chọn nào sau đây ?

A. Shape Outline

B. Shape Fill

C. Shape Effects

D. Shape Position

Câu 98: Trong PowerPoint 2010, chọn phát biểu đúng ?

A.  Cóthể chỉnh sửa từng đối tượng sau khi gom nhóm chúng

B.  Không thể chỉnh sửa từng đối tượng sau khi gom nhóm chúng

C.  Cóthể di chuyển đối tượng ra khỏi nhóm bằng kéo vàthả đối tượng


D.  Không thể di chuyển các đối tượng sau khi gom nhóm

Câu 99: Trong PowerPoint 2010, thao tác nào để chuyển đối tượng vẽ từ lớp dưới cùng của nhiều lớp lên trên một lớp?

A. Vào Home/Arrange/Bring Forward

B. Vào Home/Arrange/Bring to Front

C. Vào Home/Arrange/Send Backward

D. Vào Home/Arrange/Sent to Back

Câu 100: Trong Powerpoint 2010, cách nào để thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh…

A.  Animation/ chọn hiệu ứng

B.  Insert/ chọn hiệu ứng

C.  File/ chọn hiệu ứng

D.  Home/ chọn hiệu ứng

Câu 101: Trong chương trình MS PowerPoint, chức năng Animations dùng để làm gì?

A.  Định dạng hiệu ứng cho các đối tượng trên slide.

B.  Định dạng kiểu lật trang cho cá slide.

C.  Định dạng giao diện cho slide.

D.  Định dạng kiểu chữ cho slide

Câu 102: Trong Powerpoint 2010, sau khi chèn hiệu ứng cho đối tượng trên slide, muốn hiệu ứng xuất hiện đồng thời khi trình diễn, taị mục Start ta chọn?

A. With Previous








B. After Previous

C. On Click

D. After Click

Câu 103: Trong PowerPoint 2010, hiệu ứng cho các đối tượng trên Slide gồm các nhóm nào sau đây?

A.  Tất cả đều sai

B.  Exit, Entrange, Emphasis

C.  Motion path, Exit, Entrange

D.  Motion path, Exit, Emphasis

Câu 104: Trong PowerPoint 2010, mục Effect Options của hiệu ứng chuyển đổi trang REVEAL có mấy kiểu?

A.  4

B.  5

C.  6

D.  7

Câu 105: Trong Powerpoint 2010, chọn phát biểu sai?

A.  Hiệu ứng chuyển đổi các trang ORBIT thuộc nhóm Subtle

B.  Vào Design / Page setup... để cài đặt trang in, khổ giấy

C.  Nhấn tổ hợp phím Shift + F9 để bật hoặc tắt khung lưới Gridlines

D.  Biểu tượng mặt cười Smiley Face thuộc nhóm Basic Shapes

Câu 106: Trong PowerPoint 2010, thao tác nào sau đây để chạy thử Slide hiện tại?

A.  Vào Transitions / Preview

B.  Vào Home / Preview

C.  Vào File / Preview

D.  Vào Design / Preview

Câu 107: Trong PowerPoint 2010, để thêm phần ghi chúcho trang thuyết trình, ta sử dụng kiểu hiển thị nào sau đây?

A.  Notes Page vàNormal

B.  Notes Page vàSlide Sorter

C.  Notes Page vàReading View

D.  Slide Sorter vàNormal

Câu 108: Trong PowerPoint 2010, thao tác nào sau đây để in trang thuyết trình trên khổ giấy kiểu dọc ?

A.  Vào Design/Page Setup/Orientation/Notes, Handouts and Outline/ Portrait

B.  Vào Design/Page Setup/Orientation/Slide/Portrait

C. Vào Design/Slide Orientation/Portrait

D. Vào Design/Orientation/Slide/Portrait

Câu 109: Trong Powerpoint 2010, cách nào để ẩn một slide đã được chọn?

A. Slide Show/ Hide Slide

B. Edit/ Hide Slide

C. Format/ Hide Slide

D. Insert/ Hide Slide

Câu 110: Trong PowerPoint 2010, thao tác nào sau đây để bật tính năng kiểm tra chính tả ?

A. Vào Review/Spelling/Options/Check spelling as you type

B. Vào View/Spelling/Options/Check spelling as you type

C. Vào Review/Spelling/Options/Check grammar as you type

D. Vào Review/Spelling/Check spelling as you type

Câu 111: Trong phần Hyperlink ta chọn First Slide sẽ cho phép liên kết tới slide?

A.  Di chuyển về Slide đầu tiên

B.  Di chuyển về Slide trước đó

C.  Di chuyển về Slide tiếp theo

D.  Di chuyển về Slide cuối cùng

Câu 112: Trong PowerPoint, tổ hợp Phím nào sau được dùng để in?

A. Ctrl + P

B. Ctrl + O

C. Ctrl + N

D. Ctrl + S

Câu 113: Trong PowerPoint 2010, để thay đổi kích cỡ của trang thuyết trình phùhợp với màn hình trình chiếu, ta sử dụng tùy chọn nào sau đây ?

A.  On-screen Show

B.  35mm Slides

C.  Overhead

D.  Banner

Câu 114: Trong Powerpoint 2010, cách nào để in mỗi Slides trên một trang in?

A. File/ Print/ Settings/ 1 Slide

B. File/ Print/ Notes Page

C. File/ Print/ 2 Slides

D. File/ Print/ Outline

Câu 115: Trong Powerpoint 2010, cách nào để trình diễn từ slide đầu tiên?

A.  F5

B.  Shift + F5

C.  Ctrl + F5

D.  Alt + F5

Câu 116: Trong Powerpoint 2010, dùng phím nào để dừng trình diễn?

A.  Esc

B.  End

C.  Home

D.  Alt

Câu 117: Trong Powerpoint 2010, cách nào dùng để trình chiếu Slide?

A. Slide Show/ From Beginning

B. View/ From Beginning

C. Insert/ From Beginning

D. File/ From Beginning

Câu 118: Hãy cho biết phím tắt để trình diễn một tệp Powerpoint từ slide hiện tại?

A. Shift + F5

B. Ctrl + F5
Có thể bạn quan tâm


Giáo viên, Chứng chỉ, Tin học, Trắc nghiệm, Tham khảo, Bồi dưỡng giáo viên, Thăng hạng, Thăng hạng giáo viên

Bấm vào đây để xem thêm

Video Hướng dẫn cách tạo bài trắc nghiệm  online miễn phí trên google

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment



 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top