Đề tài NCKHSPUD, Sáng kiến kinh nghiệm,Tiểu luận, Luận văn, Kiến thức: ôn thi vào 10


Du học - Lao động xuất khẩu Nhật -> Bấm vào đây ...Xe điểm chuẩn Lớp 10 -> Bấm vào đây ...
Showing posts with label ôn thi vào 10. Show all posts
Showing posts with label ôn thi vào 10. Show all posts

Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số – Phần I - có đáp án chi tiết - Phần 1 Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số – Phần I - có đáp án chi tiết - Phần 1

Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán -  Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số – Phần I -   có đáp án chi tiết - Phần 1 Trong kỳ thi lớp 10,...

Read more »
June 03, 2019

Giải toán ôn thi vào 10: Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số Xác định hàm số y = ax + b. Biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng \[y = \frac{1}{2}x + 5\] và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3 Giải toán ôn thi vào 10: Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số Xác định hàm số y = ax + b. Biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng \[y = \frac{1}{2}x + 5\] và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng  Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số   thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề th...

Read more »
June 03, 2019

Giải toán ôn thi vào 10: Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số Xác định hệ số a và b của hàm số y = ax + b, biết đồ thị của hàm số là đường thẳng song song với đường thẳng y = 2x+ 2018 và đi qua điểm A(-1; 3) Giải toán ôn thi vào 10: Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số Xác định hệ số a và b của hàm số y = ax + b, biết đồ thị của hàm số là đường thẳng song song với đường thẳng y = 2x+ 2018 và đi qua điểm A(-1; 3)

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng  Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số   thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề th...

Read more »
June 03, 2019

Giải toán ôn thi vào 10: Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số  Biết đường thẳng (d): y = ax + b đi qua điểm $M(2;\frac{1}{2})$ và song song với đường thẳng (d'): 2x + y = 3. Tìm các hệ số a và b. Giải toán ôn thi vào 10: Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số Biết đường thẳng (d): y = ax + b đi qua điểm $M(2;\frac{1}{2})$ và song song với đường thẳng (d'): 2x + y = 3. Tìm các hệ số a và b.

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng  Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số   thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề th...

Read more »
June 03, 2019

Giải toán ôn thi vào 10: Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số Tìm k để đường thẳng$y = - \frac{1}{2}x + 3$ và đường thẳngy = (k + 1)x - k cắt nhau tại một điểm trên trục tung. Giải toán ôn thi vào 10: Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số Tìm k để đường thẳng$y = - \frac{1}{2}x + 3$ và đường thẳngy = (k + 1)x - k cắt nhau tại một điểm trên trục tung.

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng  Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số   thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề th...

Read more »
June 03, 2019

Giải toán ôn thi vào 10: Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số Xác định giá trị của a để đường thẳng (d): y = 2015x - a2 + 1 cắt parabol (P): y = x2 tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung. Giải toán ôn thi vào 10: Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số Xác định giá trị của a để đường thẳng (d): y = 2015x - a2 + 1 cắt parabol (P): y = x2 tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung.

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng  Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số   thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề th...

Read more »
June 03, 2019

Giải toán ôn thi vào 10: Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số Xác định hàm số y = ax + b. Biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 2x - 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2 Giải toán ôn thi vào 10: Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số Xác định hàm số y = ax + b. Biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 2x - 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng  Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số   thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề th...

Read more »
June 02, 2019

Giải toán ôn thi vào 10: Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số Tìm giá trị của k để ba đường thẳng : y = - 2x + 3 (${d_1}$) Giải toán ôn thi vào 10: Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số Tìm giá trị của k để ba đường thẳng : y = - 2x + 3 (${d_1}$)

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng  Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số   thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề th...

Read more »
June 02, 2019

Giải toán ôn thi vào 10: Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số Tìm m để đường thẳng y = 2x - 5 và đường thẳng y = (m - 2)x + m – 2 cắt nhau tại một điểm trên trục tung. Giải toán ôn thi vào 10: Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số Tìm m để đường thẳng y = 2x - 5 và đường thẳng y = (m - 2)x + m – 2 cắt nhau tại một điểm trên trục tung.

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng  Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số   thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề th...

Read more »
June 02, 2019

Giải toán ôn thi vào 10: Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số Tìm m để hai đường thẳng (a): y = 3x + m – 4 và (b): y = - 2x + 6 – m cắt nhau tại một điểm trên trục tung. Giải toán ôn thi vào 10: Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số Tìm m để hai đường thẳng (a): y = 3x + m – 4 và (b): y = - 2x + 6 – m cắt nhau tại một điểm trên trục tung.

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng  Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số   thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề th...

Read more »
June 02, 2019

Giải toán ôn thi vào 10: Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số Cho hàm số y = - 2x + m (d). Với giá trị nào của m thì đường thẳng y = ( m - 3)x + 2018 song song với đường thẳng (d)? Giải toán ôn thi vào 10: Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số Cho hàm số y = - 2x + m (d). Với giá trị nào của m thì đường thẳng y = ( m - 3)x + 2018 song song với đường thẳng (d)?

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng  Bài tập về hàm số, đồ thị hàm số   thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề th...

Read more »
June 02, 2019

Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng tính giá trị của biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 4 (Giải chi tiết các bài toán lớp 9) Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng tính giá trị của biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 4 (Giải chi tiết các bài toán lớp 9)

Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng rút gọn biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 4 Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng  rút ...

Read more »
May 26, 2019

Giải toán ôn thi vào 10: Rút gọn biểu thức Cho $a = 2 + \sqrt 3 $ $b = 2 - \sqrt 3 $ Tính giá trị biểu thức: P = a + b – ab. Giải toán ôn thi vào 10: Rút gọn biểu thức Cho $a = 2 + \sqrt 3 $ $b = 2 - \sqrt 3 $ Tính giá trị biểu thức: P = a + b – ab.

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng  rút gọn biểu thức  thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề thi có thể có 1 câ...

Read more »
May 26, 2019

Cho 2 biểu thức $A = (\sqrt {20} - \sqrt {45} + 3\sqrt 5 ).\sqrt 5 $  \[B = \frac{{x + 1 - 2\sqrt x }}{{\sqrt x - 1}} + \frac{{x + \sqrt x }}{{\sqrt x + 1}}\] (Điều kiện: x ³ 0, x ¹1) Cho 2 biểu thức $A = (\sqrt {20} - \sqrt {45} + 3\sqrt 5 ).\sqrt 5 $ \[B = \frac{{x + 1 - 2\sqrt x }}{{\sqrt x - 1}} + \frac{{x + \sqrt x }}{{\sqrt x + 1}}\] (Điều kiện: x ³ 0, x ¹1)

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng  rút gọn biểu thức  thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề thi có thể có 1 câ...

Read more »
May 26, 2019

Cho 2 biểu thức \[A = \frac{{{{\left( {1 + \sqrt x } \right)}^2} - 4\sqrt x }}{{\sqrt x - 1}}{\rm{ v\'i i x}} \ge {\rm{0; x}} \ne {\rm{1}}\]  $B = \frac{{3 + 2\sqrt 3 }}{{\sqrt 3 }} - \frac{1}{{\sqrt 3 - \sqrt 2 }} + \frac{{2 + \sqrt 2 }}{{\sqrt 2 + 1}}.$ Cho 2 biểu thức \[A = \frac{{{{\left( {1 + \sqrt x } \right)}^2} - 4\sqrt x }}{{\sqrt x - 1}}{\rm{ v\'i i x}} \ge {\rm{0; x}} \ne {\rm{1}}\] $B = \frac{{3 + 2\sqrt 3 }}{{\sqrt 3 }} - \frac{1}{{\sqrt 3 - \sqrt 2 }} + \frac{{2 + \sqrt 2 }}{{\sqrt 2 + 1}}.$

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng  rút gọn biểu thức  thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề thi có thể có 1 câ...

Read more »
May 26, 2019

Giải toán ôn thi vào 10: Rút gọn biểu thức  \[B = \frac{{x - \sqrt x }}{{\sqrt x }} + \frac{{x - 1}}{{\sqrt x - 1}}\] $x \ge 0;\;x \ne 1$ Giải toán ôn thi vào 10: Rút gọn biểu thức \[B = \frac{{x - \sqrt x }}{{\sqrt x }} + \frac{{x - 1}}{{\sqrt x - 1}}\] $x \ge 0;\;x \ne 1$

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng  rút gọn biểu thức  thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề thi có thể có 1 câ...

Read more »
May 26, 2019

Giải toán ôn thi vào 10: Rút gọn biểu thức  Cho 2 biểu thức  \[A = \left( {\frac{{\sqrt x }}{{\sqrt x - 1}} - \frac{1}{{x - \sqrt x }}} \right);B = \left( {\frac{1}{{\sqrt x - 1}} - \frac{2}{{x - 1}}} \right)\] Giải toán ôn thi vào 10: Rút gọn biểu thức Cho 2 biểu thức \[A = \left( {\frac{{\sqrt x }}{{\sqrt x - 1}} - \frac{1}{{x - \sqrt x }}} \right);B = \left( {\frac{1}{{\sqrt x - 1}} - \frac{2}{{x - 1}}} \right)\]

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng  rút gọn biểu thức  thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề thi có thể có 1 câ...

Read more »
May 21, 2019

Giải toán ôn thi vào 10: Rút gọn biểu thức  Cho 2 biểu thức sau $A = \left( {\sqrt {20} + \sqrt {12} } \right)\left( {\sqrt 5 - \sqrt 3 } \right) + 2\sqrt 3 $ Giải toán ôn thi vào 10: Rút gọn biểu thức Cho 2 biểu thức sau $A = \left( {\sqrt {20} + \sqrt {12} } \right)\left( {\sqrt 5 - \sqrt 3 } \right) + 2\sqrt 3 $

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng  rút gọn biểu thức  thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề thi có thể có 1 câ...

Read more »
May 21, 2019

Giải toán ôn thi vào 10: Rút gọn biểu thức  Cho 2 biểu thức \[A = 2\sqrt {20} - \sqrt {112} - \sqrt {80} + \sqrt {63} \] Giải toán ôn thi vào 10: Rút gọn biểu thức Cho 2 biểu thức \[A = 2\sqrt {20} - \sqrt {112} - \sqrt {80} + \sqrt {63} \]

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng  rút gọn biểu thức  thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề thi có thể có 1 câ...

Read more »
May 21, 2019

Giải toán ôn thi vào 10: Rút gọn biểu thức  Cho biểu thức: \[A = \sqrt {7 - 4\sqrt 3 } + \sqrt {12 + 6\sqrt 3 } \] \[B = \left( {\frac{{3\sqrt x + 6}}{{x - 4}} + \frac{{\sqrt x }}{{\sqrt x - 2}}} \right):\frac{{x - 9}}{{\sqrt x - 3}}\] Giải toán ôn thi vào 10: Rút gọn biểu thức Cho biểu thức: \[A = \sqrt {7 - 4\sqrt 3 } + \sqrt {12 + 6\sqrt 3 } \] \[B = \left( {\frac{{3\sqrt x + 6}}{{x - 4}} + \frac{{\sqrt x }}{{\sqrt x - 2}}} \right):\frac{{x - 9}}{{\sqrt x - 3}}\]

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng  rút gọn biểu thức  thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề thi có thể có 1 câ...

Read more »
May 21, 2019
 
Subscribe to: Posts (Atom)


 
Đề tài NCKHSPUD, Sáng kiến kinh nghiệm,Tiểu luận, Luận văn, Kiến thức ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Trắc nghiệm lớp 12:Tiếng Anh |Lịch sử| Địa lí | GDCD | Hóa học| Vật lí |Sinh học |
Top