Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có điểm chuẩn lớp 10 Hải Phòng 2020


Đã có điểm chuẩn Lớp 10 Bình Thuận 2020Đã có điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đồng Nai

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
(Sangkiengiaovien.com)  Trắc nghiệm vật lí 12 có đáp án: CON LẮC ĐƠN(Phần 4).

Câu 1. Một con lắc đơn có chu kỳ 1s khi dao động ở nơi có g = π 2 m/s2. Chiều dài con lắc là:
A. 50 cm                     
B. 25 cm                     
C. 100cm                                
D. 60 cm
Câu 2. Con lắc đơn chiều dài 1m, thực hiện 10 dao động mất 20s (lấy  = 3,14). Gia tốc trọng trường tại nơi thí nghiệm là:
A 10 m/s2                           
B 9,86 m/s2                 
C 9,80 m/s2                                       
D 9,78 m/s2     
Câu 3. Con lắc đơn có chiều dài 64cm, dao động ở nơi có g = π2 m/s2. Chu kỳ và tần số của nó là:
A 2 s ; 0,5 Hz                         
B 1,6 s ; 1 Hz              
C 1,5 s ; 0,625 Hz                   
D 1,6 s ; 0,625 Hz
Câu 4. Một con lắc đơn có chu kỳ 2s. Nếu tăng chiều dàicủa nó lên thêm 21cm thì chu kỳ dao động là 2,2s. Chiều dài ban đầu của con lắc là:
A 2 m                          
B 1,5 m                                     
C 1 m                                      
D 2,5 m
Câu 5. Tại cùng một nơi trên Trái đất, hai con lắc đơn dài l1 và l2 có chu kỳ T1 = 0,6s và T2 = 0,8s. Cùng nơi đó con lắc đơn dài
l = l1 + l2  sẽ có chu kỳ:            
A 2 s                           
B 1,5 s                        
C 0,75 s                                  
D 1 s.
Câu 6. Hiệu chiều dài dây treo của 2 con lắc là 28 cm. Trong cùng khoảng thời gian, con lắc thứ nhất thực hiện được 6 dao động thì con lắc thứ  hai thực hiện được 8 dao động. Chiều dài dây treo của chúng là:
A 36 cm ; 64 cm         
B 48 cm ; 76 cm        
C 20 cm ; 48 cm                      
D 64 cm ; 36 cm
Câu  7.  Trong kho¶ng thêi gian Dt, con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l1 thùc hiÖn 40 dao ®éng. VÉn cho con l¾c dao ®éng ë vÞ trÝ ®ã nh­ng t¨ng chiÒu dµi sîi d©y thªm mét ®o¹n b»ng 7,9 (cm) th× trong kho¶ng thêi gian t nã thùc hiÖn ®­îc 39 dao ®éng. ChiÒu dµi cña con l¾c ®¬n sau khi t¨ng thªm lµ
A.152,1cm.                           
B.160cm.                              
C.144,2cm.                           
D.167,9cm.
Câu 8. Một con lắc đơn có dây treo dài  l = 0,4m và khối lượng vật nặng là m = 200g. Lấy g =10m/s2; bỏ qua ma sát. Kéo con lắc để dây treo lệch góc  a = 600 so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Lúc lực  căng của dây treo bằng 4N thì vận tốc cuả vật là:

C©u  9.  Cã hai con l¾c ®¬n mµ ®é dµi cña chóng kh¸c nhau 22 cm, dao ®éng ë cïng mét n¬i. Trong cïng mét kho¶ng thêi gian, con l¾c thø nhÊt thùc hiÖn ®­îc 30 dao ®éng toµn phÇn, con l¾c thø hai thùc hiÖn ®­îc 36 dao ®éng toµn phÇn. §é dµi cña c¸c con l¾c nhËn gi¸ trÞ nµo sau ®©y :
A. l1= 88 cm ; l2 = 110 cm.                                          
B. l1= 78 cm ; l2 = 110 cm.
C. l1= 72 cm ; l2 = 50 cm.                                                        
D. l1=50 cm ; l2 = 72 cm.
C©u  10. Con l¾c ®¬n cã ®é dµi l1, chu kú T1 = 3s, con l¾c cã chiÒu dµi l2 dao ®éng víi chi kú T2 = 4s. Chu kú cña con cã ®é dµi
 l = l1 + l2.   
A. T = 3s                     
B  T = 9 s                                
C. T = 5s                                 


D. T = 6 s
C©u  11. Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é gãc α0. Th× c¬ n¨ng cña nã lµ :
A. mgl(1-cosα0)/2.       
B. mgl(1 - cosα0).                                
C. mgl(1+ cosα0).                  
D. mgl α02.
C©u  12. Trong cïng 1 kho¶ng thêi gian, con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l1 thùc hiÖn ®­îc 10 dao ®éng bÐ, con l¾c ®¬n cã cã chiÒu dµi l2 thùc hiªn ®­îc 6 dao ®éng  bÐ. HiÖu chiÒu dµi hai con l¾c lµ 48(cm) th× t×m ®­îc :
A. l1=27(cm) vµ l2=75(cm)                                                      
B. l1=75(cm) vµ l2=27(cm)
C. l1=30(cm) vµ l2=78(cm)                                                      
D. KÕt qu¶ kh¸c.
Câu  13: Con lắc đơn có chiều dài l1 dao động điều hòa với chu kỳ T1 = 0,8s. Con lắc đơn có chiều dài l2 dao động điều hòa với chu kỳ T2 = 0,6s. Hỏi con lắc đơn có chiều dài l1+l2 và l1 – l2 dao động với chu kỳ là bao nhiêu:
A. 1s; 0,53s.               
B. 1,4s; 0,2s.                           
C. 2s; 0,2s.                              
D. 1s; 0,5s.
Câu 14 : Hai con lắc đơn có chiều dài là l1l2. Tại cùng một nơi các con lắc có chiều dài l1+ l2l1 l2 dao động với chu kì lần lượt là 2,7s và 0,9s. Chu kì dao động của hai con lắc có chiều dài l1l2 lần lượt là:
A.    2s và 1,8s            
B.    0,6s và 1,8s                     
C.    2,1s và 0,7s                     
D.    5,4s và 1,8s

Câu 15 : Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ.Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng .Công thức tính thế năng của con lắc ở ly độ góc  là:     


Câu 16  : Cho con lắc đơn chiều dài l, khối lượng m, dao động điều hoà tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Hãy tìm câu sai về thế năng của con lắc đơn tại ly độ góc :        

Câu 17 : Một con lắc đơn chiều dài dây treo , vật nặng có m. Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng 1 góc . Lực căng dây ở vị trí có góc lệch xác định bởi:    
A. T = mg(3cosαo - 2cosα)      
B. T = mg(3cosα - 2cosαo)
C. T = mg(2cosα – 3mgcosαo)     
D. T = 3mgcosαo – 2mgcosα

Câu 18 .  Một con lắc đơn khối lượng m dao động điều hoà với biên độ góc a0. Biểu thức tính lực căng của dây treo ở li độ a là:


Câu 19 : Con lắc đơn có dây treo dài l = 1m, khối lượng m = 20g .Kéo hòn bi khỏi vị trí cân bằng cho dây treo lệch một góc so với phương thẳng đứng rồi thả ra cho chuyển động. Lực căng T của dây treo khi hòn bi qua vị trí cân bằng là:    
A. T = 4,0 N                                     
 B. T = 0,4 N                                     
C. T = 40 N                                          
D. T = 3,4 N
Câu 20 : Một con lắc đơn dao động điều hoà tại một nơi nhất định. Nếu thay quả cầu bằng quả cầu khác có khối lượng gấp đôi và được kích thích dao động với biên độ như trước thì cơ năng của hệ sẽ:
A. không thay đổi .                 
B. tăng lên Sqrt(2) lần .         
C. giảm đi 2 lần .     
D. tăng lên 2 lần .
Câu 21: Con lắc đơn có chiều dài l = 1m, khối lượng vật nặng là  m = 90g  dao động với biên độ góc 0 = 60tại nơi có gia tốc trọng trường g =10 m/s2.Cơ năng dao động điều hoà của con lắc có giá trị bằng:
A. E = 1,58J                                       
B. E = 1,62 J                                          
C. E = 0,05 J                                              
D. E = 0,005 J
Câu 22: Một con lắc đơn có chiều dài 100cm, vật nặng có khối lượng 1kg dao động với biên độ góc am = 0,1rad tại nơi có gia tốc g = 10m/s2 . Cơ năng của con lắc đơn là:  
A. 0,1J.                                   
B.0,5J.                              
C.0,01J.                                
D.0,05J
Câu 23: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc  với cos  = 0,75. Tỉ số lực căng dây cực đại và cực tiểu bằng TMax:TMin có giá trị: 
A .1,2.                                                
B. 2.                                   
C.2,5.                                          
D. 4.
Câu 24: Một con lắc đơn chiều dài dây treo , vật nặng có m. Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng 1 góc = 600 rồi thả không vận tốc đầu (bỏ qua ma sát). Hãy xác định tỉ số của lực căng cực đại và cực tiểu của dây treo?
A. 2                                        
B. 3                                   
 C. 4                                             
D. 6
Câu 25:Một con lắc đơn khối lượng 0,1kg treo vào dây nhẹ dài 1m .kéo con lắc đến vị trí A sao cho dây nghiêng 300 so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ .g= 10m/s2. Lực căng dây cực đại bằng: 
A.0,85N                                              
B.1,243N                           
C.1,27N                                

D.không tính được .
Nếu thấy bài đọc có ích, hãy bấm nút Like hoặc Share để chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo!

Xem thêm các bài khác tại đây
Nên tham khảo
>> Top 10 cuốn sách hay ôn thi THPT QG tổ hợp KHTN
Kiến thức, Kiến thức THPT,  Lớp 12,  THPT, Vật lí, Vật Lí THPT, Vật lí 12, 
Trắc nghiệm, Vật lí, Vật lí 12, Kiến thức, Kiến thức THPT,  Lớp 12,  THPT, Vật lí, Vật Lí THPT, Vật lí 12, 
            
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top