[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

Một số câu hỏi trắc nghiệm TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢN CÓ ĐÁP ÁN- dùng cho ôn thi thăng hạng giáo viên, thi chứng chỉ tin học cơ bản -Module 2
Ghi chú: 
1. Đáp án được tô màu đỏ
2. Thi thi lấy chứng chỉ, bài thi gồm 2 phần: Phần 1 trắc nghiệm trên máy, chấm trực tiếp. Phần 2 là thực hành gồm 3 bài soạn thảo văn bản, excel, ppt  khá đơn giản. Bạn yên tâm thi nếu chắc chắn về phần lý thuyết làm bài trắc nghiệm (Đúng 50% là đạt)
Bồi dưỡng giáo viên, Chứng chỉ, Giáo viên, Tham khảo, Thăng hạng, Thăng hạng giáo viên, Tin học, Trắc nghiệm, 

Trắc nghiệm thi chứng chỉ tin học cơ bản - Module 2: Sử dụng máy tính cơ bản (Phần 2)


Câu 41: Chức năng của Control Panel là?

A.  Soạn thảo văn bản trên Windows

B.  Thiết lập cấu hình Windows 7 như thay đổi ngày giờ, cài đặt thêm các thiết bị, gỡ bỏ các chương trình ứng dụng, …

C.  Sao chép các tệp tin trên máy tính


D.  Cho thấy tên của các máy tính và các tài nguyên khác trong mạng cục bộ

Câu 42: Chức năng nào cho phép thay đổi ngày giờ trong máy tính trên hệ điều hành Windows?

A. Control Panel/Display

B. Control Panel/Date and Time 
C. Control Panel/Fonts

D. Control Panel/Folder Options

Câu 43: Trong hệ điều hành Windows, cửa sổ ứng dụng nào sau đây chứa thông tin như dung lượng của các ổ đĩa cứng, ổ đĩa CD/DVD, USB, tài nguyên trong máy tính?

A. Control Panel 
B. Computer

C. My Document 
D. Recycle Bin

Câu 44: Phát biểu nào sau đây đúng nhất cho khái niệm về biểu tượng Shortcut trong Windows?

A. Là chương trình được cài đặt trên máy tính

B. Là biểu tượng giúp người dùng truy cập nhanh vào đối tượng thường sử dụng
C. Là biểu tượng để mở cửa sổ My Computer

D. Là biểu tượng của thư mục chứa virus

Câu 45: Hệ điều hành Windows 7 có bao nhiêu loại Shortcut? 
A. 1 loại

B. 2 loại 
C. 3 loại 
D. 4 loại

Câu 46: Khi thực hiện thao tác xóa một biểu tượng Shortcut trong

Windows, chương trình tương ứng sẽ chịu tác động nào sau đây?

A. Bị xóa

B. Không thay đổi

C. Không khởi động được

D. Không lưu được

Câu 47: Khi sao chép Shortcut để mở một tệp hoặc thư mục từ máy A sang máy B, thì tại máy B người dùng có thể làm gì?

A. Vẫn mở được thư mục

B.  Không mở được thư mục hoặc tệp

C.  Máy B sẽ không đọc được tệp hoặc thư mục

D.  Máy B sẽ bị nhiễm Virus

Câu 48: Để tạo biểu tượng Shortcut một chương trình ứng dụng trên Desktop của Windows, phương pháp nào sau đây không thể thực hiện được?

A.  Kích chuột phải tại biểu tượng chương trình, chọn Send to Desktop

B.  Kích chuột phải tại biểu tượng chương trình, chọn Send to/Desktop (Creat Shortcut)

C.  Trỏ chuột vào biểu tượng chương trình, sau đó kéo ra Desktop

D.  Kích chuột phải tại Desktop, chọn New/Shortcut sau đó nhập tên chương trình

Câu 49: Windows Explorer dùng để làm gì?

A.  Trình duyệt Web

B.  Quản lý tập tin, thư mục

C.  Truy cập mạng

D.  Phần mềm xây dựng trang web

Câu 50: Cách nào sau đây được sử dụng để khởi động Start Menu của hệ

điều hành Windows?

A.  Bấm Alt+Tab

B.  Bấm Ctrl+Esc

C.  Bấm Shift+Tab

D.  Không có đáp án đúng

Câu 51: Thực đơn dùng trong một chương trình ứng dụng còn được gọi là gì?

A.  Menu pad

B.  Menu bar

C.  Menu options

D.  Tool bar

Câu 52: Để ẩn toàn bộ chương trình và trở về màn hình Desktop thì nhấn tổ hợp phím nào?

A.  Ctrl + D

B.  Windows + D

C.  Ctrl + N

D.  Ctrl + Alt + Tab


Câu 53: Ứng dụng có thể đọc các file có phần mở rộng là PDF là?

A. Corel Draw CS5

B. Foxit Reader

C. Photoshop CS6

D. My computer

Câu 54: Ứng dụng có thể đọc các file có phần mở rộng là PPT hoặc PPTX là?

A. Foxit Reader

B. Microsoft Office Power PointC.  WinZip

D.  Paint

Câu 55: Ứng dụng có thể đọc các file có phần mở rộng là WMA là

A.  Paint

B.  Windows Media Player

C.  WordPad

D.  NotePad

Câu 56: Tệp tin có phần mở rộng là JPG là tệp?

A.  File thực thi

B.  File ảnh

C.  File văn bản

D.  File âm thanh

Câu 57: Tệp tin có phần mở rộng là MP3 cho ta biết đây là

A. File ảnh

B. File âm thanh

C.  File thực thi

D.  File văn bản

Câu 58: Trong MS Windows, biểu tượng của thư mục thường có màu gì?

A.  Xanh

B.  Vàng

C.  Tím

D.  Đỏ

Câu 59: Nguyên tắc tổ chức file và thư mục trong hệ điều hành Windows 7 dựa trên cấu trúc nào sau đây?

A. Cấu trúc đồ thị


B.  Cấu trúc cây

C.  Cấu trúc chu trình

D.  Cấu trúc lặp

Câu 60: Trong Windows 7, thư mục được tổ chức dưới dạng?

A.  Dây

B.  Cây

C.  Chuỗi

D.  Đồ thị

Câu 61: Các biểu tượng nào sau đây trên nền Desktop của hệ điều hành Windows 7 được gọi là biểu tượng Shortcut?

A. My Computer, My Documents, Recycle Bin

B. Microsoft Word, My Computer, Unikey

C. Không có đáp án đúng

D. Microsoft Word, Micrsoft Excel, Unikey

Câu 62: Theo nguyên tắc quản lý file, thư mục của hệ điều hành Windows,

phát biểu nào sau đây không đúng?

A.  Trong một thư mục có thể chứa các file và thư mục con khác

B.  Trong một file có thể không chứa thông tin


D.  Trong một file có thể chứa các file và thư mục con khác

Câu 63: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tệp có thể chứa 2 tệp khác 
B. Tệp có thể chứa thư mục 
C. Tệp có thể chứa ổ đĩa

D. Tệp là đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất, không thể chứa tệp, thư mục khác

Câu 64: Trong hệ điều hành Windows, phần mở rộng trong tên file đảm nhận chức năng nào sau đây?

A. Quy định kích thước file 
B. Quy định thuộc tính file 
C. Quy định định dạng file 
D. Quy định kiểu file

Câu 65: Phần mở rộng của tệp tin ngăn cách nhau bởi dấu gì?
A. Dấu chấm than (!)

B. @ 
C. *

D.  Dấu chấm (.)

Câu 66: Muốn sắp xếp các biểu tượng trên desktop theo tên, ta chọn chuột phải lên nền desktop/chọn Sort by và chọn

A.  Size

B.  Item Type

C.  Date Modified

D.  Name

Câu 67: Khi muốn sắp xếp các biểu tượng trên Desktop ta tiến hành cách nào sau đây?

A.  Nhấp chuột phải lên Computer, chọn Arrange Icons By…

B.  Nhấp chuột phải lên nút Start, chọn New shortcut…

C.  Nhấp chuột phải lên nút Start, chọn Arrange Icons By…

D.  Nhấp chuột phải trên Desktop, chon Arrange Icons By…

Câu 68: Trong Windows, muốn tạo 1 thư mục mới trên ổ đĩa D:\ ta thực hiện

A. Insert - New - Folder

B. File - New - Shortcut

C. Edit - New – Folder

D.  Chuột phải chọn New - Folder

Câu 69: Trong hệ điều hành Windows, muốn tạo mới một thư mục, ta mở đường dẫn cần chứa thư mục và thực hiện thao tác nào sau đây?

A.  Bấm Ctrl + N, gõ tên thư mục mới và bấm Enter

B.  Bấm F2, gõ tên thư mục mới và bấm Enter


D.  Kích chuột phải, chọn New/ Folder, gõ tên thư mục mới và bấm Enter

Câu 70: Trong hệ điều hành Windows, xâu kí tự nào dưới đây không thể dùng làm tên tệp?

A. Giaymoi.doc 
B. Baitap.pas 
C. Anh.bmp 
D. http://vtv.vn

Câu 71: Bạn đang làm việc với hệ điều hành Microsoft Windows 7. Bạn muốn tạo một thư mục mới có tên Báo Cáo trên desktop, nhưng đã có sẵn một thư mục khác có cùng tên trên desktop. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn cố tạo thư mục Báo Cáo


A.  Hệ điều hành tự động xoá thư mục trên desktop và cho phép bạn tạo ra một thư mục mới

B.  Một thông báo xuất hiện báo cho bạn rằng có thư mục khác có cùng tên như thế, những vẫn cho bạn tạo thư mục đó

C.  Không sao cả. Bạn có thể có nhiều thư mục khác nhau với tên trùng nhau trên desktop

D.  Một thông báo xuất hiện báo cho bạn rằng đã có một thư mục cùng tên với thư mục bạn đang tạo và hỏi bạn có muốn gộp với thư mục đã có không

Câu 72: Phần mềm Text Document dùng để tạo tệp có phần mở rộng là gì?

A.  jpg

B.  pas

C.  pps

D.  txt

Câu 73: Trong các tên tệp sau đây, cách đặt tên tệp nào máy sẽ báo lỗi?

A.  Hoc_phan_tin_1.doc

B.  Hoc,phan,tin,1.doc

C.  Hoc phan tin 1.doc

D.  Hoc_phan_tin1?.doc

Câu 74: Trong các tên thư mục sau đây, tên thư mục nào máy chấp nhận?

A.  Hocphantin1:.doc

B.  Hoc*phan*tin*1.doc

C.  Hoc?phan?tin?1

D.  Hoc_phan_tin_1

Câu 75: Phím tắt để đổi tên tệp tin, thư mục là gì?

A.  Ctrl+N

B.  Alt+N

C.  F4

D.  F2

Câu 76: Tên thư mục trong hệ điều hành Windows 7 cần thoả mãn điều kiện nào sau đây?

A.  Tối đa 8 ký tự, không có khoảng trắng và các ký tự đặc biệt

B.  Tối đa 255 ký tự, không bắt đầu bằng chữ số, không chứa khoảng trắng.

C.  Tối đa 8 ký tự, không chứa kí tự số

D.  Tối đa 255 ký tự, không chứa các ký tự đặc biệt

Câu 77: Tên tệp trong hệ điều hành Windows gồm mấy phần?


A.  3 phần

B.  1 phần

C.  4 phần

D.  2 phần

Câu 78: Thao tác: Chọn thư mục\ sau đó nhấn F2, có chức năng gì?

A. Xóa thư mục

B. Di chuyển thư mục

C. Không có đáp án đúng

D.  Đổi tên thư mục

Câu 79: Trong hệ điều hành window, để xem thuộc tính của tệp hoặc thư mục cần làm gì?

A.  Nhấn tổ hợp phím Ctrl +R, gõ tên mới cho thư mục và nhấn phím Enter

B.  Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, gõ tên mới và nhấn phím Enter

C.  Nhấn tổ hợp phím Ctrl + T, gõ tên mới và nhấn phím Enter

D.  Nhấp phải chuột vào tệp/thư mục, chọn Properties/xem tại Attributes

Câu 80: Thao tác: Chọn thư mục\nhấn Delete, có chức năng gì?

A.  Di chuyển thư mục

B.  Đổi tên thư mục

C.  Không có đáp án đúng

D.  Xóa thư mục
Có thể bạn quan tâm

Giáo viên, Chứng chỉ, Tin học, Trắc nghiệm, Tham khảo, Bồi dưỡng giáo viên, Thăng hạng, Thăng hạng giáo viên

Bấm vào đây để xem thêm

Video Hướng dẫn cách tạo bài trắc nghiệm  online miễn phí trên google

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top