[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Kiếm tiền với tiền điện tử - Bitcoin từ tay không - Bấm vào đây


KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM
A. Kim lo¹i kiÒm :
I. VÞ trÝ trong b¶ng tuÇn hoµn, cÊu h×nh electron nguyªn tö.
- Kim lo¹i kiÒm thuéc nhãm IA cña b¶ng tuÇn hoµn, gåm c¸c nguyªn tè : Li, Na, K, Rb, Cs, Fr*
- CÊu h×nh electron nguyªn tö :


Li :[He] 2s1                                          
Na :[Ne] 3s1
K :[Ar] 4s1               
Rb:[Kr] 5s1          
Cs:[Xe] 6s1  

II. TÝnh chÊt vËt lÝ :       
- C¸c KLK cã mµu tr¾ng b¹c, cã ¸nh kim, dÉn ®iÖn tèt, nhiÖt ®é nãng ch¶y vµ nhiÖt ®é s«i thÊp, khèi l­îng riªng nhá, ®é cøng thÊp(xem b¶ng 6.1)
- Gi¶i thÝch : Së dÜ nh­ trªn lµ do KLK cã m¹ng tinh thÓ lËp ph­¬ng t©m khèi, cÊu tróc t­¬ng ®èi rçng. MÆt kh¸c trong tinh thÓ c¸c nguyªn tö vµ ion liªn kÕt víi nhau b»ng liªn kÕt kim lo¹i yÕu. V× vËy KLK cã nhiÖt ®é nãng ch¶y, nhiÖt ®é s«i, ®é cøng thÊp.

III. Tính chất hoá học :
Nhận xét : Do có năng lượng ion hoá nhỏ vì vậy KLK có tính khử rất mạnh. Tính khử tăng dần từ Li đến Cs.
                   M0 – 1e ® M+
® Số OXH: +1
1. Tác dụng với phi kim:
KLK khử dễ dàng các nguyên tử PK thành ion âm
a. Tác dụng với Oxi :
- Na cháy trong khí oxi khô tạo ra Natripeoxit
                 2Na + O2   ® Na2O2
- Na cháy trong không khí khô ở nhiệt độ thường tạo ra Natrioxit.
               4Na + O2   ® 2Na2O
b. Tác dụng với Clo:
               2K  + Cl2  ® 2KCl
2. Tác dụng với axit:
KLK khử mạnh ion H+ trong dd HCl, H2SO4 loãng giải phóng H2.


              2Na + 2HCl   ® 2NaCl + H2
Chú ý: tất cả các KLK đều nổ khi tiếp xúc với axit.
3. Tác dụng với nước:
KLK khử mạnh nước giải phóng H2.
               2Na  + 2H2O  ® 2NaOH +H2
Chú ý: Do các KLK dễ tác dụng với nước, với oxi trong không khí nên để bảo quản KLK người ta ngâm chúng trong dầu hoả.


IV. Ứng dụng, trạng thái tự nhiên và điều chế :
1. Ứng dụng :
KLK có nhiều ứng dụng quan trọng : Dùng chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp.
VD : Hợp kim Na – K có nhiệt độ nóng chảy 700C
Dùng làm chất trao đổi nhiệt trong 1 số lò phản ứng hạt nhân.
Hợp kim Li – Al siêu nhẹ dùng trong kĩ thuật hàng không.
Cs được dùng làm tế bào quang điện.
2. Trạng thái tự nhiên : Các KLK chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
3. Điều chế : Khử các ion KLK từ các hợp chất bằng PP điện phân nóng chảy. Quan trọng nhất là đpnc muối halogenua của chúng.

M+    + e ® M0
VD : ®pnc NaCl ®iÒu chÕ Na
* S¬ ®å ®iÖn ph©n:
     K                  NaCl             ®         A
   Na+                       (nc)                         2Cl-
Na+ + 1e ® Na                     2Cl- ®  Cl2 + 2e
- Cùc dương b»ng than ch×, cùc ©m b»ng thÐp.
        2 NaCl  ---- > 2Na  + Cl2
Liên quan


Kiến thức, Kiến thức THCS, Hóa học, Hóa học THCS, Hóa học 9

Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phíII. Airdrop-Claim coin - Tặng coin trước khi lên sàn bán
V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng MBB - Ngân hàng cổ phần quân đội giao dịch trên app Smartphone


Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đâyMua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top