Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Nghệ An


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

Âm mưu thủ đoạn của Mĩ  trong chiến lược “Việt Nam hoá” chiến tranh? Quân và dân ta đã chiến đấu và chống chiến lược “Việt Nam hoá” chiến tranh của Mĩ  như thế nào?

PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM 1954 – 2000, Chuyên đề NHÂN DÂN HAI MIỀN ĐẤT NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ  XÂM LƯỢC.  MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965-1973).

1. Chiến lược “Việt Nam hóa” và “Đông Dương hóa” chiến tranh của Mỹ.
a. Hoàn cảnh:
- Cui năm 1968, chiến lược “Chiến tranh cục bộ” b phá sn
- T 1969, Mỹ phải chuyển sang chiến lược “Việt Nam hóa” và “Đông Dương hóa” chiến tranh.
b. Âm mưu- th đon:
- “Việt Nam hoá” chiến tranh laø hình thöùc chieán tranh xâm lược thöïc daân kieåu môùi ñöôïc tieán haønh baèng quaân ñoäi Saøi Goøn laø chuû yeáu, coù söï phoái hôïp cuûa hoûa löïc,ø khoâng quaân, hu cn , vaãn do Mĩõ chæ huy baèng heä thoáng coá vaán.
- Âm mưu cơ bản: Tiếp tục thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt”, “dùng người Đông Dương để đánh người Đông Dương”.
- Thủ đoạn:
    + Tăng lực lượng quân đội Sài Gòn.
    + Mở rộng xâm lược Lào và Campuchia, thực hiện âm mưu “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”.
    + Mở rộng chiến tranh phá hoại MBắc.
    + Lợi dụng mâu thuẫn Trung – Xô để hạn chế sự giúp đỡ của các nước này đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta.
2. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh và “Đông Dương hóa” chiến tranh của Mỹ.
a. Trên mặt trận chính trị - ngoại giao: 
  - Ngaøy 6/ 6/ 1969, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành lập,=> là chính phủ hợp pháp của nhân dân MN.
  - Ngày 24 – 25.04.1970 : Hội nghị cấp cao 3 nước Đông Dương h?p quyết tâm đoàn kết chống Mỹ, chống lại âm mưu “dùng người Đông Dương để đánh người Đông Dương”
  -  Ở các nơi khác, phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân nổ ra ph “Ấp chiến lược”, chống “bình định”.=> Đầu năm 1971, cách mạng làm chủ thêm 3600 ấp với 3 triệu dân
b.Trên mặt trận quân sự:
  - Ngày 30./ 04 – 30./ 06/.1970, quân dân Việt – Campuchia đập tan cuộc hành quân xâm lược Campuchia của 10 vạn Mỹ và quân Sài Gòn => giải phóng vng d?t dai r?ng với 4,5 triệu dân.

  - Từ 12.02 đến 23.03 / 1971, quân dân Việt – Lào đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn 719” của 4, 5 v?n qun  Mỹ và quân Sài Gòn => giữ vững hành lang chiến lược của cách mạng Đông Dương.

  - Từ 30-3-1972  Cuối tháng 6-1972 ta mở cuộc tiến công chiến lược khắp MN, chọc thủng 3 phòng tuyến mạnh nhất của địch là Quảng trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ => phá sản chiến lược “VN hoá” và “Đông Dương hoá” chiến tranh của Mĩ.
PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM 1954 – 2000, Chuyên đề XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾQUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1965)

Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12

Liên quan

Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12    
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top