VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939: CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ NHỮNG NĂM 1936 - 1939. (Lịch sử 9) - Top 10 , Điểm chuẩn, NCKHSPUD, SKKN, Điểm chuẩn lớp 10, Bitcoin, ETH, XPR, Coin


Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
(Sangkiengiaovien.com) VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939: CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ NHỮNG NĂM 1936 - 1939.
Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933, tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi: Trên thế giới chủ nghĩa Phát Xít xuất hiện, đe dọa an ninh loài người. Trước tình hình đó, Quốc tế cộng sản  họp đại hội lần thứ VII quyết định các nước thành lập MTDT thống nhất chống chủ nghĩa Phát Xít, chống chiến tranh. Tình hình nước Pháp có nhiều thay đổi có lợi cho ta. Đặc biệt ở trong nước, nhân dân ta rất khốn khổ  dưới ách áp bức của TDPK.
Trong hoàn cảnh đó, Đảng ta đã chủ trương thực hiện cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939.....
I. Tình hình thế giới và trong nước.
* Tình hình thế giới: 
- Chủ nghĩa phát xít xuÊt hiÖn.
à Đe doạ nền dân chủ và hoà bình thế giới.

- Đại hội VII của quốc tế cộng sản (7/ 1935): Chủ trương thành lập mặt trận dân tộc thống nhất ở các nước để chống phát xít chống chiến tranh. 
- 1936, chính phủ mặt trận nhân dân Pháp cầm quyền, thực hiện 1 số cải cách TD, DC cho các nước thuộc địa, trong đó có VN.
* Tình hình trong nước.
- Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) tác động sâu sắc đến mọi giai cấp và tầng lớp trong xã hội.
- Thực dân phản động thuộc địa và tay sai tiếp tục chính sách vơ vét, bóc lột, khủng bố cách mạng.

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 làm cho >< trong lòng xã hội các nước tư bản trở nên gây gắt.
- Để ổn định tình hình trong nước, giai cấp tư sản ở các nước mày đã phát xít hoá bộ máy chính quyền, thành lập chế độ phát xít - 1 chế độ độc tài tàn bạo nhất của tư bản tài chính.
+ Trong nước: Tăng cường đàn áp cách mạng, thủ tiêu mọi quyền tự do dân chủ ...
+ Ngoài nước: Ráo riết chuẩn bị cuộc chiến tranh mới hòng chia lại thị trường thế giới....
Mưu đồ tấn công Liên xô thành trì cách mạng của thế giới, hy vọng đẩy lùi cách mạng thế giới.
 CN Phát xít xuất hiện là kết quả nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế 1920 - 1933.
Trở thành mối nguy cơ lớn đe doạ hoà bình và an ninh quốc tế.
Trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít:
+ Đại hội VII (7/ 1935) xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới không phải là CNĐQ nói chung mà là CN phát xít.
+ Đoàn đại biểu cộng sản đông dương do đồng chí Lê Hồng phong dẫn đầu đã tham dự đại hội.
Đại hội VII của quốc tế cộng sản quyết định thay đổi sách lược đấu tranh, chỉ yêu cầu các Đảng cộng sản lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống phát xít, bảo vệ dân chủ và hoà bình thế giới, chứ không đặt nhiệm vụ đấu tranh chống CNTB nói chung như trước
(CN Phát xít rất tàn bạo, bóp nghẹt các quyền tự do dân chủ và đẩy nhân loại vào chiến tranh tàn khốc, cần phải tập hợp đông đảo lực lượng ngăn chặn ngay => nhiệm vụ đấu tranh giai cấp tạm gác lại)
VN là thuộc địa của Pháp nên sự kiện này có tác động như thế nào tới VN trong những năm   1936 - 1939.
(Phong trào tự do dân chủ ở VN có điều kiện thuận lợi phát triển)
VD: Ban bố chính sách tự do dân chủ thả 1 số tù chính trị ở VN....
=> Tình hình lúc này có những nét mới, trong đó nổi bật là CN phát xít xuất hiện, Quốc tế cộng sản đã đề ra chủ trương đúng đắn nhằm tập hợp lực lượng dân chủ trên thế giới chống chủ nghĩa phát xít. Để có đường lối đấu tranh phù hợp - Đảng ta phải có chủ trương mới....

II. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ.
1. Chủ trương của Đảng. 
- Xác định kẻ thù trước mắt của NDĐD là bọn TD phản động Pháp và bè lũ tay sai không chịu thi hành chính sách MTND Pháp tại các thuộc địa.
 - Tạm thời hoãn các khẩu hiệu: "Đánh đổ đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập" ; "Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày."
- Nhiệm vụ trước mắt của nhân dân Đông Dương là: Chống phát xít, chống chiến tranh đòi " tự do, dân chủ, cơm áo, hoà bình".
- Chủ trương thành lập mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương (1936) sau đổi thành mặt trận dân chủ Đông Dương (3/1938)
2.Hình thức và phương pháp đấu tranh.
- Phương pháp đấu tranh: Hợp pháp nửa hợp pháp; công khai và mở cửa công khai, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục...
- Hình thức phong phú: (Đông Dương đại hội, phong trào đấu tranh công khai, mít tinh biểu tình đấu tranh báo trí công khai, đấu tranh nghị trường...)
(nhiệm vụ, kẻ thù, mặt trận, hình thức, phương pháp đấu tranh) của phong trào cách mạng VN trong những năm 1930 - 1935.

Nội dung   1930 - 1931       1936 - 1939
Kẻ thù       Đế quốc phong kiến       Bọn TD phản động Pháp và bè lũ tay sai không chịu thi hành chính sách MTND Pháp tại các thuộc địa.
Nhiệm vụ
(khẩu hiệu)  Chống đế quốc giành độc lập DT, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.                  
- Chống phát xít, chống chiến tranh đòi: "Tự do, DC, cơm áo, hoà bình".
Mặt trận                                                                      
- Chưa có mặt trận.
-Đảng chủ trương thành lập: Hội phản đế đồng minh Đông Dương (chưa thực hiện được)     
- Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương (1936) sau đổi thành mặt trận dân chủ Đông Dương (1938)
Hình thức, phương pháp đấu tranh                            
 - Bí mật, bất hợp pháp
- Bạo động vũ trang.                                                   
- Công khai, nửa công khai kết hợp với bí mật.
- Hình thức phong phú.
Căn cứ vào tình hình thế giới, Đảng ta xác định kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương là  Chưa phải là đế quốc Pháp nói chung mà là:(Bọn thực dân phản động Pháp và bè lũ tay sai không chịu thi hành chính sách của mặt trận nhân dân Pháp tại các thuộc địa)
trong tình hình mới, Đảng cộng sản Đông Dương tạm gác nhiệm vụ đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến vì Cách Mạng Việt nam là bộ phận của cách mạng thế giới, cách mạng thế giới thay đổi sách lược đấu tranh thì cách mạng Việt Nam cũng phải thay đổi theo
Chủ trương của Đảng ta trong những năm 1936 - 1939 so với 1930 - 1931.
+ Rõ ràng về kẻ thù, nhiệm vụ, mặt trận (chủ trương) phương pháp và hình thức đấu tranh thời kỳ 1936 - 1939 hoàn toàn khác so với thời kỳ 1930 - 1931.
+ Chủ trương mới của Đảng ta hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của quần chúng trong nước và tình hình chung của thế giới .
Chủ trương mới của Đảng phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng bức thiết của quần chúng nhân dân trong nước, vì vậy trong cả nước đã dấy lên 1 cao trào đấu tranh mạnh mẽ, sôi nổi, hướng vào các mục tiêu trước mắt là đòi TD, DC, cơm áo, hoà bình.
(Phong trào dân tộc, dân chủ 1936 - 1939 diễn ra sôi nổi khắp trong cả nước, dưới hình thức đấu tranh phong phú, lôi cuốn đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia)
Thời kỳ 1936 - 1939 Đảng ta lại chủ trương đấu tranh dân chủ công khai.
 - Thế giới: tình hình thế giới rất có lợi cho cách mạng.
- Trong nước: Mọi giai cấp đều khốn khổ bởi nạn sưu cao, thuế nặng => Đảng chủ trương đấu tranh dân chủ, công khai, đòi quyền lợi dân chủ hàng ngày "TD, DC, cơm áo, hoà bình."

III. ý nghĩa của phong trào.
- Là 1 cao trào DT - DC rộng lớn.
- Uy tín của Đảng ngày càng cao trong quần chúng.
- Chủ nghĩa Mác Lê Nin và đường lối chính sách của Đảng được truyền bá sâu rộng trong quần chúng, giáo dục, vận động, tổ chớc quần chúng đấu tranh.
- Đảng đã đào luyện được đội quân chính trị đông đảo cho cách mạng tháng 8/1945.
Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 có ý nghĩa lịch sử đối với cách mạng VN: Nếu như phong trào cách mạng 1930 - 1931 là cuộc tổng diễn tập thứ nhất cho cách mạng tháng 8 thì phong trào dân chủ 1936 - 1939 là cuộc tổng diễn tập lần thứ 2 chuẩn bị cho cách mạng tháng 8/ 1945.
Nếu thấy bài viết có ích, hãy bấm nút Like, Share để chia sẻ cho mọi người tham khảo bạn nhé
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,
(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử)
Có thể bạn quan tâm
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Top 10 , Điểm chuẩn, NCKHSPUD, SKKN, Điểm chuẩn lớp 10, Bitcoin, ETH, XPR, Coin ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top