[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
(Sangkiengiaovien.com) Câu 1: Con đường cách mạng mà Nguyễn Ái Quốc lựa chọn:
A. cách mạng tư sản.                                             
B. cách mạng vô sản.
C. cách mạng dân chủ tư sản.                                
D. cách mạng tư bản chủ nghĩa.

Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa:
A. chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
B. chủ nghĩa Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân.
C. chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào yêu nước.
D. ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.
Câu 3 :Đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt nam, đó là ý nghĩa của sự kiện lịch sử nào?
A.  Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng
B.  Thành lập An Nam Cộng sản Đảng.
C.  Thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
D. Thành lập Đông Cộng sản Việt Nam .
Câu 4: Ai là người chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
A. Nguyễn Hồng Sơn                                     
B. Ngô Gia Tự.
C. Nguyễn Ái Quốc.                                   
D. Lê Hồng Phong.
Câu 5 : Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng Sản Đông Dương diễn ra ở đâu?
A. Ma Cao ( Trung Quốc).
B. Hồng Công ( Trung Quốc).
C. Pác Bó  .
D. Hà Nội
Câu 6 : Nội dung cơ bản của Hội nghị thành lập Đảng ngày 3/2/1930 là gì?
A. Thông qua luận cương chính trị của Đảng   .
B. Thông qua chính cương, sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt của Đảng và chỉ thị ban chấp hành trung ương lâm thời.
C. Bầu ban chấp hành trung ương lâm thời  .
D. Quyết ddingj lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương .
Câu 7: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức ở:
A. Thài Nguyên.                                
B. Cao Bằng.
C. Hương Cảng - Trung Quốc.          
D. số nhà 5D phố Hàm Long - Hà Nội.
Câu 8: Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta là ai?A. Nguyễn Ái Quốc                                  
B. Trần Phú
C. Trường Chinh                                      
D. Lê Duẩn
Câu 9  : Đảng ta vận dụng hai khẩu hiệu nào dưới đây trong phong trào cách mạng 1930-1931?
A. “Độc lập đan tộc” và “Ruộng đất dân cày”  .
B. “Tự do dân chủ” và “ Cơm áo hòa bình” .
C. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”.
D. “ Đánh đổ đế quốc” và “Xóa bỏ ngôi vua” .
Câu 10: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 phát triển mạnh mẽ nhất ở:
A. Thái Bình và Nam Định.                                  
B. Nghệ An và Hà Tĩnh.
C. Bắc Giang và Bắc Ninh.                                   
D. Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Câu 11: Mục tiêu đấu tranh trong thời kỳ CM 1936-1939 là gì?
A. Giải phoáng dân tộc và giải phóng giai cấp
 B. Đòi các quyền tự do, dân chủ, c¬m ¸o hòa bình
  C. Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu
 D.  Đòi ruộng đất dân cày
Câu12 : Hình thức đấu tranh thời kì 1936-1939 là hình thức nào?
A. Khởi nghĩ vũ trang .
B. Kết hợp công khai và bí mật hợp pháp và bất hợp pháp  .
C. Chính trị kết hợp với vũ trang .
D. Khởi nghĩa từng phần đi đến tổng khởi nghĩa .
Câu13: Tổ chức nào là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam?
A. Đội du kích Bắc Sơn .
B. Trung đội Cứu quốc quân I.
C. Trung đội Cứu quốc quân II .
D. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.
Câu 14: Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi ngày:
A. 16 - 8 - 1945.                                                   
B. 19 - 8 - 1945.
C. 23 - 8 - 1945.                                                   
D. 25 - 8 - 1945.
Câu15: Điều kiện nào sau đây có ý nghĩa quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng 8/1945?
A. Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi.
B. Sự ủng hộ to lớn của Liên Xô và Trung Quốc.
C. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh.
D. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước và tinh thần đấu tranh kiên cường.
Câu 16. Khó khăn nghiêm trọng nhất với nước ta sau Cách mạng Tháng 8/1945:
A. nạn đói, nạn dốt .
B. lực lượng đế quốc và tay sai ở nước ta còn đông và mạnh.
C. tàn dư của chế độ thực dân, phong kiến còn nặng nề.
D. chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng vũ trang thiếu kinh nghiệm chiến đấu.
Câu 17: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” vào ngày:
A. 19 - 12 - 1946.                                                 
B. 12 - 9 - 1946.
C. 21 - 12 - 1946.                                                 
D. 27 - 9 - 1946 .
Câu 18: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. 22/12/1944                                                          
B. 24/12/1944
C. 13/8/1945                                                             
D. 16/8/1945
Câu 19: Trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám – 1945, có 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất (18/8/1945). Đó là những tỉnh nào?
A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam
B. Bắc Cạn, Hải Dương, Hà Tỉnh, Quảng Nam
C. Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tỉnh, Quảng Nam
D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tỉnh, Quảng Ngãi
Câu20: Ý nghĩa lớn nhất  của cách mạng tháng Tám 1945 là gi?
A. Lật đổ ngai vàng phong kiến đã ngự trị hàng chục thế kỉ trên đất nước ta.
B. Chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật đối với nước ta.
C. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.
D. Đem lại độc lập tự do cho dân tộc và cổ vũ cho phong trào cách mạng thế giới.
Câu 21 : Hội nghị toàn quốc của Đảng họp từ ngày 13 đến ngày 15/8/1945 đã quyết định vấn đề gì?
A. Khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước  .
B. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước .
C. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn .
D. Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng minh vào .
Câu 22 : Chủ trương của Đảng ta trong việc đối phó với quân Tưởng?
A. Quyết tâm đánh Tưởng ngay từ đầu.
B. Hòa hoãn với Tưởng để tập trung lực lượng đánh Pháp  .
C. Nhờ vào Anh để đánh Tưởng .
D. Đầu hàng Tưởng .
Câu 23 : Tại sao ta chuyển từ chiến lược đánh Pháp sang chiến lược hòa hoãn nhân nhượng với Pháp?
A.Vì Pháp được Anh hậu thuẫn   .
B. Vì ta tránh tình trạng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù  .
C. Vì Pháp và Tưởng đã bắt tay cấu kết với nhau chống ta  .
D. Vì Pháp được bọn phản động tay sai giúp đỡ .
Câu 24 : Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 có lợi thực tế cho ta?
A. Pháp công nhận Việt nam dân chủ cộng hòa là một quốc gia tự do .
B. Pháp cộng nhận ta có chính phủ, nghị viện,  quân đội  và tài chính riêng nằm trong khối liên hiệp Pháp.
C. Chính phủ Việt Nam thỏa thuận cho 15000 quân Pháp vào miền bắc thay quân Tưởng  .
D. Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ  .
Câu 25 : Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám là gì?
A. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản  .
B. Giải quyết về vấn đề tài chính .
C. Giải quyết nạn đói, nạn dốt  .
D. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.    .
Câu 26 : Để đẩy lùi nạn đói , biện pháp nào là quan trọng nhất
A. Lập hũ gạo tiết kiệm .
B. Tổ chức ngày đồng tâm để có thêm gạo cứu đói.
C. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất .
D. Chia lại ruộng công cho nông dân theo nguyên tắc công bằng và dân chủ .
Nếu thấy bài viết có ích, hãy bấm nút Like, Share để chia sẻ cho mọi người tham khảo bạn nhé
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,
(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử)
Có thể bạn quan tâm
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top