[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Kiếm tiền với tiền điện tử - Bitcoin từ tay không - Bấm vào đây


Hóa học  9: Kim loại kiềm  thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
A. KIM LOẠI KIỀM THỔ:
I. Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử.
- Kim loại kiềm thổ thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn, gồm các nguyên tố : Be, Mg, Ca, Sr, Ba và Ra(px).
- Cấu hình electron nguyên tử : Cấu hình e ngoài cựng TQ: ns2
Be :[He] 2s2                                           Mg :[Ne] 3s2
Ca :[Ar] 4s2             Sr:[Kr] 5s2           Ba:[Xe] 6s2 


II. Tính chất vật lí :
- Các KLK thổ có màu trắng bạc có thể dát mỏng
- Tonc và tos tuy cao hơn các KLK nhưng vẫn tương đối thấp.
- Kim loại thuộc nhúm IIA cú khối lượng riêng tương đối nhỏ độ cứng cao hơn KLK nhưng nhẹ và mềm hơn nhôm(Trừ Ba) và là những kim loại nhẹ, vỡ cú d<5g/cm3.
- Tonc, tos  và khối lượng riêng của các KLK thổ không biến đổi theo một quy luật nhất định như các KLK là do các KLK thổ có kiểu mạng tinh thể: khụng giống nhau.

III. Tính chất hoá học:
- KLK thổ có tính khử mạnh nh­ng yếu hơn KLK. Tính khử tăng dần từ Be à Ba.
- Xu hướng nh­êng 2e tạo ion M2+.
Vd. Mg   à       Mg 2+   +   2e
      
1.                  Tác dụng với phi kim:
* KLK khö c¸c nguyªn tö phi kim thµnh ion ©m.
- Khi đốt nóng, KLK thổ pư với oxi(cháy).
VD: 2Mg + O2  à 2MgO
        Ca  +  Cl2  à CaCl2
2.                  Tác dụng với axit:
a. Với axit HCl, H2SO4 loãng:
- KLK thổ khử m¹nh ion H+ trong dung dịch axit thành H2.
  VD :      Mg + 2HCl   ® MgCl2 + H2
                Ca +  H2SO4 (l)  ® CaSO4 + H2
b. Với HNO3, H2SO4 đặc:
 KLK thổ có thể khử N+5 trong HNO3 loãng xuống N-3, S+6 trong H2SO4 đặc xuống S-2.
4Mg+ 10HNO3(l) ® Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O
4Mg + 5H2SO4(®Æc) ®4 MgSO4 + H2S + 4H2O
3.                  Tác dụng với nước:
-                     Be không pư
-                     Mg: pứ chậm ở nhiệt độ thường.
-                     Ca, Sr, Ba pư ở nhiệt độ thường.
VD: Ca  +  2 H2O  à Ca(OH)2  + H2
         Mg  +  2H2O  à    MgO  +  H2

B.  Một số hợp chất quan träng của canxi:
  1. Canxihi®roxit:CTPT: Ca(OH)2
                               PTK: 74
* TÝnh chÊt:
- Là chất rắn màu trắng, ít tan trong nước
- N­íc v«i trong lµ dung dịch Ca(OH)2.
- Dung dịch Ca(OH)2 là một bazơ mạnh (cã ®Çy ®ñ tÝnh chÊt ho¸ häc cña mét baz¬). Cã tÝnh baz¬ yÕu h¬n NaOH.
 Ca(OH)2                     Ca2+   +     2OH-
- Ca(OH)2 t¸c dông víi axit, oxit axit t¹o muèi t­¬ng øng.
 Ca(OH)2 + 2HClà CaCl2 + 2H2O
 Ca(OH)2 + CO2 à CaCO3 + H2O
- T¸c dông víi dd muèi:
Ca(OH)2 + Na2CO3à CaCO3+ 2NaOH
* Ứng dụng: Được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp: Sản xuất NH3, Clorua vôi, xây dựng, …

2. Canxicacbonat  CTPT: CaCO3
* Tính chất:
- Là chất rắn màu trắng không tan trong nước.
Bị phân huỷ ở nhiệt độ khoảng 10000C.
         CaCO3 à CaO + CO2
- CaCO3 lµ muèi cña axit yÕu (kh«ng bÒn) do vËy nã cã t¸c dông víi nhiÒu axit v« c¬ vµ h÷u c¬.
    CaCO3 + 2HCl à CaCl2 +  CO2 + H2O
CaCO3 + 2CH3COOH à Ca(CH3COO)2 + CO2  + H2O  
- Ở nhiệt độ thường (ThÊp) CaCO3 tan dần trong nước, có hoà tan khí CO2 tạo ra Ca(HCO3)2 chất này chỉ tồn tại trong dung dịch.
        CaCO3  + CO2 + H2à  Ca(HCO3)2
Khi đun nóng hoặc áp suất CO2 giảm đi Ca(HCO3)2 bị phân huỷ tạo ra CaCO3
Phản ứng nghịch giải thích sự tạo thành thạch nhũ trong các hang đá vôi, cặn trong ấm nước.
* Ứng dụng : Đá vôi dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất vôi, xi măng, thuỷ tinh.
Đá hoa dùng trong các công trình mỹ thuật.
Đá phấn làm phụ gia của thuốc đánh răng.

3. Canxi sunfat: - CTPT: CaSO4 
                               - PTK: 136
* Tính chất:
- Là chất rắn, màu trắng , ít tan trong nước.
- Tuỳ theo lượng nước kết tinh mà ta có 3 loại:
. CaSO4.2H2O: thạch cao sống
. 2CaSO4. H2O: thạch cao nung
. CaSO4 : thạch cao khan.
Khi nung nhá löa đến 1600C thạch cao sống mất một phần nước biến thành thạch cao nung.
2CaSO4 . 2H2Oà  2CaSO4.H2O +  3 H2O
Khi nung thạch cao sống ở 3500C thu được thạch cao khan.

* Ứng dụng: Dùng để đúc tượng, làm chất kết dính trong vật liệu xây dựng, phấn viết bảng, bó bột trong y học.

C. Nước cứng:
1. Kh¸i niÖm:
- Nước có vai trò cực kì quan trọng đối với đời sống con người và sản xuất.
- Nước thường dùng là nước tự nhiên có hoà tan một số hợp chất của canxi, magie như: Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2 ..., CaSO4, MgSO4, CaCl2 ..._ vì vậy nước tự nhiên có chứa các ion Ca2+, Mg2+.
- Nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+  gọi là nước cứng. Nước có chứa ít hoặc không chứa các ion trên gọi là nước mềm.
Ng­êi ta ph©n biÖt n­íc cøng cã tÝnh cøng t¹m thêi, vÜnh cöu vµ toµn phÇn.
a. TÝnh cứng tạm thời: là tÝnh cứng g©y nªn bëi các muối Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2
ChØ cÇn ®un s«i c¸c muèi trªn sÏ bÞ ph©n huû lµm mÊt tÝnh cøng g©y ra bëi c¸c muèi nµy.
Ca(HCO3)2 à CaCO3 + CO2 + H2O
Mg(HCO3)2 à MgCO3 + CO2 + H2O
b. TÝnh cứng vĩnh cöu: là tÝnh g©y nªn bëi c¸c muèi sunfat clorua cña Canxi vµ Magiª.
Khi ®un s«i c¸c muèi nµy kh«ng bÞ ph©n huû nªn tÝnh cøng vÜnh cöu kh«ng mÊt ®i.
c. TÝnh cøng toµn phÇn: Gåm c¶ tÝnh cøng t¹m thêi vµ tÝnh cøng vÜnh cöu.
2. Tác hại của nước cứng:
N­íc cøng g©y nhiÒu t¸c h¹i trong ®êi sèng còng nh­ trong s¶n xuÊt.
- T¹o líp cÆn trong nåi h¬i g©y l·ng phÝ nhiªn liÖu, cã thÓ g©y næ.
- C¸c èng dÉn n­íc cøng l©u ngµy bÞ ®ãng cÆn lµm gi¶m l­u l­îng cña n­íc.
- QuÇn ¸o giÆt b»ng n­íc cøng g©y tèn xµ phßng vµ lµm chãng háng do nh÷ng kÕt tña Canxi axetat lµm v¶i sîi mau môc.
- Pha trµ b»ng n­íc cøng sÏ lµm gi¶m h­¬ng vÞ, nÊu ¨n b»ng n­íc cøng lµm cho thùc phÈm l©u chÝn vµ gi¶m mïi vÞ.
3. Cách làm mềm nước cứng:
Nguyên tắc: làm giảm nồng độ ion Ca2+, Mg2+ trong nước cứng bằng cách chuyển 2 ion tự do này vào hợp chất không tan hoặc thay thế chúng bằng những cation khác.
] có 2 phương pháp:
a. Phương pháp kết tủa:
* Đối với nước cã tÝnh cứng tạm thời:
-        

to


 
Đun sôi trước khi dùng:
M(HCO3)2  à MCO3 $ +  CO2  +  H2O
lọc bỏ kết tủa được nước mềm.
-         Dùng nước vôi trong vừa đủ ®Ó trung hoµ muèi axit t¹o ra kÕt tña lµm mÊt tÝnh cøng t¹m thêi.
M(HCO3)2 + Ca(OH)2à MCO3$ + CaCO3$ + 2H2O
* Đối với nước cã tÝnh cứng t¹m thêi vµ tÝnh cøng vĩnh cöu: Dùng các dung dịch Na2CO3, Na3PO4 để làm mềm nước.
Ca(HCO­3)2  +   Na2CO3  à CaCO3 ↓ + 2NaHCO3
 CaSO4  +   Na2CO3  à CaCO3 ↓ + Na2SO4
Trªn thùc tÕ ng­êi ta dïng ®ång thêi mét sè ho¸ chÊt:
VD: Ca(OH)2 vµ Na2CO3.
b. Phương pháp trao đổi ion:
- Cho nước cứng đi qua chất trao đổi ion( ionit), chất này hấp thụ Ca2+, Mg2+, giải phóng Na+, H+  à nước mềm .
- C¸c vËt liÖu cã kh¶ n¨ng trao ®æi cation lµ: Nhùa cationit (Polime), c¸c zeonit (VËt liÖu v« c¬).
- PP nµy cã thÓ lµm gi¶m c¶ ®é cøng vÜnh cöu vµ ®é cøng t¹m thêi cña n­íc.
4. NhËn biÕt ion Ca2+, Mg2+ trong dung dÞch:
- Dïng dung dÞch muèi chøa CO32- sÏ t¹o ra kÕt tña CaCO3 hoÆc MgCO3. Sôc khÝ CO2 d­ vµo dung dÞch nÕu cã kÕt tña tan chøng tá sù cã mÆt cña Ca2+hoÆc Mg2+ trong dung dÞch ban ®Çu.
               Ca2+  +   CO32-  à CaCO3
        CaCO3  + CO2 + H2O à Ca(HCO3)2 (tan)
               Mg2+  +   CO32-  à MgCO3
       MgCO3  + CO2 + H2O àMg(HCO3)2 (tan)

Liên quanKiến thức, Kiến thức THCS, Hóa học, Hóa học THCS, Hóa học 9

Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phíII. Airdrop-Claim coin - Tặng coin trước khi lên sàn bán
V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng MBB - Ngân hàng cổ phần quân đội giao dịch trên app Smartphone


Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đâyMua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top