Sự ra đời, mục tiêu và vai trò của tổ chức Hiệp ước Vácsava? - Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap


Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Bộ tài liệu ôn thi vào 10 ...-> Bấm vào đây ...

Bộ tài liệu ôn thi vào 10, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1945 – 2000): Chuyên đề  LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991) - LIÊN BANG  NGA (1991 – 2000)

Trình bày sự ra đời, mục tiêu và vai trò của tổ chức Hiệp ước Vácsava?
* Hoµn c¶nh:
-         MÜ vµ c¸c n­íc ph­¬ng t©y ®­a céng hßa liªn bang §øc vµo khèi Nat«, ®e däa trùc tiÕp hßa b×nh vµ an ninh cña c¸c n­íc XHCN.
-         14/5/1955 t¹i cuéc häp ë V¸csava(Ba lan), Liªn X«, Anbani, Balan, Céng hßa d©n chñ §øc, Hunggari, Rumani, TiÖp kh¾c ®· kÝ HiÖp ­íc h÷u nghÞ, hîp t¸c vµ t­¬ng trî, nh»m g×n gi÷ hßa b×nh, an ninh cña c¸c thµnh viªn vµ ch©u ©u
* Môc tiªu:
- Thµnh lËp liªn minh phßng thñ vÒ qu©n sù vµ chÝnh trÞ cña c¸c n­íc XHCN ë ch©u ¢u.
* Vai trß:
         Tæ chøc HiÖp ­íc V¸csava ®· trë thµnh mét ®èi träng víi khèi qu©n sù Nat«, kiÒm chÕ c¸c ©m m­u g©y chiÕn cña chñ nghÜa ®Õ quèc, b¶o vÖ hßa b×nh an ninh ë ch©u ¢u vµ c¸c n­íc thµnh viªn, t¹o thÕ c©n b»ng vÒ søc m¹nh qu©n sù.
Þ Sau khi chiÕn tranh l¹nh chÊm døt vµ chñ nghÜa x· héi ë §«ng ¢u sôp ®æ, khèi V¸csava tuyªn bè gi¶i t¸n(3/1991)
CÂU HỎI THUỘC PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1945 – 2000) - CHỦ ĐỀ TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH

Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12

Liên quan


Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top