Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Nghệ An


Đã có Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem [Kiếm tiền online] Hướng dẫn mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
(Sangkiengiaovien.com)VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

Việc 3 tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong 1 thời gian ngắn đã đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng VN. Tuy nhiên trên thực tế cách mạng VN đòi hỏi phải thống nhất 3 tổ chức này thành 1 Đảng duy nhất để lãnh đạo cách mạng VN.


I. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/ 2 / 1930)
* Điều kiện, hoàn cảnh.
- Ba tổ chức cộng sản ra đời song hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng của nhau. 
à Yêu cầu phải có 1 Đảng thống nhất để lãnh đạo cách mạng VN.
- Dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị tiến hành họp từ 3->7/2/1930 Tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc)
*  Nội dung hội nghị:
- Hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành Đảng duy nhất lấy tên Đảng cộng sản VN.
- Thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt , điều lệ tóm tắt do N.A.Q khởi thảo -> Đây là những Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.


* ý nghĩa.
- Hội nghị có ý nghĩa như 1 đại hội thành lập Đảng.

=> N.A.Q là người sáng lập ra Đảng cộng sản VN, đề ra đường lối cơ bản đúng đắn cho cách mạngVN.

+ Phong trào cứu nước chống pháp thời điểm cuối 1929 đầu 1930 của nhân dân ta         "Dường như trong đêm tối không có đường ra."
+ Song với sự phát triển của PTCN, phong trào yêu nước, đặc biệt là vai trò của N.A.Quốc trong việc tuyên truyền bá chủ nghĩa Mác Lê Nin vào VN và sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản đã khẳng định bước phát triển nhảy vọt của cách mạng VN. 
Sau khi ra đời 3 tổ chức đều tuyên bố ủng hộ QTCS và đều tự cho mình là Đảng cộng sản chân chính. Tuy nhiên trong quá trình tuyên truyền vận động quần chúng, các tổ chức cộng sản không tránh khỏi tranh giành, ảnh hưởng và công kích lẫn nhau.
VD: Đông Dương cộng sản Đảng cho rằng An Nam cộng sản Đảng là "hoạt đầu - giả cách mạng"  còn An Nam cộng sản Đảng cho rằng Đông Dương cộng sản Đảng là chưa thật cộng sản, chưa thật Bôn Sê Vích...
Quốc tế cộng sản đã gửi cho những người cộng sản 1 bức thư yêu cầu các tổ chức cộng sản phải chấm dứt các tình trạng chia rẽ và quốc tế cộng sản đã giao cho N.A.Q thực hiện nhiệm vụ này.
=> Đây chính là lý do để tiến hành hội nghị thành lập Đảng.
- N.A.Quốc được sự uỷ nhiệm của Quốc tế cộng sản, người đã từ Thái Lan về Hương Cảng       (TQ) để chủ trì hội nghị.
- Tham gia hội nghị gồm có 7 đại biểu.
+ Nguyễn ái Quốc đại biểu của Quốc Tế cộng sản.


+ 2 đại biểu của Đông Dương cộng sản Đảng: Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh.
+  2 đại biểu của An Nam cộng sản Đảng.
+ 2 đại biểu nước ngoài: Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu.
- Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng thành một chính đảng -> Đảng cộng sản Việt Nam, có ý nghĩa như một đại hội thành lập Đảng. Chính cương vắn tắt và sách lược vắn tắt được thông qua là cương lĩnh chính trị  đầu tiên của Đảng.
GV nêu: sau hội nghị hợp nhất, ngày 24/02 1930 Đông Dương cộng sản Liên Đoàn cũng ra nhập Đảng cộng sản VN.
=> Cả 3 tổ chức cộng sản
- Uy tín to lớn của N.A.Q - Là người yêu nước vĩ đại, là người đại diện của quốc tế cộng sản.
=> Đã ảnh hưởng sâu sắc đến 3 tổ chức cộng sản và là người duy nhất có đủ uy tín tài năng đứng ra hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành 1 Đảng duy nhất.
Bác Hồ là vị cứu tinh của dân tộc VN.
+ 1920 người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn chuẩn bị T2, chính trị, tổ chức cho việc thành lập Đảng.
+ 1925 Tại Quảng Châu T.Quốc người thành lập tổ chức cách mạng mới: HVNCMTN.
+ Cuối 1929, 3 tổ chức cộng sản ra đời trên cơ sở phân hoá của tổ chức thanh niên và Tân Việt.
+ Đầu 1930 N.A.Q thống nhất 3 tổ chức thành 1 Đảng duy nhất: ĐCSVN. 

II. Luận cương chính trị (10/1930)- 10/1930 Ban chấp hành trung ương lâm thời họp hội nghị lần thứ 1 - Tại Hương Cảng (T.Quốc)
+ Thông qua luận cương chính trị.
+ Đổi tên Đảng CSVN thành Đảng cộng sản Đông Dương.
* Nội dung của luận cương chính trị.
  -TÝnh chÊt: Cách mạng VN trải qua 2 giai đoạn: CM tư sản dân quyền và cách mạng XHCN.
- Đảng phải coi trọng việc vận động đa số quần chúng... phải liên lạc mật thiết với vô sản và các dân tộc thuộc địa nhất là vô sản Pháp.

+ "Chính Cương" là đường lối chính trị chủ yếu của 1 chính Đảng trong đó nêu rõ miêu tả, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất, hình thức tổ chức, phương pháp hoạt động.
+ "Sách lược" là những hình thức tổ chức và đấu tranh để giành thắng lợi trong 1 cuộc vận động chính trị.
"Luận cương chính trị" Văn bản nêu những nguyên tắc cơ bản có tính chất cương lĩnh trong hoạt động của 1 Đảng.
Hội nghị lại quyết định đổi tên Đảng lúc này 
(Để đáp ứng yêu cầu của 3 dân tộc trên bán đảo Đông Dương lúc bấy giờ, thể hiện rõ mối quan hệ khăng khít giữa cách mạng 3 nước: VN, Lào, Cam- Pu- Chia cùng chống kẻ thù chung: TDP)- Bầu BCHTW chính thức do Trần Phú làm tổng bí thư
- Trần Phú sinh ngày 1-5-1904 tại Quảng Ngãi, cha mẹ mất sớm, c/s khó khăn nhờ họ hàng giúp đỡ Trần Phú được vào học ở trường Quốc Học Huế, 1925 ông tham gia Hội Phục Việt rồi ra nhập Tân Việt Cách mạng đảng -> 8-1926 học trường đại học phương Đông ở Liên Xô-> đầu 1930 về nước hoạt động -> 10-1930 dự hội nghị Ban chấp hành trung ương được bầu làm tổng bí thư, ngày 19-4-1931 ông bị giặc bắt và hy sinh lúc 27 tuổi.
=> Vậy nội dung của bản luận cương đề cập đến những vấn đề gì.
- Cách mạng tư sản dân quyền - Tức là nhiệm vụ của 1 cuộc cách mạng dân tộc dân chủ.
+ Dân tộc: đánh đổ ĐQP làm cho VN hoàn toàn độc lập.
+ Dân chủ: Xoá bỏ CĐPK đem lại ruộng đất cho nông dân.
à Cách mạng TS dân quyền là thời kỳ dự bị để làm cách mạng XHCN
- Sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ (CMTSDQ) sau đó bỏ qua thời kỳ  TBCN mà tiến thẳng lên CNXH.
- CMVN phải gắn liền khăng khít với cách mạng thế giới (các thuộc địa, vô sản Pháp)
+ Ưu: Bản đề cương đã đề ra được đường lối đúng đắn cho CMVN; Đóng góp quan trọng vào kho tàng lí luận VN, trang bị cho những người cộng sản Đông Dương vũ khí sắc bén để đấu tranh với các luồng T2 phi vô sản.
+ Nhược: Chưa nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ chống đế quốc, giành độc lập dân tộc, nặng về đấu tranh giai cấp, chưa thấy rõ được khả năng cách mạng của các tầng lớp khác ngoài công nhân và nông dân.


III. ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.
- Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước VN
- Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng VN, khẳng định giai cấp CN đủ sức lãnh đạo cách mạng VN, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng.
- Cách mạng VN trở thành 1 bộ phận của cách mạng thế giới. 


Sự ra đời của Đảng cộng sản VN không những có ý nghĩa to lớn đối với cách mạng VN mà nó còn có ý nghĩa rất to lớn đối với cách mạng thế giới

sự thành lập Đảng cộng sản VN là bước ngoặt lịch sử vĩ đại.
- Từ đây giai cấp công nhân đã trở thành lực lượng chính trị độc lập thống nhất trong cả nước thông qua chính Đảng của mình là Đảng cộng sản.
- Bắt đầu từ đây cách mạng VN đã có 1 chính Đảng duy nhất, đúng đắn lãnh đạo.
+ Đối với thế giới.
- Từ đây cách mạng Vn từng bước tiến lên hội nhập vào cách mạng thế giới, liên tiệp giành được thắng lợi.
=> Ngày 3/2 đã được nghi vào dấu ấn lịch sử, trở thành ngày kỉ niệm lớn của dân tộc VN.

Nếu thấy bài viết có ích, hãy bấm nút Like, Share để chia sẻ cho mọi người tham khảo bạn nhé

Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,
(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử)
Có thể bạn quan tâm
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top