[Kiếm tiền online] Hướng dẫn kiếm tiền online bền vững và chắc chắn, tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

 Some farmers found a tiger in this forest last year.
It was some farmers that found a tiger in this forest last year.
It was a tiger that some farmers found in this forest last year.
It was in this forest that some farmers found a tiger last year.

It was    that some farmers found a tiger in this forest.


English grade 11: Unit 2. RELATIONSHIPS – KEY (Tiếng Anh 11 và bài tập có đáp án- Bài 2)PART 1. LANGUAGE FOCUS
1. Vocabulary
strict (adj): nghiêm khắc
relationship (n): mối quan hệ
romantic (adj): lãng mạn, thuộc yêu đương
romantic relationship (n): mối quan hệ yêu đương
friendship (n): tình bạn
single-sex (adj): chỉ có nam hoặc nữ
sympathetic (adj): cảm thông
caring (adj): chu đáo
involved (adj): để hết tâm trí vào
reconcile (v): làm lành
break up: chấm dứt
lend an ear (to somebody/something): lắng nghe
make jokes about something: chế nhạo cái gì
make fun of somebody: chế nhạo ai
drop out of school: bỏ học
divorce (n): sự ly hôn
quality (n): phẩm chất
contribution (n): sự đóng góp
engage (v): lôi cuốn
initiative (n): thế chủ động, sự đi đầu
take initiative: chủ động, đi đầu
community (n): cộng đồng
have confidence in someone: tin tưởng ai
permission (n): sự cho phép
cheat (v): gian lận, lừa gạt
ripped (adj): xẻ dọc
properly (adv): đứng đắn, đúng đắn
unreasonable (adj): vô lý, không công bằng
have got a date (with someone): hẹn hò với ai đó)
dating (n): việc hẹn hò
speed dating (n): hẹn hò nhanh
regretful (adj): nuối tiếc
confide (v): thổ lộ
ease (v): làm giảm
tension (n): sự căng thẳng
matchmaking (n): sự ghép đôi, sự mai mối
potential (adj): tiềm năng
profile (n): tiểu sử sơ lược

2. Grammar
2.1. Linking verbs (động từ nối)
2.1.1. Form: S + linking verb + adj/n
e.g.      Professor McKenna is our teacher.
(Giáo sư McKenna là thầy giáo của chúng tôi. }
This house looks beautiful.
(Ngôi nhà này trông đẹp đấy.)
+ Notes:
- Một số động từ nối: appear, be, become, feel, grow, look, remain, seem, smell, sound, stay, taste, and turn
eg.       His story seems unbelievable.
(Câu chuyện của anh ấy có vẻ khó tin được.)
- Các động từ nối thường không chia ở các thì tiếp diễn.
2.1.2. Use: Động từ nối là động từ diễn tả trạng thái, dùng để nối chủ ngữ với phần miêu tả của nó (danh từ hoặc tính từ làm rõ nghĩa cho nó).
e.g.      It is a green house.
(Nó là ngôi nhà màu xanh.)
"is” nối “It” với “a green house".
They became impatient.
(Họ đã trở nên thiếu kiên nhẫn.)
“became” nối “They” với “impatient”.
+ Note: Phân biệt động từ nối với động từ thường.
e.g.      This cake tastes awful.
(Cái bánh này có vị kinh khủng.)
“tastes” là động từ nối, nối “This cake” với “awful”.
He tasted a cake.
(Anh ấy đã nếm 1 cái bánh.)
“tasted” là động từ thường, diễn tả hành động ăn thử, nếm.

2.2. Cleft sentences (câu tách/câu nhấn mạnh)
2.2.1. Form: It is/was + phần nhấn mạnh + that ..
e.g.      It was a policeman that helped her cross the road.
(Chính một cảnh sát đã giúp bà ấy qua đường.)
It is in this shop that she often buys grocery.
(Chính trong cửa hàng này cô ấy thường mua đồ tạp phẩm.)
+ Note: Khi phần nhấn mạnh ở số nhiều thì động từ sau nó cũng chia số nhiều nhưng trước nó luôn là “is/was”.
e.g.      It is her parents that are dedicated teachers.
(Chính bố mẹ của cô ấy là những giáo viên tận tụy.)
2.2.2. Use: Câu tách là câu dùng để nhấn mạnh cho một phần nào đó của câu (chủ ngữ, tân ngữ, trạng từ chỉ thời gian, trạng từ chỉ nơi chốn). Muốn nhấn mạnh cho phần nào thì ta đặt nó sau “It is/was”.
e.g.      Some farmers found a tiger in this forest last year.
It was some farmers that found a tiger in this forest last year.
It was a tiger that some farmers found in this forest last year.
It was in this forest that some farmers found a tiger last year.
It was    that some farmers found a tiger in this forest.
+ Note: ta có thể dùng “who” thay thế cho “that” trong trường hợp nhấn mạnh cho từ chỉ người.
            e.g.      It was my husband who (or that) you spoke to on the phone.
                        (Chính chồng tôi là người chị đã nói chuyện với trên điện thoại.)

3. Pronunciation
Contracted forms (hình thức rút gọn)
Hình thức rút gọn là hình thức ta đọc hoặc viết hai từ thành một.
            e.g.      I will → I’ll, We had → We’d, I am → I’m
3.1. to be (am, are, is)
Affirmative
Negative
Long form
Contracted form
Long form
Contracted form
I am
I’m
I am not
I’m not
You are
You’re
You are not
You’re not
You aren’t
He is
He’s
He is not
He’s not
He isn’t

Affirmative
Negative
Long form
Contracted form
Long form
Contracted form
She is
She’s
She is not
She’s not
She isn’t
It is
It’s
It is not
It’s not
It isn’t
We are
We’re
We are not
We’re not
We aren’t
They are
They’re
They are not
They’re not
They aren’t
3.2. to be (was, were)
Affirmative
Negative
Pronoun
Long form
Contracted form
Long form
Contracted form
I, he, she, it
I was
I was not
I wasn’t
We, you, they
We were
We were not
We weren’t
3.3. have (got)
Affirmative
Negative
Pronoun
Long form
Contracted form
Long form
Contracted form
I, we, you, they
I have got
I’ve got
I have not got
I’ve not got
I haven’t got
He, she, it
She has got
She’s got
She has not got
She’s not got
She hasn’t got
3.4. had (got)
Affirmative
Negative
Pronoun
Long form
Contracted form
Long form
Contracted form
I, he, she, it, we, you, they
I had got
I’d got
I had not got
I’d not got
I hadn’t got
3.5. do / does
Affirmative
Negative
Pronoun
Long form
Contracted form
Long form
Contracted form
I, we, you, they
I do
I do not
I don’t
He, she, it
She does
She does not
She doesn’t


3.6. did
Affirmative
Negative
Pronoun
Long form
Contracted form
Long form
Contracted form
I, he, she, it, we, you, they
I did
I did not
I didn’t

3.7. Modals (can, could, must, might, will, would, shall, should, ought to)
Affirmative
Negative
Long form
Contracted form
Long form
Contracted form
Can
-
I cannot
I can’t
Could
-
I could not
I couldn’t
Must
-
I must not
I mustn’t

Affirmative
Negative
Long form
Contracted form
Long form
Contracted form
Might
-
I might not
--
Need
-
I need not
I needn’t
I will
I’ll
I will not
I won’t
I would
I’d
I would not
I wouldn’t
Shall
-
I shall not
I shan’t
I should
I’d
I should not
I shouldn’t
Ought to
-
I ought not to
I oughtn’t to
2. Give the English word and Vietnamese meaning to each of the following transcription.
1. ____romantic___ /rəʊˈmæntɪk/ (adj): ____lãng mạn, thuộc yêu đương_____
2. ____sympathetic_____ /ˌsɪmpəˈθetɪk/ (adj): _____cảm thông______
3. _____involved_______ /ɪnˈvɒlvd/ (adj): ____để hết tâm trí vào_____
4. _____reconcile______ /ˈrekənsaɪl/ (v): ____làm lành_____
5. _____contribution____ /ˌkɒntrɪˈbjuːʃn/ (n): _____sự đóng góp_____
6. _____engage______ /ɪnˈɡeɪdʒ/ (v): ____lôi cuốn_____
7. ____initiative______ /ɪˈnɪʃətɪv/ (n): _____thế chủ động, sự đi đầu______
8. ____properly_____ /ˈprɒpəli/ (adv): _____đứng đắn, đúng đắn______
9. _____confide ______ /kənˈfaɪd/ (v): _____thổ lộ______
10. _____matchmaking____ /ˈmætʃmeɪkɪŋ/ (n): ____sự ghép đôi, sự mai mối__
3. Give the correct form of the verbs in brackets.
1. Her cousin ________seems_______ (seem) tired whenever he takes an exam. He should try to find out the solution for this.
2. Yesterday, the blue jay _______appeared_______ (appear) happy to see the bird feeder.
3. _____Did he feel_______ (he/feel) depressed when he worked over night?
4. Some days ago, his father-in-law's cats ______were____ (be) content to nap on the couch.
5. At the moment, the doctor _________is feeling_________ (feel) his forehead to see if he has a fever. He seems nervous.
6. It _____is______ (be) Nancy's sister that works harder than anybody else in this organization.
7. It _____was______ (be) on 7 May 1945 that the Second World War ended in Europe.
8. It ______isn’t_________ (not/be) Eric that is responsible for the success of the project.
9. _______Was it________ (it/be) his terrible accent that annoyed you most?
10. In this village, it _______is________ (be) villagers that have right to vote to select their leaders.
4. Complete the following sentences.
1. Tom appeared _______shy/ nervous/ ashamed/ embarrassed________ when the examiner caught him cheating in his last final exam.
2. His voice sounded ______strange/ surprised/ cheerful_______ on the phone when he heard the news.
3. Some teenagers felt ________disappointed/ amazed/ cheerful_______ when they met their idols in real life.
4. It is ____Barack Obama_______ that is the president of the United States of America at the moment, in 2016.
5. It was _____in 2016/ in Aucland, New Zealand_____ that Vietnam officially joined Trans-Pacific Partnership (TPP).
5. Find and correct mistakes in following sentences.
1. What's the matter with you? You look unhappily.
    What's the matter with you? You look unhappy.
2. Joan sudden came into the room and everyone felt annoyed.
    Joan suddenly came into the room and everyone felt annoyed.
3. Students are feeling refreshed after Tet holiday.
    Students feel refreshed after Tet holiday.
4. It was three years ago that he works for IBM.
    It was three years ago that he worked for IBM.
    It is at present that he is working for IBM.
5. It is those houses that redecorate once a year.
    It is those houses that are redecorated once a year.
PART III. TEST YOURSELF
1. Gap - filling: Choose the suitable words from the box to complete the sentences.
cheating                       divorce                                    confided                       initiative                       profile
involved                       drop                             qualities                       confidence                   properly

1. I was so _____involved______ in my book I didn't hear you knock.
2. He remarried after a _______divorce_________ from his first wife, Kate.
3. Many students tend to ____drop______ out of school due to getting involved in romantic love.
4. It's hard to find people with the right ____qualities____ for the job, but she has all the qualities of a good teacher.
5. It was up to the US to take the ______initiative_____ in repairing relations.
6. The players all have _____confidence______ in their manager. They completely trust him.
7. Anyone caught _____cheating_______ will be automatically disqualified from the examination.
8. When will these kids learn to behave ________properly______?
9. He ______confided_______ to me that he had applied for another job.
10. We first build up a detailed ______profile_____ of our customers and their requirements.
2. Match each word/phrase on the left with its description on the right.
1. strict
a. to come to an end
2. sympathetic
b. to listen in a patient and sympathetic way to somebody
3. relationship
c. demanding that rules, especially rules about behaviors, should be obeyed
4. break up
d. kind to somebody who is hurt or sad; showing that you understand and care about their problems
5. lend an ear
e. the way in which two people, groups or countries behave towards each other or deal with each other
Your answer:
1. ____c____              2. ____d____              3. ____e____              4. ____a____              5. ____b____
3. Word formation: Give the correct form of the words in brackets.
1. I have established a good working _____relationship_____ with my boss. (relate)
2. It's the story of an extraordinary ______friendship_______ between a boy and a seal. (friend)
3. He was described as 'a good man, a ______caring_____ father and a considerate neighbour'. (care)
4. These measures would make a valuable ____contribution______ towards reducing industrial accidents. (contribute)
5. No official ______permission______ has been given for the event to take place. (permit)
6. Many students tend to drop out of school due to getting involved in ______romantic_____ love. (roman)
7. I always have difficulties in life, so I really need a _________sympathetic_________ friend. (sympathy)
8. They felt ______regretful_______ after he left. (regret)
9. ______Matchmaking_______ seems to be easier with the aid of the internet. (matchmake)
10. It would be ________unreasonable______ to expect somebody to come at such short notice. (reason)
4. Choose the best answer.
1. The plan should ease traffic congestion in the town. The underlined word has the closest meaning to ____.
A. easy                                    B. reduce                     C. fell                          D. increase
2. Jack: "Are you going to settle in Canberra?" - Jessica: “____”
A. No. It is in Queensland that I am going to settle.
B. No. It was in Queensland that I am going to settle.
C. No. I want to settle there.
D. Yes. I will never drop in there.
3. The incident has further increased ____ between the two countries.
A. tension                    B. tense                       C. tent                          D. tenth
4. It is not kind ofyou to make fun ____ your classmates.
A. on                           B. in                            C. of                            D. after
5. "We had our first date in a romantic park.” has the closest meaning to ____.
A. It is in a romantic park that we had our first date.
B. It was in a romantic park that we had our first date.
C. It is in a romantic park that we have our first date.
D. It was in a romantic park that we have our first date.
6. “Alan and Joe are always making jokes about love." has the closest meaning to ____.
A. It is Alan and Joe that are always making jokes about love.
B. It is Alan and Joe that is always making jokes about love.
C. It were Alan and Joe that are always making jokes about love.
D. It was Alan and Joe that is always making jokes about love.
7. It is a movie that ____ both the mind and the eye.
A. gates                       B. engages                   C. gate                         D. engage
8. In order to have mutual understanding, you should lend an ear ____ your partner.
A. with                        B. for                           C. to                            D. over
9. The relationship between the police and the local ____ has improved.
A. immune                  B. communicate                      C. community                          D. common
10. ____ education, also known as single-gender education, is the practice of conducting education where male and female students attend separate classes or in separate buildings or schools.
A. Opposite-sex                      B. Multi                       C. Single-sex                           D. Simple
11. This drink  ____ like sherry.
A. tastes                       B. taste                                    C. is tasting                  D. tasting
12. His face looks funny. He ____ something in the kitchen now.
A. tasted                      B. taste                        C. is tasting                  D. tasting
13. It ____ on Sunday that I can do volunteer work because I don't have to go to school on that day.
A. is                             B. are                           C. was                         D. were
14. It was yesterday that she ____ the baby down gently on the bed.
A. is laying                  B. lays                         C. was lying                D. laid
15. Choose the word with a stress pattern different from the others.
A. inspire                     B. reveal                      C. deny                        D. happen
16. Everyone thought that their break-up was inevitable, but they became ____ after Jackson made a public apology.
A. reconcile                 B. recommend             C. reconciled               D. recommended
17. Choose the answer which needs correcting.
It was permission to come by bicycle that is obtained from the form teacher five days ago.
A                           B           C                              D
18. Choose the answer which needs correcting.
It are any bicycles brought onto school grounds that must be left locked in the bicycle sheds provided.
     A                            B                                                         C                                                         D
19. Choose the word with a stress pattern different from the others.
A. standard                  B. curfew                    C. pretty                      D. advice
20. Choose the answer which needs correcting.
Experts say that if left too long, that milk may be turning sour.
                     A                    B          C                                           D
5. Rearrange the words/phrases to make meaningful sentences.
1. are / Train / likely / fares / remain / to / unchanged.
    Train fares are likely to remain unchanged.
2. reasonable / explanation / to / sounds / me. / His
    His explanation sounds reasonable to me.
3. never / He / . / angry / for / stays / long
    He never stays angry for long.
4. more / As / he / impatient. / time / on,/ grew / and / went / more
    As time went on, he grew more and more impatient.
5. crisis. / may / His / of / in / experience / prove / a / lack / problem / a
    His lack of experience may prove a problem in a crisis.
6. Read the passage and choose the best answer.
Secretes of a Happy Relationship
Relationships like marriage, romance, living together or any of similar kinds can be sustained with a happy note if some of the secret rules ____ (1). Relationship is completely ____ (2) and no clear cut rules can be executed on it, yet following certain guidelines may help proceeding happily in a relationship.
Breakup and Divorce are not the Solution
When asked about the best possible way of resolving the issues in relationships or ____ (3), many people may comment that breakup or a divorce is the best possible method of putting an end to all the troubles in a relationship. It is the biggest mistake people ____ (4).
The reason for increased divorce rate is analyzed as the mentality of people who even before getting into a relationship think divorce as means of solving possible issues in it. Divorce is never an option but it’s the ____ (5) decision to be taken in life only at an inevitable situation. Do not even think about a breakup or marriage whenever you ____ (6) with minor issues in relationships. Issues are you just byproducts of the happiness experienced in the relationships.
No Perfect Relationships, but Perfect Situations
No one can be considered in a perfect relationship, how ____ (7) the couple is, as happiness in a relationship is just the happiness of the situations created by the partners. No relationship, as a whole, is destined to be jovial and ____ (8). There can be moments of happiness and moments of struggles.
The couple who learns the secrets of ____ (9) both happiness and struggles wins the life and enjoys the best possible relationship and life. When in tension or issues, many people may think that they are fated to ____ (10) into wrong relationship, and at the same time ignore the possible chances of making each moment in life happy by understanding the partner a bit more and adjusting a bit more.
1. A. was followed                  B. follows                    C. are followed                        D. following
2. A. subjective                       B. subject                    C. object                                  D. objectives
3. A. marriage                         B. marry                      C. married                               D. marries
4. A. vomit                              B. commit                    C. omit                                    D. submit
5. A. almost                             B. more                       C. utmost                                 D. many
6. A. comfort                           B. conceal                   C. confirm                               D. confront
7. A. happiness                        B. happily                    C. happiest                              D. happy
8. A. satisfying                        B. satisfy                     C. satisfies                               D. satisfyingly
9. A. balanced                         B. balances                  C. balancing                            D. balance
10. A. survive                          B. fall                          C. lean                                     D. distinct

Fun corner
You have 20 seconds to answer these 2 questions.
1. If there are three apples and you took two away, how many do you have?
A. Two                        B. One                         C. None
2. Can you spell 80 in two letters?
A. A-T                        B. EIGH-TY               C. It is not possible                  D. AI-TY
Liên quan
==>> Tất tần tật kiến thức Tiếng Anh lớp 11 và bài tập Tiếng Anh 11 có đáp án
==> Bài tập Unit 2 - Tiếng Anh 11 có đáp án 1
==> Bài tập Unit 2 - Tiếng Anh 11 có đáp án 2
==> Bài tập Unit 2 - Tiếng Anh 11 có đáp án 3
==> Bài tập Unit 2 - Tiếng Anh 11 có đáp án 4
→  Bài tập Unit 2 - Tiếng Anh 11 có đáp án 7
→  Bài tập Unit 2 - Tiếng Anh 11 có đáp án 8English, English 11, Học tiếng Anh, Kiến thức, Kiến thức THPT, Lớp 11, Tiếng Anh, Tiếng anh 11, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top