LỊCH SỬ 9: CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 - VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 - 1945 - Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap


Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Dụng cụ massage da mặt, massage chân, khỏe đẹp ... giá rẻ -> Bấm vào đây ...

Mua gì cũng được khuyến mại hoàn tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

(Sangkiengiaovien.com) LỊCH SỬ 9: CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945  - VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 - 1945


Sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ, Phát Xít Nhật nhảy vào Đông Dương, cấu kết chặt chẽ với TDP để thống trị và bóc lột nhân dân ta. Nhân dân Đông Dương phải sống trong tình trạng " 1 cổ đôi tròng" rất cực khổ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã bùng lên đấu tranh, mở đầu thời kì mới, thời kì khởi nghĩa vũ trang. Đó là 3 cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương.....


I. Tình hình thế giới và Đông Dương.
1. Thế giới.
  - 1/9/1939 chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.
     - 8/1940 Pháp đầu hàng Đức.
 - Ở Viễn Đông: Nhật đẩy mạnh xâm lược Trung Quốc, tiến sát biên giới Việt Trung.
 2. Đông Dương.
 - Thực dân Pháp đứng trước 2 nguy cơ:
 + Cách mạng Đông Dương s¾p bïng næ.
 + Nhật hất cẳng Pháp
 => Thực dân Pháp bắt tay với Nhật cùng thống trị Đông Dương. 
   - Pháp thi hành chính sách “kinh tế chỉ huy” để bóc lột nhiều hơn vµ tăng các loại thuế.
   - Nhật thu mua gạo theo lèi c­ìng bøc víi giá r .
- Hơn 2 triệu dân ta bị chết đói vào cuối 1944 -  1945  => Nhân dân ta chịu 2 đường áp bức Pháp - Nhật -> điêu đứng, khốn cùng.

Tình hình Đông Dương sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ:  9/1940 Nhật nhảy vào Đông Dương  (Lạng Sơn)

Tình hình ĐôngDương từ khi Nhật nhảy vào chiếm đóng.
+ Pháp đầu hàng Nhật, mở cửa cho chúng vào Đông Dương
à TDP suy yếu rõ rệt.
+ Nht tìm mọi cách lấn áp Pháp, biến Đông Dương thành thuộc địa và c¨n cø quân s của chúng.
+ Ngày 23/7/1941 hiệp ước "phòng thủ chung Đông Dương" ®· được kí kết giữa Nhật và Pháp.    (Tại HN)
Hip ước phong th chung Đông Dương gia Nht và Pháp.
       -Néi dung cña b¶n hiÖp víi nh÷ng néi dung mµ quyÒn lîi chñ yÕu thuéc NhËt , ®iÒu ®ã cho thÊy Ph¸p ®ang suy yÕu ë §«ng D­¬ng.
TDP và PXít Nhật thoả hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương 
   - Vì Đông Dương là khu vực có vị trí chiến lược (cửa ngõ của ĐNA) và có các nguồn lợi có thể khai thác. 
 -Bản chất của cả hai kẻ thù:
   + Đều muốn bóc lột nhân dân Đông Dương: thủ đoạn giống nhau.
  +Đều muốn chống phá CM,đàn áp ND.
  - Hai kẻ thù không đủ sức lật nhau nên phải thỏa hiệp, câu kết với nhau để cùng chung sức bóc lột ND Đông Dương, nhưng bản thân chúng lại mâu thuẫn với nhau về quyền lợi.                 
Những việc làm của TDP ở Đông Dương trong thời gian 1939 - 1945.
  -  TDP bị Nhật lấn lướt, nhưng chúng vẫn dùng nhiều thủ đoạn gian xảo để thu lợi nhuận cao nhất.
- "kinh tế chỉ huy": thực chất là lợi dụng thời chiến để nắm độc quyền kinh tế Đông Dương, bóc lột nhiều hơn.
+ VD: Thuế rượu, muối, thuốc phiện từ       1939 - 1945 tăng 3 lần

  II. Những cuộc nổi dậy đầu tiên. 
1. Khởi nghĩa Bắc Sơn. (27/9/1940) 
  - 27/9/1940 Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa -> chính quyền cách mạng được thàng lập .
- Đội du kích Bắc Sơn được thành lập .phát triển thành cứu quốc quân (1941)      
2. Khởi nghĩa Nam Kì .
(23/11/1940)
 * Hoàn cảnh.

* Diễn biến:
- Đêm 22 rạng sáng 23/1/1940 cuộc khởi nghĩa bùng nổ lan ra khắp các tỉnh Nam Kì .
- Chính quyền nhân dân và toà án cách mạng được thành lập ở nhiều nơi.
* Bài học kinh nghiệm.
- Về khởi nghĩa vũ trang.
- Xây dựng lực lượng vũ trang.
- Chiến tranh du kích.
=> Chuẩn bị trực tiếp cho tổng khởi nghĩa tháng  8 /1945.

Nguyên nhân  => các cuộc khởi nghĩa bùng nổ.

+ Chính sách phản động của Pháp vµ NhËt ở Đông Dương.

     => Mâu thuẫn giữa DT Đông Dương với Nhật - Pháp sâu sắc. Điều đó đã => phong trào đấu tranh  bùng lên mạnh mẽ.

Din biến cuc khi nghĩa.

-22/9/1940 , Ph¸p buéc ph¶i kÝ víi NhËt B¶n hiÖp ®Þnh më cöa §«ng D­¬ng cho NhËt trµn vµo -> ngay ®ªm h«m ®ã NhËt tÊn c«ng L¹ng S¬n . Qu©n Ph¸p tuy ®«ng nh­ng chØ vµi ngµy ®· tan r·, sè lín ®Çu hµng, sè cßn l¹i th¸o ch¹y vÒ Th¸i Nguyªn. ChÝnh quyÒn thùc d©n ë nh÷ng vïng nµy tan r·, nh©n c¬ héi ®ã §¶ng bé B¾c S¬n l·nh ®¹o ND næi dËy, viªn tri ch©u B¾c S¬n ch¹y trèn.
"Tri Châu" - Viên quan cai tr 1 huyn miÒn nói thi phong kiến và thi thuc Pháp.
Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn tại sao nhanh chóng thất bại: Điều kiện thuận lợi cho cuộc khởi nghĩa chỉ mới xuất hiện tại địa phương chứ không phải trên cả nước. Kẻ địch có điều kiện tập trung lực lượng đàn áp.
Tuy thất bại song cuộc khởi nghĩa có ý nghĩa: Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đã duy trì được 1 phần lực lượng: Đội du kích Bắc Sơn ra đời, trở thành lực lượng vũ trang nòng cốt của Đảng sau này.
Hoàn cảnh  => cuộc khởi nghĩa Nam Kì
+ Pháp thua trận ở Châu Âu, yếu thế ở Đông Dương.
+ Nhật xúi giục bọn quân phiệt Thái Lan gây chiến tranh ở biên giới Lào - CPC.
+ TDP bắt binh lính Nam Kì đi làm bia đỡ đạn cho chúng, binh lính căm phÉn.
=> Trước tình hình đó xứ uỷ Nam Kì quyết định khởi nghĩa (chưa có sự đồng ý của Trung ­ương).
Nguyên nhân  => cuộc khởi nghĩa Nam bị thất bại.
Khởi nghĩa Nam Kì nổ ra khi tại đây chưa xuất hiện điều kiện thuận lợi như ở Bắc Sơn, kế ho¹ch khởi nghĩa lại bị TDP phát hiện trước và chuẩn bị đối phó
Trong thời gian 22/ 11/1940 à 31/ 12/ 1940 các tỉnh Gia Định, Mĩ Tho, Cần Thơ, Long Xuyên. TDP bắt 5.848 người, hàng ngàn người bị tù đày ra Côn Đảo, ra các trại tập trung, 1 số người lãnh đạo Đảng bị TDP tử hình. Trong đó có Nguyễn Văn Tổng bí thư của Đảng từ (1938 - 1940) và Nguyễn Thị Minh Khai.
Nếu thấy bài viết có ích, hãy bấm nút Like, Share để chia sẻ cho mọi người tham khảo bạn nhé
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,
(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử)
Có thể bạn quan tâm
(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9 dành cho ôn thi vào lớp 10) 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top