[Kiếm tiền online] Hướng dẫn kiếm tiền online bền vững và chắc chắn, tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST (Phần 3)
Dành cho ôn tập sinh học 12, ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học
Câu 41.Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài 2n = 8. Số nhiễm sắc thể có thể dự đoán ở thể
ba kép là
A. 18.
B. 10.
C. 7.
D. 12.
Câu 42. Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài 2n = 12. Số nhiễm sắc thể có thể dự đoán ở thể tứ bội là
A. 18.
B. 8.
C. 7.
D. 24.
Câu 43. Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài 2n = 4. Số nhiễm sắc thể có thể dự đoán ở thể tam bội là
A. 18.
B. 8.
C. 6.
D. 12.
Câu 44.Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12. số nhiễm sắc thể ở thể tam bội là
A. 18.
B. 15.
C. 24.
D. 13.
Câu 45. Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. số nhiễm sắc thể ở thể tứ bội là
A. 24.
B. 48.
C. 28.
D. 16.
Câu 46. Bệnh nào dưới đây là do đột biến NST :
            a.  Bệnh máu khó đông
            b.  Bệnh mù màu
            c.  Bệnh Đao
            d.  Bệnh bạch tạng


Câu 47. Hội chứng Đao ở người là thể dị bội thuộc dạng:  
            A. 2n - 1
            B. 2n + 1
            C. 2n - 2
            D. 2n + 2
Câu 48. Hội chứng nào dưới đây không cùng loại với các hội chứng còn lại?
A.Hội chứng Claiphentơ.
B.Hội chứng Tớcnơ
C. Hội chứng Đao
D. Hội chứng siêu nữ.
Câu 49. Cây tứ bội Aaaa sẽ cho các loại giao tử lưỡng bội với tỉ lệ nào?
A.                     1AA: 1Aa
B.                      1Aa: 1aa
C.                      1AA: 1aa
D.                     3AA: 1Aa
Câu 50. Tế bào có kiểu gen AAAA thuộc thể:  
            A. Dị bội 2n + 2
            B. Tứ bội 4n
            C. 2n + 2 hoặc 4n
            D. 4n hoặc 3n 
Câu 51. Bằng phương pháp lai xa và đa bội hoá có thể tạo ra thể nào sau đây:  
            A. Thể đơn nhiễm
            B. Thể tam nhiễm
            C. Thể tứ nhiễm
            D. Thể song nhị bội   
Câu 52. Các loại giao tử có thể tạo ra từ thể AAaa khi giảm phân bình thường là :
A.  AA , Aa , aa
B.  AAa , Aa , aa
C.  AA , Aa , aaa 
D.  AA , aa
Câu 53. Hội chứng Tơcnơ là kết quả của dạng đột biến nào sau đây ?
A. Thể khuyết nhiễm.          
B. Thể ba nhiễm.           
C. Thể đa nhiễm             
D. Thể một nhiễm
Câu 54. Cá thể không thể tạo ra bằng con đường tứ bội hoá từ thể lưỡng bội là:
A.  AAAA
B.  AAAa
C.  AAaa  
D.  aaaa   
Câu 55. Tế bào sinh dưỡng của cơ thể có kiểu gen AAaa thì thuộc dạng đột biến nào sau đây ?
A. Thể đa nhiễm.          
B.Thể tứ bội.             
C. Thể tam nhiễm kép
D.  Thể đa nhiễm hoặc thể tứ bội. 
Câu 56. Phép lai có thể tạo ra con lai mang kiểu gen AAAa là:
A.  Aaaa  x  Aaaa
B.  Aaaa  x  aaaa
C.  Aaaa  x  AAaa
D.  AAAA x  aaaa
Câu 57. Cho A quy định thân cao, a quy định thân thấp. Phép lai cho tỷ lệ kiểu hình 11 thân cao : 1 thân thấp là:
A.  Aaaa  x  Aaaa
B.  AAa   x  AAa
C.  AAaa  x  aaaa
D.  AAaa  x  Aa
Câu 58. Khi nghiên cứu tế bào người, người ta đã phát hiện ra bệnh Đao do có ba nhiễm sắc thể thứ
A. 21.
B. 13.
C. 15.
D. 19.
Sinh học, Sinh học 12, Lớp 12, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Test online, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, 

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top