[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Học Tiếng Anh online mọi lứa tuổi => Bấm vào đây

 (Sangkiengiaovien.com)Ở bướm tằm, biết A - kén dài; a - kén tròn; B - kén trắng. b - kén vàng. Các gen cùng thuộc 1 NST và hoán vị xảy ra ở tằm đực.
Xét 500 tế bào sinh tinh có kiểu gen  Ab/aB tham gia quá trình giảm phân trong đó có 150 tế bào xảy ra hoán vị gen.         
 a. Xác định tần số hoán vị gen.
b. Khoảng cách các gen quy định hình dạng và màu sắc NST?
c. Cho tằm đực có KG dị hợp 2 cặp gen giao phối với tằm cái chưa biết KG thu được kiểu hình phân ly theo tỷ lệ 1:2:1. Không cần lập bảng, tìm các kiểu gen có thể có của tằm cái.
1. - Mçi tÕ bµo sinh tinh qua gi¶m ph©n t¹o 4 tinh trïng => tæng tinh trïng ®­îc t¹o thµnh : 500 x 4 = 2000.
    - Mçi tÕ bµo kiÓu gen  Ab/aB qua gi¶m ph©n cã ho¸n vÞ gen t¹o 4 kiÓu giao tö : AB, Ab, aB, ab.


   - 150 tÕ bµo  Ab/aB  qua gi¶m ph©n cã ho¸n vÞ gen t¹o 4 kiÓu giao tö : AB =  Ab =  aB  = ab = 150 giao tö.
  - TÇn sè ho¸n vÞ gen lµ: 150*2/2000 = 0.15
2. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gen quy ®Þnh h×nh d¹ng vµ mµu s¾c kÐn trªn NST lµ 15 cM.
3. NÕu kÕt qu¶ ph©n li kiÓu h×nh theo tØ lÖ 1: 2: 1 th× c¸c phÐp lai cã thÓ cã:
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
Hoán vị gen, HSG sinh học, Sinh học, SInh học 12, Lớp 12, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, Bài tập Sinh học, Giải bài tập Sinh học,  
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Học Tiếng Anh online cho mọi lứa tuổi => Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top