Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có điểm chuẩn lớp 10 Tỉnh Khánh Hòa 2020


Đã có điểm chuẩn Lớp 10 Bình Định 2020Đã có điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đồng Nai

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

Bước sang năm 1941, chiến tranh thế giới thứ 2 chuyển sang giai đoạn mới, quyết liệt hơn. Tháng 6 . 1941. Đức tiến công LXô, cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 thay đổi t/c . Trước tình hình thế giới và trong nước ngày càng khẩn trương. 
Hồ Chí Minh về nước ( 28/1/1941). Người trực tiếp lãnh đạo cách mạng, chủ trì hội nghị BCH TƯ Đảng lần thứ 8 (5/1941) Người sáng lập ra mặt trận Việt Minh. Mặt trận Việt Minh trực tiếp chuẩn bị lực lượng cho cách mạng tháng 8/ 1945....
Mặt trận Việt Minh ra đời trực tiếp chuẩn bị lực lượng  cho cách mạng tháng 8 1945 và tiến tới cao trào kháng Nhật cứu nước, làm tiền đề cho cuộc khởi nghĩa tháng tám 1945.....


I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19/ 5/ 1941)
1. Hoàn cảnh ra đời của Mặt trận Việt Minh.
a) Thế giới.
-6/1941 Đức tấn công LXô  - Thế giới hình thành 2 trận tuyến:
+ Lực lượng dân chủ.
+ Phát Xít Đức, ý, Nhật.
b) Trong nước.
- NhËt- Ph¸p c©u kÕt víi nhau thèng trÞ §«ng D­¬ng.
-  28/1/1941 l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc vÒ n­íc.
- Héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn thø 8 do NguyÔn ¸i Quèc chñ tr× (10-> 19/5/1941) chñ tr­¬ng :
     + Đặt lên hàng đầu nhiệm vụ giải phóng dân tộc, đánh đuổi Nhật - Pháp.
+ Tạm gác khẩu hiệu    "Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày."
+ 19/5/1941 thành lập VN Độc lập đồng minh (Việt Minh). 
 2. Hoạt động của mặt trận Việt Minh.
a) Xây dựng lực lượng vò trang..
- Đội du kích Bắc Sơn - lớn dần lên thành đội cứu quốc quân hoạt động tại căn cứ Bắc Sơn, Võ Nhai, thực hiện chiến tranh du kích. 
- Ngày 22/ 12/ 1944 đội VN tuyên truyền giải phóng quân ra đời. 
b) Xây dựng lực lượng chính trị
 - C¸c ®oµn thÓ cøu quèc ®­îc XD kh¾p c¶ n­íc( Cao B»ng, B¾c C¹n, L¹ng S¬n)
  - Đảng chú trọng XD lực lượng chính trị trong  các tầng lớp nhân dân .


 - Báo chí của Đảng được lưu hành rộng rãi => tuyên truyền vận động quần chúng đấu tranh.

Ngay t đầu cuc chiến tranh ca nhân dân ta đã là 1 b phn trong cuc đấu tranh ca các lc lượng dân ch do L đứng đầu=>C¸ch m¹ng VN ph¶i tham gia vµo cuéc chiÕn tranh chèng CN ph¸t xÝt.
Cuéc hµnh tr×nh cøu n­íc cña NguyÔn ¸i Quèc.
- Sau 30 năm tìm đường cu nước và hot động nước ngoài.
+ 1911 bt đầu ra đi tìm đường cu nước.
+ 1920 tìm được con đường cu nước đúng đắn.


+ 1930 thành lp Đảng cng sn VN. 
Đảng ta chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.


  -Vì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với đế quốc, Nhật- Pháp ngày càng gay gắt, nhiều cuộc đấu tranh đã nổ ra (khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam kì, Binh biến đô lương…), nguyện vọng tha thiết của ND ta lúc này là đánh đuổi Nhật- Pháp=> Đảng ta đã đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

Đảng ta chủ trưuơng thành lập Mặt trận Việt Minh vi

  - Mâu thuẫn giữa dân tộc Đông Dương với phát xít, đế quốc Nhật- Pháp là chủ yếu nhất, để phát huy sức mạnh dân tộc ở mỗi nước  Đông Dương -> mỗi nước cần có mặt trận dân tộc thống nhất riêng=>Đảng ta đã chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh.
C¸c lực lượng vũ trang đầu tiên của cách mạng.
- Đầu năm 1944, chiến tranh thế giới sắp kết thúc, đầu tháng 5 . 1944 tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị "Sắm sửa vũ khí, đuổi thù chung" không khí chuẩn bị khởi nghĩa sôi sục khắp căn cứ.
Buổi thành lập đội tuyên truyền giải phóng quân ngày 22/ 12/1944 tại 1 khu rừng nằm ở giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo ở Châu Nguyễn Bình - Tỉnh Cao Bằng.....
Nh÷ng th¾ng lîi cña Đội VN tuyên truyền giải phóng quân  ngay sau khi thµnh lËp.
- Đánh thắng 2 trận liên tiếp là Phay Khắp và Nà Ngần( Cao B»ng)
+ 1942, Khắp 9 Châu của Cao Bằng đều có hội cứu quốc, trong đó có 3 châu hoàn toàn . Nghĩa là mọi người đều tham gia tổ chức Việt Minh.
+ Sau đó Uỷ ban Việt Minh Tỉnh Cao - Bắc - Lạng được thành lập.
+ 1943 Uỷ Ban Việt Minh Cao - Bắc - Lạng thành lập 19 ban xung phong "Nam Tiến" để liên lạc với C2 Bắc Sơn - Võ Nhai.
- VD: Báo chí của Đảng và của Mặt Trận Việt Minh phát triển phong phú: Giải phóng ; Cờ giải phóng ; Chặt xiÒng;Cứu quốc; VN độc lập; Kèn gọi lính....
=> Góp phần vào việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, đấu tranh chống mọi thủ đoạn chính trị, văn hoá của địch, thu hút đông đảo quần chúng vào hàng ngũ cách mạng.
ến cuối năm 1944 đầu 1945, Đảng ta đã xây dựng được lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang (thông qua hoạt động của MTrận Việt Minh) cách mạng VN tiến lên 1 cao trào mới.

II. Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng nghĩa tháng 8 /1945.
1. Nhật đảo chính Pháp ( 9/ 3/ 1945)
* Nguyên nhân Nhật đảo chính Pháp.
- Tình hình thế giới:
+ Đầu 1945 chiến tranh thế giới thứ 2 sắp kết thúc .
+ Nước Pháp được giải phóng.
- ở Mặt trận Thái Bình Dương:
+ Phát Xít Nhật khốn đốn.
- Ở Đông Dương: TDP ráo riết hoạt động chờ quân đồng minh vào sẽ đánh Nhật.
=>  Nhật đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dương.
* Diễn biến.
- Đêm 9/ 3/ 1945 Nhật đảo chính Pháp.
- Pháp chống cự yếu ớt, đầu hàng Nhật => Nhật độc chiếm Đông Dương.
2. Tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8/ 1945.
a) Chủ trương của hội nghị ban thường vụ trung ương Đảng (12/ 3/ 1945)
- Xác định kẻ thù chính, cụ thể, trước mắt và duy nhất của nhân dân Đông Dương: phát xít Nhật.
- Ra chỉ thị: "Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta"
- Phát động cao trào      "Kháng Nhật cứu nước."
b) Diễn biến cao trào  "Kháng Nhật cứu nước"
- Giữa 3/ 1945 phong trào khởi nghĩa từng phần xuất hiện ở nhiều địa phương.
- Nhiều thị xã, thành phố (cả HN) Việt Minh đã trừ khử bọn tay sai đắc lực của Nhật.

 - 15/ 4/ 1945 thành lập VN giải phóng quân.
- Uỷ ban quân sự Bắc Kì được thành lập.
- 4/ 6/ 1945 khu giải phóng Việt Bắc được thành lập .
- Phong trào "phá kho thóc, giải quyết nạn đói" diễn ra sôi nổi.

Nhật đảo chính Pháp.

+ ở Châu Âu phát xít Đức bị thất bại liên tiếp; Anh, Mĩ mở mặt trận mới.

+ Nước Pháp được giải phóng, chính phủ Đờ Gôn về Pa ri.
Nhật rất khốn đốn vì  Vấp phải các đòn tấn công dần dập của Anh - Mĩ trên bộ cũng như trên biển
(Lúc này Pháp chần chừ, Nhật nhanh tay hơn).
Sau khi lên cầm quyền Nhật có thái độ và hành động 

- Lật đổ được Pháp, Nhật lên nắm chính quyền, chúng tuyên bố giúp cho nền Độc lập của các DT Đông Dương, nhưng lại thi hành những chính sách rất phản động như: tăng cường bóc lột nhân dân ta, bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay, tấn công vào khu căn cứ cách mạng nhằm tiêu diệt Việt Minh...
=> Như vậy, bộ mặt thật của phát xít Nhật bị bóc trần và nhân dân ta vô cùng căm ghét, muốn vùng lên chống lại chúng .
Tình hình Đông Dương sau khi Nhật đảo chính Pháp.
- Nhân dân ta còn phải chịu thêm 1 ách thống trị của phát xít Nhật.
- Đây chưa phải là thời cơ tổng khởi nghĩa nhưng bộ mặt phản cách mạng của Nhật đã lộ rõ, nhân dân ta căm ghét chúng, tạo điều kiện cho cách mạng phát triển, đẩy phát xít Nhật vào tình trạng nguy khốn hơn.

Khẩu hiệu mà Đảng ta sử dụng trong thời kì này là 

-Thay khẩu hiệu : Đánh đuổi phát xít Nhật- Pháp bằng khẩu hiệu Đánh đuổi phát xít Nhật.

? Tại sao Đảng ta lại quyết định phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa.
à Căn cứ vào tình hình thế giới và trong nước nêu trên mà Đảng ta quyết định phát động cao trào kháng Nhật cứu nước, chuẩn bị những điều kiện tiến tới tổng khởi nghĩa.


Diễn biến của cao trào " Kháng Nhật cứu nước"

+ Tại Cao - Bắc - Lạng đội VN tuyên truyền giải phóng quân và cứu quốc quân phối hợp với lực lượng chính trị của quần chúng giải phóng hàng loạt các Châu, xã, huyện…

Giữa lúc cao trào cách mạng đang lên cao Đảng ta  thúc đẩy cao trào cách mạng tiến lên.
-Giữa lúc cao trào cách mạng đang lên cao ,hội nghị quân sự Bắc kì đã họp và đề ra nhiệm vụ :
+ Thống nhất các lực lượng vũ trang thành VN giải phóng quân.
+Phát triển hơn nữa các lực lượng vũ trang và nửa vũ trang, mở trường đào tạo cán bộ quân sự và chính trị.
+Đề ra nhiệm vụ cần kíp là phải tích cực phát triển chiến tranh du kích.
+Xây dựng căn cứ địa kháng Nhật để chuẩn bị tổng khởi nghĩa khi thời cơ đến.
Ủy ban quân sự Bắc kì thành lập có nhiệm vụ 
-Có nhiệm vụ chỉ huy và giúp đỡ quân sự các chiến khu Miền Bắc.
+ Khu giải phóng Việt Bắc gồm các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang và 1 số vùng lân cận khác: Bắc Giang, Phú thọ, Yên Bái, Vĩnh Yên.
+ Uỷ ban lâm thời khu giải phóng được thành lập đã thi hành 10 chính sách lớn của Việt Minh nhằm đem lại quyền lợi cho nhân dân.
=> Khu giải phóng trở thành Căn cứ địa của cả nước và hình ảnh thu nhỏ của nước VN mới.
Tình hình cách mạng nước ta trước ngày tổng khởi nghĩa 8 . 1945.

=> Trước ngày tổng khởi nghĩa, Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra rất sôi nổi, quyết liệt trong toàn quốc tạo tiền đề cho tổng khởi nghĩa.
- Mặt trận Việt Minh đã tập hợp đông đảo quần chúng hình thành nên lực lượng chính trị đông đảo của cách mạng .
-Trên cơ sở phát triển các đoàn thể cứu quốc trong mặt trận Việt minh, lực lượng chính trị kết hợp với lực lượng vũ trang tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy cao trào kháng Nhật cứu nước.
Liên quan
↪ Xem điểm chuẩn vào lớp 10 
↪ Tìm hiểu về  Những thành tự của CM KHKT
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,

(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9 dành cho ôn thi vào lớp 10) 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top