[Kiếm tiền online] Đăng ký sàn Mexc-Phí giao dịch thấp ...-> Bấm vào đây ...

👉Theo dõi Fanpage để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí. Bấm vào đây
👉Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây
👉Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký
Các bài tập Nguyên phân, giảm phân sinh học có đáp án và lời giải (Phần 3)
Bài 1: Một  cá thể cái của một loài có 2 tế bào sinh dục sơ khai tham gia một số lần nguyên phân bằng nhau. Ở kì giữa lần nguyên phân thứ 4 người ta đếm được 768 cromatic có trong các tế bào con. Sau khi thực hiện nguyên phân các tế bào đều tham gia tạo trứng và môi trường đã cung cấp 3072 NST đơn. Trong đó 75% trứng cung cấp cho quá trình sinh sản. hiệu suất thụ tinh là 37,5 % . Ở con đực cũng có 2 tế bào sinh dục sơ khai tham gia tạo tinh trùng. Hiệu suất thụ tinh là 56,25%

1.Xác định bộ NST lưỡng  bội của loài ? Dự đoán tên loài đó
2.Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái ? Số hợp tử được hình thành ?
3.Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục đực sơ khai ?


Bài 2. Một loài sinh vật khi giảm phân, nếu có 3 cặp NST đều xảy ra trao đổi chéo tại một điểm sẽ tạo ra tối đa 225 loại giao tử. Một tế bào sinh dục sơ khai cái của loài này qua một số đợt nguyên phân cần môi trường cung cấp 11220 NST đơn. Các tế bào con sinh ra đều tham gia giảm phân. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 25%, của tinh trung là 3,125 %. Hãy xác định
1.Số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ cái  sơ khai?
2.Số hợp tử được hình thành?
3.Số tế bào sinh tinh cần để tạo ra đủ số tinh trùng tham gia vào quá trình thụ tinh?

Bài 3. Một tế bào mầm của ruồi giấm được có bộ NST 2n = 28 được kí hiệu là AaBbDdXY. Tế bào này được thực hiện nguyên phân cho các tế bào con. Trong các tế bào con đó có một số tế bào không thể hình thành thoi vô sắc và cũng không có hiện tượng tái sinh(không phân bào).
a)     Nếu trong toàn bộ quá trình nguyên phân đó môi trường cung cấp 7 NST A mới thì đã có mấy đượt phân bào
b)    Khi các NST của các tế bào nói trên tập hợp ở mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc thì tế bào đang ở giai đoạn nào? Kí hiệu của bộ NST sẽ là như thế nào?


c)     Nếu các tế bào con sinh ra trong đoạt nguyên phân cuối cùng đều thực hiện giảm phân cho ra các tinh trùng thì kí hiệu của bộ NST trong mỗi tinh trùng có thể như thế nào?
Bài 4. Một tế bào sinh dục sơ khai đực và một TBSD sơ khai cái của một loài nguyên phân với số lần bằng nhau. Các tế bào mới được tạo thành đều giảm phân cho 320 giao tử.
Số nhiễm sắc thể trong các tinh trùng nhiều hơn số NST trong các trứng là 1344 NST. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 6,25%.
a)     Tính số tinh trùng và số trứng tạo thành.
b)    Tính số lần nguyên phân của TBSD sơ khai ban đầu.
c)     Tính số hợp tử tạo thành.
d)    Xác định bộ NST lưỡng bội của loài.
e)     Tính số NST đơn, số NST kép, số chromatic và số tâm động của các hợp tử tạo thành khi chúng đều ở vào:
- Kì giữa

- Kì sauBài 5. Cho bốn hợp tử thuộc cùng một loài A,B,C,D.
Hợp tử A nguyên phân một số đợt liên tiếp cho các tế bào con, số tế bào con bằng ¼ số NST có trong một hợp tử khi nó chưa tiến hành nguyên phân .
Hợp tử B nguyên phân cho các tế bào con với tổng số NST đơn nhiều gấp 4 lần số NST đơn của một tế bào con.
Hợp tử C nguyên phân cho các tế bào con cần nguyên liệu tương đương 480 NST đơn.
Hợp tử D nguyên phân tạo thành các tế bào con chứa 960 NST đơn cấu thành hoàn toàn từ nguyên liệu mới cung cấp cho quá trình nguyên phân này.
Tất cả các tế bào con được hình thành nói trên chứa 1920 NST đơn ở trạng thái chưa tự nhân đôi.
a)     Tìm số NST lưỡng bội của loài?
b)    Số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử A,B,C,D.
c)     Giả thiết tốc độ nguyên phân của hợp tử A và B tăng dần đều, thời gian của đợt nguyên phân sau kém hơn thời gian của đợt nguyên phân trước 2 phút. Tốc độ nguyên phân của hợp tử C và D giảm dần đều, thời gian của đợt nguyên phân sau nhiều hơn thời gian của đợt nguyên phân trước là 2 phút.
Tính thời gian nguyên phân liên tiếp của mỗi hợp tử. Biết rằng thời gian đợt nguyên phân đầu tiên của mỗi hợp tử đều là 20 phút.
Xem cách giải chi tiết tại đây
Bài 6. Một tế bào 2n của một loài  nguyên phân tạo ra bốn tế bào kí hiệu là A,B,C,D.
Tế bào A nguyên phân liên tiếp một số lần tạo ra số tế bào mới bằng số NST trong bộ 2n của loài. Tế bào B cũng nguyên phân liên tiếp một số lần tạo ra số tế bào mới với bộ NST đơn gấp 4 lần số NST đơn trong bộ 2n của loài. Tế bào C và D đều nguyên phân đã lấy nguyên liệu từ môi trường tế bào tạo ra tương đương với 16 NST đơn.
Tổng số tế bào mới được tạo thành từ 4 tế bào nói trên khi kết thúc kì trung gian mang 256 cromatit.
a)     Xác định bộ NST lưỡng bội của loài?
b)    Xác định số lần phân bào của tế bào ban đầu đã tạo các tế bào mới mang 256 cromatit.
c)     Cho rằng tất cả tế bào tạo thành đều trở thành tế bào sinh trứng. Xác định số hợp tử tối đa tạo thành?
Bài 7. Tổng số NST của các tinh trùng tham gia vào đợt thụ tinh là 3840. Trong đó số tinh trùng trực tiếp thụ tinh chỉ chiếm 1,5625%.
Các hợp tử được tạo thành đều nguyên phân và đã lấy nguyên liệu của môi trường tế bào tạo ra tương đương với 2760 NST đơn. Biết rằng 2n của loài =60 NST.
a)     Xác định số hợp tử được tạo thành.
b)    Số tinh trùng tham gia thụ tinh được sinh ra từ các tế bào sinh tinh. Các tế bào sinh tinh này là kết quả nguyên phân liên tiếp từ một tế bào sinh dục sơ khai ban đầu. Hãy xác định số lần phân bào của tế bào sinh dục sơ khai này?
c)     Xác định số lần nguyên phân của mỗi hợp tử?
Bài 8. Mười tế bào sinh dục sơ khai của một cơ thể cùng nguyên phân liên tiếp một số đợt đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo ra 2480 nhiễm sắc thể đơn mới tương đương . Các tế bào con để chuyển sang vùng sinh trưởng ước vào vùng chin, giảm phân tạo nên các giao tử, môi trường tế bào đã cung cấp them nguyên liệu tạo nên 2560 NST đơn. Hiệu suất thụ tinh của giao tử là 10% nên đã tạo ra 128 hợp tử lưỡng bội bình thường.
a)     Xác định bộ NST lưỡng bội của loài.
b)    Xác định giới tính của cơ thể tạo nên các giao tử trên.
c)     Các hợp tử chia thành 2 nhóm A và B có số lượng bằng nhau. Mỗi hợp tử trong nhóm A có số đợt nguyên phân gấp 2 lần số đợt nguyên phân của nhóm B. Các hợp tử trong mỗi nhóm có số đợt nguyên phân bằng nhau. Tổng số NST đơn có trong toàn bộ các tế bào con sinh ra từ hai nhóm bằng 10240 NST đơn lúc chưa nhân đôi. Tìm số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử trong mỗi nhóm tế bào.
d)    Số kiểu hợp tử hình thành ở cá thể con chứa hai NST có nguồn gốc từ ông và ba NST có nguồn gốc từ bà?
e)     Nếu trong quá trình phát sinh trứng có một cặp NST trao đổi đoạn tại một điểm, hai cặp NST khác trao đổi đoạn tại hai điểm không cùng lúc. Còn ở cá thể đực không xảy ra trao đổi đoạn thì số kiểu hợp tử hình thành là bao nhiêu?
f)      Giả sử trên mỗi cặp NST thường tồn tại hai cặp gen không alen, trên NST giới tính X chứa một gen, gen này không có trên Y. Tìm số kiểu gen có thể có ở mỗi giới tính của loài.
Bài 9. Mười tế bào sinh dục sơ khai trong cơ thể một loài động vật, nguyên phân liên tiếp số lần bằng nhau, đã đòi hỏi môi trường nôi bào cung cấp số NST được cấu thành bởi nguyên liệu hoàn toàn mới là 1120 NST đơn.
Có 50% số tế bào con sinh ra trong lần nguyên phân cuối cùng  được chuyển qua vùng chin, giảm phân bình thường tạo giao tử.
Các giao tử được tạo thành đều tham gia thụ tinh với hiệu suất 40% và đã tạo ra được 32 hợp tử.Số NST đơn môi trường cung cấp cho quá trình giảm phân là 640.
Hãy xác định:
a)     Bộ NST lưỡng bội của loài? Tên loài?
b)    Giới tính của cơ thể đang khảo sát?
c)     Số thoi vô sắc được hình thành và bị phá vỡ trong lần phân bào cuối cùng của các tế bào sinh dục sơ khai.
d)    Số chromatic ở kì giữa của lần phân bào cuối cùng của các tế bào sinh dục sơ khai.

Casio, Casio sinh học, HSG sinh học, Giải bài tập sinh học,  Tế bào, Toán sinh học, Danh mục bài tập Sinh học, Danh mục bài tập casio,

Các bài tập Nguyên phân, giảm phân sinh học có đáp án và lời giải (Phần 3)
Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phí


II. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

III. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký sàn Coinsavi vừa đào coin sàn vừa giao dịch 320 loại coin

Link đăng ký Sàn REMITANO

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn OKX - Ví web3

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đây
Tìm hiểu những rủi ro khi giao dịch P2P - Bấm vào đây
👉Bấm Like để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #chung khoan; # mo tai khoan chung khoan; # mo tai khoan chung khoan online; # giao dich chung khoan; # chung khoan MBS; #MBS; #Đào coin; #đào coin bằng điện thoại;#BTC;#Bitcoin;#Tiền điện tử; # Tiền ảo

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top