Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có điểm chuẩn lớp 10 Hải Phòng 2020


Đã có điểm chuẩn Lớp 10 Bình Thuận 2020Đã có điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đồng Nai

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

Trình bày đặc điểm, những thành tựu chính và tác động của cuộc cách mạng khoa học- công nghệ nửa sau thế kỉ XX?
PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1945 – 2000 CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỈ XX
a)  Nguồn gốc
   - Do ñoi hoûi cuûa cuoäc soáng vaø cuûa saûn xuaát, nhaèm ñaùp öùng nhu caàu vaät chaát vaø tinh thaàn ngaøy caøng cao cuûa con ngöôøi.
   - Dieãn ra trong boái caûnh ñaëc bieät: söï buøng noå daân soá, söï caïn kieät cuûa taøi nguyeân thieân nhieân, chieán tranh…
   - Cuoäc caùch maïng khoa hoïc kyõ thuaät laàn thöù nhaát laø tieàn ñeà thuùc ñaåy caùch maïng khoa hoïc kyõ thuaät laàn II vaø caùch maïng coâng ngheä buøng noå.
b)  Ñaëc ñieåm: 
- Khoa hoïc trôû thaønh löïc löôïng saûn xuaát tröïc tieáp.
- Moïi phaùt minh kyõ thuaät ñeàu baét nguoàn töø nghieân cöùu khoa hoïc.  Khoa hoïc laø nguoàn goác chính cuûa nhöõng tieán boä kyõ thuaät vaø coâng ngheä.
- Từ những năm 70, cuộc cách mạng chủ yếu diễn ra về công nghệ. Cuộc cách mạng công nghệ trở thành cốt lói của cách mạng khoa học – kĩ thuật. Vì vậy cuộc cách mạng này còn được gọi là CMKH- CN
c). Những thành tựu chính.
- Đạt được những thành tựu kì diệu trên mọi lĩnh vực.
- Lĩnh vực khoa học cơ bản, có những bước tiến nhảy vọt: Trong toán học, vật lí, hóa học, sinh học.
  + Tháng 3-1997, tạo ra cừu Đôli bằng phương pháp sinh sản vô tính.
  + Tháng 6 – 2000 các nhà khoa học đã công bố “ Bản đồ gen người” và đến tháng 4-2003, giải mã được bản đồ gien người.
- Lĩnh vực công nghệ:
  + Tìm ra nguồn năng lượng mới: Mặt trời, nguyên tử.
  + Chế tạo ra những vật liệu mới như chất Pôlime.
  + Sản xuất ra những công cụ mới như: máy tính, máy tự động, hệ thống máy tự động.
  + Công nghệ sinh học có bước phát triển phi thường trong công nghệ di truyền, tế bào, vi sinh…
  + Cách mạng xanh trong nông nghiệp với những giống lúa mới có năng suất cao.
  + Phát minh ra những phương tiện thông tin liên lạc và giao thông vận tải siêu nhanh, hiện đại như: Cáp quang, máy bay siêu âm, tàu siêu tốc…
  + Chinh phục vũ trụ: đưa con người lên Mặt Trăng.
- Công nghệ thông tin đã phát triển mạnh mẽ, tạo nên mạng thông tin máy tính toàn cầu ( Internet), có ý nghĩa ứng dụng sâu rộng, đưa loài người sang nền “Văn minh thông tin”.
d)  Tác động của khoa học – công nghệ.
- Tích cực:
  + Tăng năng suất lao động.
  + Nâng cao không ngừng mức sống, chất lượng cuộc sống của con người.
  + Đưa ra những đòi hỏi phải thay đổi về cơ cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng giáo dục.
  + Nền kinh tế- văn hóa- giáo dục thế giới có sự giao lưu quốc tế hóa ngày càng cao.
- Hạn chế: Gây những hậu quả mà con người chưa khắc phục được.
  + Tai nạn lao động, tai nạn giao thông.
  + Vũ khí hủy diệt.
  + Ô nhiễm môi trường.
  + Bệnh tật.
           Þ Qua ñoù ñaët ra vaán ñeà khai thaùc hôïp lí vaø baûo veä taøi nguyeân thieân nhieân, höôùng tôùi muïc ñích hoaø bình nhaân ñaïo trong vieäc söû duïng nhöõng thaønh töïu khoa hoïc kó thuaät ñeå phuïc vuï cho con ngöôøi vaø söï tieán boä cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi . 

g. Thời cơ và thách thức của Việt Nam trước sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện nay .
  -Thời cơ  giúp cho Việt Nam đẩy mạnh việc phát triển nền kinh tế của mình.
  - Thách thức là sự cạnh tranh về kinh tế, nguy cơ bị tụt hậu về kinh tế.
 e. Theo em vai trò của cách mạng khoa học kỹ thuật trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế nước ta hiện nay quan trọng như thế nào? Vì sao?
  - Trong công cuộc công nghiệp hoá – hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay muốn thành công thì vai trò của khoa học kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định.
  - Thực tế sự tiến bộ của nền kinh tế Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay đã chứng tỏ vai trò quan trọng của khoa học kỹ thuật.
CÂU HỎI THUỘC PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1945 – 2000) - Chuyên đề CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỈ XX

Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12

Liên quan

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top