Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Nghệ An


Đã có Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem [Kiếm tiền online] Hướng dẫn mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

(Sangkiengiaovien.com)VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939 - ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 
 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930 – 1935
Ngày 3/2/1930 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đó là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng trong giai đoạn này phát triển

I. Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)
* Kinh tế: Chịu hậu quả nặng nề:
+ Công nông nghiệp suy sụp
+ Xuất nhập khẩu đình đốn
+ Hàng hoá khan hiếm
* Xã hội.
 - Đời sống mọi giai cấp tầng lớp đều bị ảnh hưởng.
- TD Pháp:Tăng sưu thuế, đẩy mạnh khủng bố, đàn áp.
=> Làm cho tinh thần cách mạng của nhân dân càng lên cao.

Bên cạnh những ảnh hưởng của cuộc khủnh hoảng kinh tế thế giới lúc này nhân dân VN còn phải chịu những hậu quả nặng nề của thiên tai : hạn hán, lũ lụt…

Trong khi c¸c tÇng líp NDVN ®iªu ®øng v× n¹n khñng ho¶ng vµ thiªn tai th× thùc d©n Ph¸p ®· thi hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch

Trong thêi gian nµy s­u thuÕ t¨ng gÊp 2->3 lÇn, nhÊt lµ sau khëi nghÜa Yªn B¸i (2/1930) TDP ®Èy m¹nh chÝnh s¸ch khñng bè hßng dËp t¾t phong trµo ®Êu tranh cña ND ta. N¨m 1930 ë Nam Kú cã 1700 ng­êi bÞ kÕt ¸n trong ®ã h¬n 400 ¸n ®i h×nh.
§óng vµo lóc ®ã §¶ng céng s¶n VN ra ®êi ®· kÞp thêi l·nh ®¹o ND ta ®øng lªn ®Êu tranh trong c¸c phong trµo ®Êu tranh ®ã næi bËt lªn phong trµo CM 1930-1931 víi ®Ønh cao lµ X« ViÕt NghÖ tÜnh.

II. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh. 

- Từ tháng 2 đến tháng 5/1930: diễn ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân.
- Từ 1/ 5/ 1930 đến tháng 9, 10/ 1930: Phong trào nổ ra mạnh mẽ, tỏ rõ dấu hiệu đoàn kết với vô sản quốc tế.
* Đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.
- Tháng 9/1930, phong trào phát triển đến đỉnh cao với những cuộc đấu tranh quyết liệt như tuần hành thị uy, biểu tình có vũ trang, tấn công cơ quan chính quyền địch.
- Kết quả:
+ Chính quyền của thực dân phong kiến tan rã nhiều nơi.
+ Chính quyền Xô Viết được thành lập.
- Chính quyền cách mạng kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, bãi bỏ các thứ thuế, thực hiện quyền tự do dân chủ, chia lại ruộng đất cho nhân dân...
à Xô Viết Nghệ Tĩnh là chính quyền kiểu mới
* Ý nghĩa :
- Có ý nghĩa lịch sử to lớn, chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động.
  

Phong trào nông dân: diễn ra ở nhà địa phương: Thái Bình, Hà Nam, Nghệ Tĩnh.

=> Đấu tranh đòi giảm sưu thuế, chia lại ruộng

về Nghệ Tĩnh: Là nơi có vị trí chiến lược trọng yếu, là vùng đất nghèo, đk tự nhiên khắc nghiệt, lại bị bọn thực dân phong kiến đàn áp, bóc lột tàn bạo, song có truyền thống đấu tranh cách mạng từ lâu đời: Khởi nghĩa của Phan Đình Phùng; quê hương của các nhà yêu nước nửa đầu TK XX: PBC, NAQuốc....

Phong trµo X« ViÕt NghÖ TÜnh so víi phong trµo tr­ưíc kh¸c vÒ h×nh thøc vµ quy m«.
- H×nh thøc: ®Êu tranh chÝnh trÞ kÕt hîp víi ®Êu tranh vò trang.
- Quy m«: diÔn ra trªn nhiÒu ®Þa ph­¬ng vµ ®«ng ®¶o h¬n.
- X« ViÕt NghÖ TÜnh thùc sù lµ chÝnh quyÒn CM cña quÇn chóng d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng-> chÝnh quyÒn cña d©n, do d©n, v× d©n.
Trước sự lớn mạnh của phong trào XV N.T, Thực dân Pháp đã: 12/9/1930 tại Hưng Nguyên TDP ném bom tàn sát đẫm máu, đốt phá làng mạc, sử dụng nhiều hình thức mua chuộc dụ giỗ, nhiều cơ quan lãnh đạo Đảng bị phá vỡ.
Phong trào ở Nghệ Tĩnh. (Quy mô, t/c, mức độc ác liệt, quan hệ công -  nông trong đấu tranh)
+ Qui mô: Hàng ngàn người, hàng vạn người.
+ T/C: mang tính triệt để, nông dân gương cao cờ đỏ búa liềm, đập tan chính quyền tay sai ở làng, xã, không lùi bước trước sự đàn áp của TDP.
+ Mức độ ác liệt: Máy bay ném bom, nhiều người hy sinh, nhiều người bị bắt.


+ Quan hệ công – nhân : trong đấu tranh: gắn bó mật thiết, nông dân biểu tình ủng hộ CN, CN giúp nông dân thành lập chính quyền Xô Viết.
- Nhận định về XViết Nghệ Tĩnh Hồ Chí Minh đã viết: "Tuy ĐQ Pháp đã dập tắt phong trào....... Thắng lợi sau này".
à "Nghệ Tĩnh thật xứng đáng với danh hiệu đỏ"- NAQ

Nếu thấy bài viết có ích, hãy bấm nút Like, Share để chia sẻ cho mọi người tham khảo bạn nhé
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,
(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử)
Có thể bạn quan tâm
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top