[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Một số câu hỏi trắc nghiệm TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢN CÓ ĐÁP ÁN- dùng cho ôn thi thăng hạng giáo viên, thi chứng chỉ tin học cơ bản -Module 5
Ghi chú: 
1. Đáp án được tô màu đỏ
2. Thi thi lấy chứng chỉ, bài thi gồm 2 phần: Phần 1 trắc nghiệm trên máy, chấm trực tiếp. Phần 2 là thực hành gồm 3 bài soạn thảo văn bản, excel, ppt  khá đơn giản. Bạn yên tâm thi nếu chắc chắn về phần lý thuyết làm bài trắc nghiệm (Đúng 50% là đạt)
Bồi dưỡng giáo viên, Chứng chỉ, Giáo viên, Tham khảo, Thăng hạng, Thăng hạng giáo viên, Tin học, Trắc nghiệm, 

Trắc nghiệm thi chứng chỉ tin học cơ bản - Module 5: Sử dụng Sử dụng trình chiếu cơ bản (Phần 2)


Câu 41: Trong Powerpoint 2010, chọn phát biểu đúng?

A. Vào File / Option / Save / Default file location để cài mật mãcho tập tin 
B. Mẫu bố cục (Layout) Two Content có 03 placeholder

C. Có8 nhóm hiệu ứng cho các đối tượng trên Slide 
D. Có5 mẫu bố cục (Layout) mặc định

Câu 42: Trong PowerPoint 2010, thao tác nào sau đây để bổ sung mẫu giao diện của tập tin trình diễn hiện tại vào chương trình?

A. Vào File / More / Save Current Theme.

B. Vào Design / More / Save Current Theme .

C. Vào Insert / More / Save Current Theme.

D. Vào Home / More / Save Current Theme .

Câu 43: Trong Powerpoint 2010, thao tác View/Slide Master dùng để làm gì?

A. Định dạng cho từng cá Slide

B.  Định dạng chung cho toàn bộ Slide

C.  Định dạng cho văn bản cho từng slide

D.  Định dạng phông nền cho từng slide

Câu 44: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong chương trình MS PowerPoint, chúng ta chỉ cóthể thiết lập cá tùy chọn cho một slide vàkhông thể thiết lập cho một tập slide cùng một lúc.

B.  Trong chương trình MS PowerPoint, chúng ta có thể thiết lập các tùy chọn cho một slide hay một tập slide cùng một lúc.

C.  Trong chương trình MS PowerPoint, chúng ta chỉ cóthể thay đổi theme một lần.

D.  Tất cả ý trên đều sai.

Câu 45: Trong Powerpoint 2010, chọn nhóm thao tác nào để tạo màu nền cho Slide hiện hành?

A.  Kích chuột phải vào Slide/Format Background/ chọn màu trong Fill/ Apply to All

B.  Kích chuột phải vào Slide/Format Background/ chọn màu trong Fill/ Close

C.  Kích chuột phải vào Slide/Format Background/ chọn màu trong Fill/ Reset Background

D.  Kích chuột phải vào Slide/Format Background/ chọn màu trong Fill/ Apply

Câu 46: Trong Powerpoint 2010, chọn nhóm thao tác nào để tạo màu nền cho toàn bộ Slide ?

A.  Kích chuột phải vào Slide/Format Background/ chọn màu trong Fill/ Close

B.  Kích chuột phải vào Slide/Format Background/ chọn màu trong Fill/ Apply to All/ Close

C.  Kích chuột phải vào Slide/Format Background/ chọn màu trong Fill/ Reset Background

D.  Kích chuột phải vào Slide/Format Background/ chọn màu trong Fill/ Apply

Câu 47: Trong PowerPoint 2010, mỗi bài thuyết trình cótối đa là bao nhiêu Slide Master ?

A.  1

B.  Không giới hạn

C.  2

D.  4

Câu 48: Trong Powerpoint 2010, cách nào để nhân đôi 1 Slide đã được chọn?

A.  Kích chuột phải vào Slide/New Slide

B.  Kích chuột phải vào Slide/Duplicate Slide

C.  Kích chuột phải vào Slide/Delete Slide

D.  Kích chuột phải vào Slide/Add Section


Câu 49: Trong Powerpoint 2010, cách nào để sao chép 1 Slide đã được chọn?

A.  Kích chuột phải vào Slide/Cut

B.  Kích chuột phải vào Slide/Copy

C.  Kích chuột phải vào Slide/Paste

D.  Kích chuột phải vào Slide/Delete

Câu 50: Trong Powerpoint, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để? 
A. Xóa 1 đoạn văn bản

B.  Dán một đoạn văn bản từ Clipboard

C.  Sao chép một đoạn văn bản

D.  Cắt vàsao chép một đoạn văn bản

Câu 51: Trong Powerpoint, tổ hợp phím Ctrl + C được sử dụng để?

A. Xóa 1 đoạn văn bản

B. Sao chép một đoạn văn bản

C.  Dán một đoạn văn bản từ Clipboard

D.  Cắt vàsao chép một đoạn văn bản

Câu 52: Trong Powerpoint 2010, cách nào để xoá bỏ một Slide đã chọn?

A.  Kích chuột phải tại Slide đã chọn/ Copy

B.  Kích chuột phải tại Slide đã chọn/ Delete Slide

C.  Kích chuột phải tại Slide đã chọn/ Paste

D.  Kích chuột phải tại Slide đã chọn/ Cut

Câu 53: Trong Powerpoint 2010, nếu chọn 2 Slide vàdùng lệnh Duplicate Slide thìạo ra thêm mấy Slide ?

A.  4

B.  2

C.  6

D.  8

Câu 54: Trong Powerpoint 2010, thực hiện thao tác nào để lựa chọn nhiều Slide không liên tiếp trong một Presentation?

A.  Kích chọn vào 1 Slide cần chọn, giữ phím Shift vàthực hiện việc kích chọn cá Slide tiếp theo

B.  Kích chọn vào 1 Slide , giữ phím Ctrl vàthực hiện việc kích chọn cá Slide tiếp theo

C.  Kích chọn vào 1 Slide cần chọn, giữ phím Alt vàthực hiện việc kích chọn cá Slide tiếp theo


D.  Kích chọn vào 1 Slide , giữ phím Ctrl + Shift vàthực hiện việc kích chọn cá Slide tiếp theo

Câu 55: Trong Powerpoint 2010, để thêm 1 slide giống slide được chọn ta dùng tố hợp phím lệnh nào sau đây?

A.ALT+H+E+D B.ALT+H+I+D C.ALT+H+D+I D.ALT+H+E+I

Câu 56: Trong Powerpoint 2010, cách nào để xóa 1 Slide đã được chọn? A. Kích chuột phải vào Slide muốn xóa/New Slide

B. Kích chuột phải vào Slide muốn xóa/Delete Slide 
C. Kích chuột phải vào Slide muốn xóa/Duplicate Slide 
D. Kích chuột phải vào Slide muốn xóa/Add Section

Câu 57: Trong PowerPoint 2010, chế độ hiển thị Outline làchế độ cótính năng nào sau đây ?

A. Cho phé hiển thị để xóa các slide nhanh hơn

B. Cho phép chỉ nhì thấy chữ, không nhì thấy hình ảnh 
C. Cho phé chỉ hiển thị hình ảnh, không hiển thị chữ
D. Cho phé hiển thị để soạn thảo từng slide riêng biệt

Câu 58: Trong Powerpoint 2010, cách nào để thay đổi kích thước của placeholder?

A. Giữ trái chuột kéo đến vị tríkhác theo nhu cầu

B. Di chuyển chuột đến vị trímột trong 8 nốt tròn xung quanh placeholder đang chọn, sau đó điều chỉnh kích thước placeholder

C. Giữ phải chuột kéo đến vị tríkhác theo nhu cầu

D. Di chuyển chuột đến đường kẻ ngang placeholder, sau đó điều chỉnh kích thước placeholder

Câu 59: Trong Powerpoint 2010, cách nào để hiển thị cửa sổ soạn thảo nội dung Slide?

A. View/ Slide Sorter 
B. View/ Normal

C. View/ Notes Page D. View/ Reading View

Câu 60: Trong Powerpoint 2010, tổ hợp phím CTRL + H tương ứng với lựa
chọn nào sau đây?

A. Vào Home/Reset

B. Vào Home/Replace

C. Vào Insert/Picture

D. Vào View/Slide Master

Câu 61: Trong Powerpoint 2010, cách nào để xóa một khung văn bản đã

chọn?

A. Kích chuột phải vào khung văn bản cần xóa/Delete

B. Kích chuột trái vào khung văn bản cần xóa/Insert

C. Kích đúp chuột trái vào khung văn bản cần xóa/Cut

D. Kích chuột trái vào khung văn bản cần xóa/Delete

Câu 62: Trong Powerpoint 2010, vào Home/ Line Spacing? 
A. Để quy định khoảng cách giữa cá dòng 
B. Để quy định khoảng cách giữa các đoạn

C.  Tất cả đều sai

D.  Để quy định khoảng cách giữa các dòng, đoạn

Câu 63: Trong PowerPoint 2010, để xóa toàn bộ định dạng đoạn văn bản được chọn?

A. Vào Insert / Clear All Formatting

B. Vào View / Clear All Formatting

C. Vào Format / Clear All Formatting

D. Vào Home / Clear All FormattingCâu 64: Trong Powerpoint 2010, thao tác nào sau đây để tạo hiệu ứng bóng mờ cho đoạn văn bản được chọn?

A. Vào Home/Text Shadow

B. Vào View/Text Shadow

C. Vào Insert/Text Shadow

A. Vào Format/Text Effects/Shadow

Câu 65: Trong PowerPoint 2010, lần lượt nhấn phím ALT, phím H, phím 1 tương ứng với tổ hợp phím nào sau đây?

A. CTRL + I

B. CTRL + U

C. CTRL + Z

D. CTRL + B

Câu 66: Trong Powerpoint 2010, cách nào để thay đổi màu nền văn bản?


A. Home/Theme Colors

B.  Format/Size

C.  Format/Shape Styles

D.  Format/Shape Fill

Câu 67: Trong Powerpoint, đánh dấu 1 đoạn văn bản sau đó nhấn tổ hợp phím CTRL + E, thao tác này tương ứng với lựa chọn nào sau đây?

A. Xóa đoạn văn được chọn

B. Sao chép đoạn văn được chọn

C. Canh trái đoạn văn được chọn

D.  Canh giữa đoạn văn được chọn

Câu 68: Trong Powerpoint, đánh dấu 1 đoạn văn bản sau đó nhấn tổ hợp phím CTRL + R, thao tác này tương ứng với lựa chọn nào sau đây?

A. Xóa định dạng đoạn văn được chọn

B.  Canh giữa đoạn văn được chọn

C.  Canh trái đoạn văn được chọn

D.  Canh phải đoạn văn được chọn

Câu 69: Trong Powerpoint 2010, cách nào để thay đổi kiểu kýhiệu Bullet?

A.  Insert/Bullet

B.  Home/Numbering

C.  Insert/ Symbol

D.  Home/Bullet

Câu 70: Trong Powerpoint 2010, cách nào để thay đổi kiểu kýhiệu Numbering?

A.  Home/Bullet

B.  Insert/Numbering

C.  Insert/Symbol

D.  Home/Numbering

Câu 71: Trong Powerpoint 2010, cách nào để thay đổi khoảng cách dãn dòng cho danh sách?

A.  Insert/Paragraph

B.  Home/Font

C.  Home/Slides

D.  Home/Paragraph

Câu 72: Trong Powerpoint 2010, để chọn toàn bộ bảng trong Slide, ta ấn tổ hợp phím?


A. Ctrl + S

B. Alt + A

C. Shift + A

D. Ctrl + A

Câu 73: Trong Powerpoint 2010, lần lượt nhấn phím ALT, phím N, phím T tương ứng với lựa chọn nào sau đây?

A. Vào Home/Format

B. Vào Design/Page Setup

C. Vào View/Zoom

D. Vào Insert /Table

Câu 74: Trong Powerpoint 2010, cách nào để chèn bảng biểu vào Slide?

A. Edit/ Table

B. Format/ Table

C. Home/ Table

D. Insert/ Table

Câu 75: Trong PowerPoint 2010, sau khi đã chèn một bảng vào slide, muốn chia ôhiện tại thành 2 ô?

A. Vào Table / Split Cells

B.  Nhấn chuột trái vàchọn Split Cells.

C.  Vào Home / Split Cells

D.  Nhấn chuột phải vàchọn Split Cells.

Câu 76: Trong Powerpoint 2010, hình dạng biểu đồ sẵn cóbao gồm?

A.  Dạng cột

B.  Dạng cột, bánh tròn

C.  Dạng thanh, đường

D.  Dạng cột, thanh, đường, bánh tròn

Câu 77: Trong Powerpoint 2010, cách nào để nhập dữ liệu vào biểu đồ sẵn có?

A. Design/Chart Styles

B. Home/Edit Data

C. Format/Edit Data

D. Design/Edit Data

Câu 78: Trong Powerpoint 2010, cách nào để chèn biểu đồ vào Slide?

A. Insert/ Diagram


B. Insert/ Picture/ Organization/ Chart

C. Insert/ Video

D. Design/Edit Data

Câu 79: Trong Powerpoint 2010, lệnh Insert/ Chart dùng để thực hiện công việc gì?

A.  Chèn công thức toán học vào Slide

B.  Chèn hình ảnh vào Slide

C.  Chèn cá file âm thanh vào Slide

D.  Chèn biểu đồ vào Slide

Câu 80: Thao tác Tab Insert\Chart cóchức năng gì?

A. Chèn sơ đồ tổ chức vào Slide

B.  Chèn hình ảnh từ vị tríbất kỳ trong máy vào Slide

C.  Chèn hình ảnh từ thư viện cósẵn trong máy vào Slide


D.  Chèn biểu đồ vào Slide

Có thể bạn quan tâm


Giáo viên, Chứng chỉ, Tin học, Trắc nghiệm, Tham khảo, Bồi dưỡng giáo viên, Thăng hạng, Thăng hạng giáo viên

Bấm vào đây để xem thêm

Video Hướng dẫn cách tạo bài trắc nghiệm  online miễn phí trên google

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top