[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây


NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH
I.Nồng độ phần trăm của dung dịch:
1. Khái niệm
- Nồng độ % (kí hiệu C%) của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan có trong 100g dung dịch.

C% = mct/mdd. 100%
2. Ví dụ
VD1 : Hoà tan 10g đường vào 40g nước. Tính nồng độ phần trăm của dd.
Giải: mct = mđường = 10g
= mH2O = 40g.
Þ àdd = mct + mdm = 10 + 40 = 50g.
Þ C% = = 20%
Vậy:nồng độ phần trăm của dung dịch là 20%

VD2: Tính khối lượng NaOH có trong 200g dd NaOH 15%.
Giải:
Biểu thức: C% = mct/mđ. 100%
Þ mct C%.mdd/100
Þ mNaOH = 30g
Vậy:khối lượng NaOH là 30gam
VD3: Hoà tan 20g muối vào nước được dd có nồng độ là 10%.
a/ Tính mdd nước muối .
b/ Tính mnước cần.
Giải:
a/ mct = mmuối = 20g.
C% = 10%.
Biểu thức: C% = mct/mdd. 100%
Þ mdd = mct/C . 100% = 200g
b/ Ta có: mdd = mct + mdm
mdm = mdd – mct = 200 – 20 = 180g
Baì 1: để hoà tan hết 3.25g Zn cần dùng hết 50g dd HCl 7.3%.
    a/ Viết PTPƯ.
    b/ Tính VH2 thu được (đktc).
    c/ Tính mmuối  tạo thành.
Bt 2: Hoà tan 80g CuO vào 50 ml dd H2SO4 (d = 1.2g/ml) vừa đủ.
a/ Tính C% của H2SO4.
b/ Tính C% của dd muôtí sau phản ứng.
Đáp án:
Baì:  a/ Zn + 2HCl à ZnCl2 + H2­
b/ Ta có:
Þ mHCl =  3.65g.   Þ nHCl =  0.1 (mol).
Bài 2:
 23,5%.
II. Nồng đô mol của dung dịch
1. Khái niệm: Nồng độ của dung dịch ( kí hiệu C(M) cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.
CM =n/v(mol/l)
Trong đó:
-CM: nồng độ mol.
-n: Số mol chất tan.
-V: thể tích dd.
2. Ví dụ
Vd 1: Trong 200 ml dd có hoà tan 16g NaOH. Tính nồng độ mol của dd. 
Tính khối lượng H2SO4 có trong 50 ml dd H2SO4 2M.
Cho     Vdd = 200 ml
mNaOH = 16g.
Tìm       CM =?


Þ đáp án: 9.8 g.
VD2: Trộn 2 l dd đường 0.5 M với 3 l dd đường 1 M. Tính nồng độ mol của dd sau khi trộn.
+Tính ndd1
+Tính ndd2
+Tính Vdd sau khi trộn.
+Tính CM sau khi trộn.
Đáp án:
CM = 0.8 M.
VD3: Hoà tan 6.5g Zn cần vừa đủ Vml dd HCl 2 M.
   a/ Viết PTPƯ.
   b/ Tính Vml
   c/ Tính Vkhí thu được (đktc).
   d/ Tính mmuối tạo thành.
? Hãy xác định dạng bài tập trên.
? Nêu các bước giải bài tập tính theo PTHH.
? Hãy nêu các biểu htức tính.
+V khi biết CM và n.
+n.


Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top